Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy HYDRA a.s. - Nové výrobky, nové technologie – ploché kondenzátory

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14187

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy HYDRA a.s. - Nové výrobky, nové technologie – ploché kondenzátory

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 8. 2023

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: HYDRA a.s.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 1110, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jana Myšková
 • Telefon: +420737216203
 • E-mail: jana.myskova@hydra-components.com

IČ zadavatele: 25610562

DIČ zadavatele: CZ25610562

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Myšková
 • Telefon: +420737216203
 • E-mail: jana.myskova@hydra-components.com

Lhůta pro podání nabídek: 16. 8. 2023 08:00

Místo pro podání nabídek:
Průmyslová 1110, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace níže uvedeného odborného neakreditovaného školení pracovníků společnosti HYDRA a.s. k navýšení znalostí zaměstnanců v oblasti nové výroby – ploché kondenzátory v rámci projektu ,,Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), reg. č. cz.03.1.5210.0/0.0/15_021/0000053.

Název vzdělávací aktivity: Nové výrobky, nové technologie – ploché kondenzátory

Náplň vzdělávací aktivity:

teorie plochých kondenzátorů
použití plochých kondenzátorů
zákazníci
výrobní postupy a předpisy
výrobní souvislosti
kvalita
závěrečná zkouška

Forma výuky: prezenční

Celkový rozsah hodin vzdělávací aktivity:

3x 55 hodin (1 hodina = 60 minut) – kurz je rozdělen na tři skupiny, z toho:

3x 22 hodin teorie (1 hodina = 60 minut)

3x 31 hodin praxe (1 hodina = 60 minut)

3x 2 hodiny závěrečná zkouška (1 hodina = 60 minut)

 

Počet hodin v rámci jednoho výukového dne: 7,5 hodin (1 hodina = 60 minut)

Způsob ověření získaných znalostí a dovedností: Závěrečná zkouška

Doklad, který bude vydán po úspěšném ukončení vzdělávací aktivity: Certifikát

Počet účastníků vzdělávací aktivity (celkem): 28 – účastníci budou rozděleni do 3 skupin

Místo konání vzdělávací aktivity: Průmyslová 1110, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí

V případě překročení maximální ceny, bude dodavatel vyloučen.

Dodavatel musí účastníkům školení v potřebném počtu poskytnout výukové materiály ve standardu obecných a specifických pravidel OPZ a dané výzvy. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 297000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace je od září 2023 do října 2023. Školení bude zahájeno bezprostředně po podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem. Jednotlivé termíny školení mohou být upraveny dle potřeb zadavatele

Místo dodání / převzetí plnění:
Průmyslová 1110, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídka bude vyhodnocena podle její ekonomické výhodnosti, kdy kritériem hodnocení bude cena. Nejvhodnější nabídkou bude ta, která nabídne nejnižší nabídkovou cenu. 

  Způsob hodnocení:

  Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako cena celková. Výsledné pořadí bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí prokázání:

a)Základní způsobilost - čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

základní způsobilost dokládá dodavatel v rozsahu, jak ji stanovuje Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ustanovením§ 74. Dodavatel prokazuje základní způsobilost formou originálu čestného prohlášení prokazujícího splnění základní způsobilosti. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem společnosti. Vzor čestného prohlášení je v příloze 1 Výzvy.

b)Profesní způsobilosti formou dokladů o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku)

profesní způsobilost dokládá dodavatel v rozsahu, jak ji stanovuje Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ustanovením§ 77, a to: výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci opravňující dodavatele k poskytování vzdělávací činnosti - je požadována živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti"). Dodavatel předloží požadované doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii, přičemž tyto doklady nesmí být k poslednímu dni, ke kterému měla být kvalifikace prokázána, starší než 90 dnů.

Splnění kritérií technické kvalifikace formou seznamu lektorů, kteří se budou na plnění zakázky podílet. – doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání a případné certifikáty, osvědčení, atd….

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávacího řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. na zrušení zakázky). 

Nabídka bude podána v českém jazyce.

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. přelepením volných konců a opatřen na přelepu stran razítkem. V případě podání nabídky kroužkovém pořadači, či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v následující struktuře:

Krycí list nabídky (příloha č. 2)
Nabídka
Doklady k profesní způsobilosti
Doklad k základní způsobilosti (příloha č. 1)
Doklady k technické kvalifikaci

Případně další nepovinné přílohy, které považuje dodavatel za důležité

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena zakázky musí být v nabídce uvedena v členění bez DPH, částka DPH a s DPH. Nabídková cena musí být uvedena v Kč. Nabídková cena musí být konečná a odpovídající předmětu zakázky popsanému touto dokumentací. Pozdější navyšování nabídkové ceny není přípustné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat" a dalšími náležitostmi uvedenými v Zadávací dokumentaci, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Další požadavky jsou uvedeny v jednotlivých částech této výzvy. Zadavatel neumožňuje elektronické předkládání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

- Výuka musí probíhat v pracovní dny

 

- Uchazeč musí umožnit neohlášené kontroly zástupcem zadavatele v průběhu školení

 

- Volba termínů školení dle požadavků zadavatele (září - říjen 2023)

 

- Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

 

- Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 297000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SVT Consulting s.r.o., Mikulůvka 345, 756 24, IČ: 27326217

  Datum podpisu smlouvy: 29. 8. 2023

Datum ukončení: 29. 8. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 8. 2023
 
Aktualizováno: 29. 8. 2023