Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13236

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 1. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká asociace vzdělávacích institucí, z.s.

Sídlo zadavatele: Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. David Janata
  • Telefon: +420739213620
  • E-mail: info@cavi.cz

IČ zadavatele: 22844279

DIČ zadavatele: CZ22844279

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Kovář
  • Telefon: +420736630335
  • E-mail: info@cavi.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Česká asociace vzdělávacích institucí, z.s. Regionální kancelář Kladno Josefa Písaříka 1542 272 01 Kladno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět zadávacího řízení je členěn do čtyř samostatných dílčích částí. Každý uchazeč je oprávněn předložit svoji nabídku do libovolného počtu těchto dílčích částí. Podmínkou účasti je přitom předložení kompletní nabídky pro příslušnou dílčí část nabízeného plnění. Na každou jednotlivou dílčí část zakázky však uchazeč podává samostatnou nabídku. Uchazeč tak může podat minimálně jednu a maximálně 4 nabídky.

Předmětem zakázky je zajištění výuky v rámci projektu realizovaného z Operačního programu Zaměstnanost Prahy s názvem „Vzdělávací programy pro zaměstnance členů ČAVI“ CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010891“, který realizuje Česká asociace vzdělávacích institucí, z.s..

Seznam kurzů, délka kurzů, požadavky na odbornost lektora každého kurzu, požadované podklady k jednotlivým kurzům, požadované vybavení učeben, formy výuky, ukončení kurzu, místa konání kurzů a jiné požadavky na realizaci kurzů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Dílčí části zakázky:

Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Jazykové vzdělávání
Účetní, ekonomické a právní kurzy

S vybraným dodavatelem, resp. dodavateli, bude pro každou jednotlivou dílčí část veřejné zakázky uzavřena rámcová smlouva.

Zadavatel deklaruje zájem uzavřít separátní smlouvu s dodavatelem pro dílčí části A, B, C a D. Zadavatel deklaruje zájem uzavřít rámcovou smlouvu s uchazečem / uchazeči, jejichž nabídky splní požadavky předepsané touto výzvou a budou v souladu s touto výzvou hodnoceny jako nejlepší.

Plnění předmětu zakázky zahrnuje veškeré náklady vynaložené uchazeči na poskytnutí komplexní služby.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1994400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.6.2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
území ČR, mimo Prahu

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je podle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky, přičemž bude ekonomická výhodnost nabídky hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.  

Pro účely hodnocení bude porovnávána nabídková cena v Kč bez DPH za jednotku, kterou je jeden školicí den.

Nabídky budou hodnoceny dle jednotkové nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Nabídky pak budou seřazeny vzestupně od nejnižší celkové nabídkové ceny po nejvyšší celkovou nabídkovou cenu.

V případě rovnosti nabídkových cen o pořadí rozhodne los. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel doporučuje dodavateli předložit nabídku v následujícím členění do samostatných oddílů takto:

Oddíl č. 1 – Základní údaje k nabídce

Tento oddíl nabídky musí obsahovat:

Krycí list nabídky, který bude obsahovat název/obchodní jméno dodavatele, sídlo/místo podnikání dodavatele, kontaktní adresu dodavatele, označení pověřeného zástupce pro případné další jednání, jeho telefonické, faxové a e-mailové spojení, a celkovou nabídkovou cenu. Dodavatel použije přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

 

Oddíl č. 2 – Prokázání kvalifikace dodavatele

Tento oddíl nabídky musí obsahovat:

Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele dle čl. 7 této zadávací dokumentace. Dodavatel použije i přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. 

 

Oddíl č. 3 – Specifikace poptávaného plnění a stanovení nabídkové ceny

Dodavatel podrobně popíše nabízené služby a dodá veškeré informace a dokumenty požadované podrobnou specifikací poptávaného plnění (příloha č. 2 A a B zadávací dokumentace) a to v samostatném oddíle nabídky.
Stanovení nabídkové ceny – uchazeč ve své nabídce uvede nabízenou cenu za kurzový den.

Každý uchazeč uvádí jednotkovou cenu jako součást krycího listu nabídky (dle přílohy č. 1 ZD) a rovněž jako součást podepsaného návrhu rámcové dohody (dle přílohy č. 4 ZD). Při rozporu uváděných cen v jednotlivých částech nabídky a jejich příloh je rozhodující pro hodnocení jednotková cena uvedená v podepsaném návrhu rámcové smlouvy.

 

Oddíl č. 4 – Návrh smlouvy

Tento oddíl nabídky musí obsahovat:

Návrh rámcové dohody – návrh rámcové dohody doplněný dle požadavků zadavatele musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Jedná-li za dodavatele osoba na základě plné moci, musí být k podepsanému návrhu smlouvy přiložen i originál plné moci či její ověřená kopie. Dodavatel použije přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací.

Jednotkové ceny jsou vždy uváděny v korunách českých bez DPH. Celková maximální cena bez DPH je tvořena násobkem nabízené jednotkové ceny a maximálního počtu jednotek, které zadavatel plánuje v rámci veřejné zakázky pořídit (Dílčí plnění I.: 80 jednotek / Dílčí plnění II.: 16 jednotek)

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele, které jsou spojené s realizací předmětu zakázky

Dodavatel uvede jednotkovou i celkovou nabídkovou cenu také v návrhu smlouvy (příloha č. 4 této zadávací dokumentace) a na krycím listě nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

Nabídková cena za celý předmět plnění veřejné zakázky bude ve smlouvě uvedena v Kč v následujícím členění:

Nabídková cena bez DPH      
Samostatně DPH s příslušnou sazbou                                         
Nabídková cena vč. DPH

Zadavatel stanoví, že v případě rozporu ceny na krycím listě nabídky, ve vnitřním textu nabídky a jejich příloh a ceny uvedené v návrhu smlouvy má vždy přednost, resp. platí cena uvedená v návrhu smlouvy.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré práce a činnosti spojené s kompletním plněním zakázky.

Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná cena po celou dobu plnění této veřejné zakázky se započtením veškerých nákladů a rizik. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů, či navýšením počtu pořizovaných jednotek do limitu 25%.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Variantní nabídky nejsou přípustné.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Na základě doporučení MPSV.

Datum ukončení: 3. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 1. 2020
 
Aktualizováno: 11. 6. 2020