Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy LB Cemix, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13066

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy LB Cemix, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: LB Cemix, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Tovární 36/1, 373 12 Borovany

IČ zadavatele: 27994961

DIČ zadavatele: CZ27994961

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lucie Jeroušková
  • Telefon: +420775344376
  • E-mail: jerouskova@g-project.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 11. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
LB Cemix, s.r.o., Tovární 36/1, 37312 Borovany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva k podání nabídek

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2019 - říjen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva k podání nabídek

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva k podání nabídek

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídek

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): vzdělávací společnost FLOTILA s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČ 27718883

    Datum podpisu smlouvy: 18. 12. 2019

  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): vzdělávací společnost FLOTILA s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČ 27718883

    Datum podpisu smlouvy: 18. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 10. 2019
 
Aktualizováno: 27. 12. 2019