Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy 4NET.TV solutions a.s. II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12614

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy 4NET.TV solutions a.s. II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 12. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: 4NET.TV solutions a.s.

Sídlo zadavatele: Češkova 834, 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Tomáš Říha
 • Telefon: +420608300804
 • E-mail: tomas.riha@4net.tv

IČ zadavatele: 04587413

DIČ zadavatele: CZ04587413

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Ivana Ondráčková
 • Telefon: +420774704043
 • E-mail: ivana.ondrackova@educapardubice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 1. 2019 15:00

Místo pro podání nabídek:
EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Bc. Ivana Ondráčková Sokolovská 150, 533 54 Rybitví

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvýšení odbornosti zaměstnanců zadavatele v oblasti specializovaného IT. Cílem je prohloubení znalostí a zvýšení odborných znalostív oblasti specializovaného IT korespondujících s aktuálními trendy v oblasti IT.

Specifikace předmětu zakázky je následující:

1. Kvalifikační kurz Servery s OS Linux  v rozsahu 70 hodin (obsahující 2 témata) – 7 účastníků

1.1 – Instalace a konfigurace serveru – 35 hodin

1.2 – Automatizované instalace, provisioning a konfigurace – 35 hodin

2. Vývoj aplikací por OS Linux v C++ v rozsahu 35 hodin – 3 účastníci

3. Vývoj internetových aplikací v C++ v rozsahu 35 hodin – 3 účastníci

4. Vývoj aplikací v Python pro pokročilé v rozsahu 24 hodin – 4 účastníci

5. Python a mikroservisy v rozsahu 24 hodin – 4 účastníci

6. Vývoj bezpečných webových aplikací v rozsahu 35 hodin – 7 účastníků

7. Web Hacking – zranitelnost webových aplikací v rozsahu 35 hodin – 7 účastníků

8. Provoz webových aplikací na serverech s OS Linux v rozsahu 35 hodin – 7 účastníků

9. Provoz serverů s OS Linux v prostředí podnikových sítí v rozsahu 35 hodin – 7 účastníků

V rámci projektu zadavatel předpokládá proškolení celkem 7 osob, přičemž 1 školící hodina= 60 minut.

Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815

Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit. Zajištění školících aktivit se rozumí:

příprava a realizace kurzů za přítomnosti kompetentního lektora
odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem
poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů
dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost
tisk a distribuci matriálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace); sylaby a prezentace lze tisknout černobíle
zajištění prezenční listiny z každého kurzu na formulář požadovaný řídícím orgánem, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem a alespoň 3 fotografií z každého kurzu
zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit k evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu
zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování každého kurzu pro jednotlivé účastníky, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v obou případech půjde o originál)
veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV 80000000 – 4  Vzdělávání a školení

Forma výuky:

Teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným materiálem, využití audiovizuální techniky ( notebook, tablet, dataprojektor), řešení případových studií, dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního prostředí, týmové a individuální projekty.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 940679,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení: 01/2019 Předpokládané ukončení: 07/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění budou prostory v místě sídla zadavatele - Češkova 834, 530 02 Pardubice

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího

poměru nabídkové ceny a kvality. Zadavatel současně stanovil následující kritéria hodnocení.

Kritérium hodnocení                                                  Váha kritéria v %

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH                                   40%

Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů                              60%

Způsob hodnocení:

1) Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 40%

V rámci tohoto kritéria „nabídková cena“ bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. Nejvyšší počet bodů bude přidělen nabídce s nejnižší nabídkovou cenou.

2) Nejvyšší kvalita návrhů realizace kurzů s váhou 60%

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace kurzů. Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující dokument s následujícími obsahovými náležitostmi. Předložený dokument (navržený způsob realizace kurzů) bude rozdělen do tří částí podle následujícího popisu:

Struktura a osnova:

Účastník navrhne a popíše strukturu a osnovu jednotlivých školení ve shodě s předmětem veřejné zakázky vymezeným v této zadávací dokumentaci, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu struktury, osnovy a návrhu obsahu jednotlivých školení a míru relevance k názvu a k pracovnímu zařazení cílové skupiny. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury, osnovy a návrhu jednotlivých školení k pracovnímu zařazení zástupců cílové skupiny školení.

Metodologie:

Účastník detailně popíše použití výukových metod, postupů a procesů, které bude potřeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, účastník předloží návrh použití školících pomůcek, popis aplikace poznatků v praxi, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn. v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky. Dále bude jako nejvhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které účastník zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny a specifickému předmětu školení.

Přístup a komunikace:

Účastník popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků cílové skupiny, postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů, potřebnou dobu pro případnou modifikaci podkladů dle požadavků cílové skupiny nebo zadavatele. Účastník dále popíše použité přístupy k posluchačům, způsob komunikace s posluchači a zadavatelem při školení a mezi jednotlivými dny školení, způsob organizačního a technického zajištění školení, účastník dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model přístupu a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů. Účastník má povinnost předložit navržený způsob realizace kurzů, Účastník navržený způsob realizace kurzů z formálního pohledu jednoznačně a zřetelně vyčlení. Zadavatel tak doporučuje navržený způsob realizace kurzů začlenit v rámci nabídky na její závěr.

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria, resp. navrženého způsobu realizace kurzů klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů obsažených v nabídce a v navrženém způsobu realizace.

 

Způsob vyhodnocení ekonomické výhodnosti nabídky a jeho popis:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovou stupnici v rozsahu 1 -100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro subjektivně vyjádřitelná kritéria se použije bodová stupnice 1 -100 bodů. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící komise do zápisu dostatečně zdůvodní své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné.

Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

1) Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 40%

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou. Nabídková cena účastníka bude hodnocena podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle tohoto vzorce:

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

-----------------------------------------------------       x 100 (bodů)

Hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

 

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

2) Nejvyšší kvalita návrhů realizace kurzů s váhou 60%

U tohoto kritéria nelze hodnotu číselně vyjádřit, proto bude hodnoceno tak, že při hodnocení budou nabídky seřazeny dle celkové kvality dle stanovených požadavků v pořadí od nejlépe posouzené k nejhůře posouzené. Poté bude k nejlépe posouzené nabídce 100 bodů a každé další pak takové bodové ohodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce. Následně budou takto získaná bodová ohodnocení vynásobena váhou subjektivního kritéria, Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena.

Pro hodnocení tohoto subjektivního kritéria bude použit následující vzorec, kdy nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší výslednou bodovou hodnotu (tj. nejvyšší výsledek)

 

Subjektivní bodová hodnota hodnocené nabídky

---------------------------------------------------------------       x 100 (bodů)

Nejvyšší subjektivní bodová hodnota z nabídek

 

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

Hodnotící komise oboduje věcný obsah nabídek účastníků dle následujících bodovacích kategorií.

Nejlépe hodnocená nabídka (100 bodů) by pak měla splňovat tato kritéria nebo se jim případně nejvíce přibližovat:

-plně vyhovující a vysoce profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním problematice zadání a aktivním pro-klientským přístupem

-účastník zcela správně identifikoval  veškeré nutné kroky, postupy a procesy, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení zcela pokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas
-účastník splňuje požadavky zadavatele, co do předmětu veřejné zakázky, struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace
-účastník podává precizní výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, odůvodňuje jejich použití                                                         -jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky navazují a tvoří celek, navržený postup je jasný a přehledný
-způsob nastavení komunikace se zadavatelem a posluchači je vysoce profesionální a zaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je maximálně efektivní, plynulý a flexibilní, bez zbytečných průtahů a přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele a používá moderní metody komunikace a různé styly komunikace za účelem maximálního zajištění potřeb zadavatele a posluchačů
-propracovaný, adekvátní a proveditelný navrhovaný způsob získávání zpětné vazby, nadstandardní výstupy ze školení
-navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je schopna posoudit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas
-navržený způsob řešení obsahuje drobné a/nebo nevýznamné nedostatky, popř. nesrovnalosti (např. v ohledu nesrozumitelnosti, nejasností atd.), které nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu zakázky

 

Každá další nabídka pak obdrží takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce.

Vyhovující a profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání:

-navržený způsob řešení zcela splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, avšak mírou -zpracování jde o mírně rutinní nabídku a /nebo nabídku bez aktivního pro-.klientského přístupu, která zcela splňuje požadavky zadavatele
-navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je v obecné rovině schopna posoudit, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas
-navržený způsob řešení obsahuje méně významné, nesrovnalosti, nedostatky, které však nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu zakázky

Návrh realizace kurzů vyhovující avšak s výhradami:

-navržený způsob řešení obecně splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace
-navržený způsob řešení je méně srozumitelný, ale lze z něj obecně dovodit, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas
-navržený způsob řešení obsahuje, nesrovnalosti, nedostatky, popř. trpí určitou obecností a schematičností

Návrh realizace kurzů nevyhovující:

-účastník neporozuměl hlavní problematice zadání a neidentifikoval minimum nutných kroků, postupů a procesů, které bude v rámci účastníka nutné nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení nepokrývají potřeby zadavatele a je zřejmé, že předmět zakázky nebude plněn řádně a včas
-účastník nepodává výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup, či proces spočívá, neodůvodňuje jejich použití, jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné                                                                                                                                                                                                -způsob nastavení komunikace se zadavatelem a účastníkem je zmatečný, nezaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je neefektivní, neflexibilní, není přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele
-navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a nesplňuje formální požadavky zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, jak jsou vyžadovány výše, popř. je s nimi v rozporu a /nebo hodnotící komise není schopna dovodit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel přeloží Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

  Čestné prohlášení je přílohou č. 3 této výzvy.

   

  Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice následujícími doklady:

  předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takovéto evidence požaduje
  předložení kopie oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy zápis do takovéto evidence požadují, přičemž zadavatel požaduje předložení dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti, nebo jeho ekvivalent.

   

  Namísto dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů ( obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mez dodavatelem a zadavatelem.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále nebo ověřené kopii.

Všechny listy budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Účastník předloží nabídku v originále a v jedné kopii v písemné podobě a dále jedenkrát v elektronické podobě na CD a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu pdf.

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za dodávku kalkulovaná na základě specifikace zadavatele stanovené ve Výzvě. Do krycího listu (příloha č. 1) uvede celkovou nabídkovou cenu za služby.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění:

nabídková cena bez DPH
samostatně DPH s příslušnou sazbou
nabídková cena včetně DPH

Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1 k této zadávací dokumentaci) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (příloha č. 2 k této zadávací dokumentaci).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzávěrách označením obchodní firmy/názvu dodavatele. Na obálce bude uvedena adresa zadavatele i kontaktní adresa dodavatele. Obálku musí být označena nápisem:„Neotvírat – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Vzdělávání zaměstnanců firmy 4NET.TV solutions a.s. II“Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V nabídce (krycí list nabídky) bude uvedena kontaktní osoba dodavatele a její kontaktní údaje (email, telefon)

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (příloha č. 2 k této výzvě). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel vyplní pouze požadované údaje, jinak není oprávněn cokoli měnit.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku, Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky. Nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastní zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Dle ust. §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontrol.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil – zadavatel nebude pokračovat v realizaci projektu, jehož součástí bylo zadávací řízení.

Datum ukončení: 8. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 12. 2018
 
Aktualizováno: 14. 2. 2019