Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM KHK KK II. - část Jazykové kurzy.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12812

Název zakázky: VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM KHK KK II. - část Jazykové kurzy.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

Sídlo zadavatele: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Lenka Mansfeldová Bílková
  • Telefon: +420354426140
  • E-mail: bilkova@khkkk.cz

IČ zadavatele: 48365513

DIČ zadavatele: CZ48365513

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Luboš Pastor
  • Telefon: +420606618972
  • E-mail: lub.pastor@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 25. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
elektronicky na profilu zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávací části Jazykové kurzy.

Anglický jazyk

Cíl: Získání a prohloubení znalostí v anglickém jazyce

Rozsah zakázky: 23 výukových skupin ve dvou po sobě následujících kurzech v rozsahu 60 hodin každý kurz, tzn. 120 hodin/každá skupina, tzn. 2760 výukových hodin celkem (1 výuková hodina = 60 minut), v každé skupině 6-12 osob stejné úrovně pokročilosti, výuka bude probíhat 2x týdně 60 minut nebo 1x týdně 90 minut v časech od 7:00 do 17:00 hodin dle dohody s firmami.

Termín plnění zakázky: září 2019 – duben 2022 (kromě období školních prázdnin a státních svátků)

Místo plnění zakázky: jazykové vzdělávání bude probíhat přímo ve firmách, které mají sídla v Cheb (12 výukových skupin), Skalná (2 výukové skupiny), Luby (1 výuková skupina), Svatava (1 výuková skupina), Karlovy Vary (4 výukové skupiny), Ostrov (1 výuková skupina), Aš (1 výuková skupina)

Požadované úrovně pokročilosti kurzů: A1 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce  

Požadované zaměření výuky jazyka (dle zaměření firem): výroba, služby, doprava, gastronomie

 

Německý jazyk

Cíl: Získání a prohloubení znalostí v německém jazyce

Rozsah zakázky: 21 výukových skupin ve dvou po sobě následujících kurzech v rozsahu 60 hodin každý kurz, tzn. 120 hodin/každá skupina, tzn. 2520 výukových hodin celkem (1 výuková hodina = 60 minut), každá skupina 6-12 osob stejné úrovně pokročilosti, výuka bude probíhat 1x týdně 60 minut nebo 1x týdně 90 minut v časech od 7:00 do 17:00 hodin dle dohody s firmami.

Termín plnění zakázky: září 2019 – duben 2022 (kromě období školních prázdnin a státních svátků)

Místo plnění zakázky: jazykové vzdělávání bude probíhat přímo ve firmách, které mají sídla v Cheb (3 výukové skupiny), Františkovy Lázně (2 výukové skupiny), Skalná (2 výukové skupiny), Luby (1 výuková skupina), Habartov (4 výukové skupiny), Svatava (1 výuková skupina), Karlovy Vary (4 výukové skupiny), Ostrov (1 výuková skupina), Aš (1 výuková skupina).

Požadované úrovně pokročilosti kurzů: A1 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce  

Požadované zaměření výuky jazyka (dle zaměření firem): výroba, služby, doprava, gastronomie

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3696000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2019 – duben 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
viz zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • viz zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 6. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019