Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy Kovostroj Bohemia, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13104

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy Kovostroj Bohemia, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 11. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Kovostroj Bohemia, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Kolodějská 507/1, 375 01 Týn nad Vltavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Luděk Zavadil
 • Telefon: +420777970950
 • E-mail: zavadil@kovostroj.com

IČ zadavatele: 26913143

DIČ zadavatele: CZ26913143

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Jeroušková
 • Telefon: +420775344376
 • E-mail: jerouskova@g-project.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 11. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
Kovostroj Bohemia, s.r.o. Kolodějská 507/1, 375 01 Týn nad Vltavou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva pro podání nabídek

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2020 - prosinec 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva pro podání nabídek

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva pro podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva pro podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva pro podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva pro podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva pro podání nabídek

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva pro podání nabídek

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé z částí zakázky.Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.Zadavatel nebude s dodavateli o nabídkách jednat.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva pro podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): S&T CZ s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ 44846029

  Datum podpisu smlouvy: 10. 1. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 9. 1. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): V-STUDIO, s.r.o., Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice, IČ 25187856

  Datum podpisu smlouvy: 20. 1. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Educocenter Jiří Čapek s.r.o., Štítného 12, 370 01 České Budějovice, IČ 26913143

  Datum podpisu smlouvy: 16. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 11. 2019
 
Aktualizováno: 6. 3. 2020