Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o. - Pájení v elektrotechnice II. část - pokračovací kurz

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13478

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o. - Pájení v elektrotechnice II. část - pokračovací kurz

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 7. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.

Sídlo zadavatele: Tovární 10, 541 02 Trutnov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Aneta Kracíková
  • Telefon: +420494771312
  • E-mail: akracikova@cz.pepperl-fuchs.com

IČ zadavatele: 29035139

DIČ zadavatele: CZ29035139

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lucie Hlaváčková
  • Telefon: +420494771317
  • E-mail: luhlavackova@cz.pepperl-fuchs.com

Lhůta pro podání nabídek: 21. 7. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o., Tovární 10, 541 02 Trutnov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajistit pokračovací kurz pájení a tím tak zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností 100 pracovníků zadavatele. Kurzu se budou účastnit pracovníci, kteří buď mají vzdělání nebo praxi v oboru a popřípadě i absolvovali základní kurz "Pájení v elektrotechnice".

Začátek kurzů je stanoven na září 2020. Kurz by probíhal vždy pro skupinku 10 pracovníků, vždy v pondělí a pátek v lichém týdnu (vyjímaje státní svátky a školní prázdniny) v časovém rozmezí 7:00 - 15:30 s přestávkou na oběd od 12:00 do 12:30. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termíny konání kurzů podle potřeb výroby a aktuální zakázkové náplně. 

Předpokládané ukončení kurzů je stanoveno na prosinec 2021. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou.

1 kurz = 40 odučených hodin (1 hodina = 60 minut)

POPIS VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

Kurz pájení v elektrotechnice  - II. Část

Pokračovací kurz pro zaměstnance firmy Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.

1. den

1. hodina - Bezpečnost práce a seznámení s prostory, kde se bude VA konat

2. hodina - Druhy pájecí techniky, tavidla a pájky

3. hodina - Vady spojů a odpájení součástek

4. hodina - Úprava povrchu DPS, nácvik pocínování DPS

5. hodina - Cínování lankových vodičů

6. hodina - Pájení lankových vodičů do DPS do děr

7. hodina - Pájení lankových vodičů do DPS na spoj

8. hodina - Dokončení a hodnocení prací

2. den

1. hodina - Vrtání, začištění a povrchová úprava DPS

2. hodina - Vrtání, začištění a povrchová úprava DPS

3. hodina - Vrtání, začištění a povrchová úprava DPS

4. hodina - Výklad pojmů: osazovací plán, seznam součástek a schéma zapojení

5. hodina - Identifikace jednotlivých součástek a jejich specifikace

6. hodina - Osazování DPS součástkami THT

7. hodina - Osazování DPS součástkami  THT

8. hodina - Osazování DPS součástkami  THT

3. den

1. hodina - Osazování DPS součástkami THT

2. hodina - Osazování DPS součástkami THT

3. hodina - Kontrola pájení a oprava chyb při osazování a pájení

4. hodina - Oživení zařízení

5. hodina - Specifikace a typy součástek pro SMT

6. hodina - Chyby při pájení SMD součástek

7. hodina - Cvičné pájení SMD, součástky velikosti 0603 a 1206

8. hodina - Cvičné pájení SMD, součástky velikosti 0603 a 1206

4. den

1. hodina - Cvičné pájení SMD, součástky velikosti 0603 a 1206

2. hodina - Cvičné pájení SMD, součástky velikosti 0603 a 1206

3. hodina - Cvičné pájení SMD součástek SO-16

4. hodina - Cvičné pájení SMD součástek SO-16

5. hodina - Cvičné pájení SMD součástek QFP-64 a TSOP-48 horkým vzduchem

6. hodina - Cvičné pájení SMD součástek QFP-64 a TSOP-48 horkým vzduchem

7. hodina - Cvičné pájení SMD – odpájení součástky horkým vzduchem

8. hodina - Cvičné pájení SMD – odpájení součástky horkým vzduchem

5. den

1. hodina - Cvičné pájení SMD

2. hodina - Cvičné pájení SMD

3. hodina - Závěrečná zkouška - pájení funkčního výrobku SMT

4. hodina - Závěrečná zkouška - pájení funkčního výrobku SMT

5. hodina - Závěrečná zkouška - pájení funkčního výrobku SMT

6. hodina - Závěrečná zkouška - pájení funkčního výrobku SMT

7. hodina - Závěrečná zkouška - pájení funkčního výrobku SMT

8. hodina - Závěrečná zkouška – zhodnocení a opravy chyb a oživení výrobku

Zadávací řízení se řídí: Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (platnými ke dni zveřejnění Výzvy), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé jsou povinni při sestavování nabídky a realizaci samotného plnění vycházet ze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz).

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzu dle aktuálních pravidel OP Zaměstnanost.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 770780,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
7.9.2020 - 31.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Trutnov (popř. blízké okolí)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria:

                                                 Váha v procentech

1) Nabídková cena v Kč bez DPH            40%

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena nabídková cena za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Nabídka s nejnižší cenou obdrží 100 bodů. Ostatní nabídky budou hodnoceny dle následujícího vzorce:

Počet bodů = 100 x (nejnižší nabídková cena / nabídková cena posuzované nabídky)

Počet získaných bodů v tomto kritériu bude následně násoben váhou 40%.

 

2) Lokalita dodavatele                           40%

Jelikož zadavatel nemá k dispozici prostory, kde by se pokračovací kurz konal, bude v rámci tohoto kritéria hodnocena i dojezdová trasa pro zaměstnance, kteří se budou kurzu účastnit. Místo konání musí být maximálně vzdálena do 10 km od sídla společnosti zadavatele.

Komise přiřadí nejvhodnější nabídce hodnotu 100 bodů, ostatním nabídkám přiřadí body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

Počet získaných bodů v tomto kritériu bude následně násoben váhou 40%.

 

3) Kvalita lektorského týmu                    20%

Kvalita lektorského týmu bude posuzována podle zkušeností v oblasti pájení v elektrotechnice, délky praxe a počtu odučených hodin v této oblasti.

Za tímto účelem dodavatel předloží profesní profil (CV) všech lektorů, kteří se budou podílet na realizaci plnění předmětu zakázky. V předloženém profesním profilu lektorů bude zahrnuto následující:

• jméno a příjmení lektora

• délka praxe v oblasti pájení v elektrotechnice (požadovaná praxe v oboru minimálně 5 let)

• počet odučených hodin v oblasti pájení v elektrotechnice

• další informace dle uvážení dodavatele (např. možnost techniké podpory a poradenství pro danou oblast)

Komise přiřadí nejvhodnější nabídce hodnotu 100 bodů, ostatním nabídkám přiřadí body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

Počet získaných bodů v tomto kritériu bude následně násoben váhou 20%.

 

Body přidělené za všechny hodnotící kritéria budou poté sečteny. Pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky, přičemž nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Základní kvalifikační předpoklady - Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Profesní kvalifikační předpoklady - Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku) a dále pak profesní profily (CV) všech lektorů, kteří se budou podílet na realizaci plnění předmětu zakázky. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v listinné formě v jednom vyhotovení.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Nabídka bude sestavena v pořadí:

1) Krycí list nabídky - příloha č. 2

2) Čestné prohlášení – splnění základní kvalifikace - příloha  č. 1

3) Doklady prokazující splnění profesní způsobilost - dodavatel doloží profesní profil (CV) všech lektorů, kteří se budou podílet na realizaci plnění předmětu zakázky. Dále doklad o dosaženém vzdělání lektorů (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom), případně také dokument, který prokazuje jejich odbornost a praxi v dané oblasti (požadovaná praxe v oboru minimálně 5 let)

4) Návrh smlouvy - zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v CZK za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedená jako cena nejvýše přípustná za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, výše DPH a včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to za podmínek stanovených Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Nabídky neúplné nebo přijaté po termínu budou z výběrového řízení vyloučeny.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh bude odpovídat komise pro otevírání obálek.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Po podrobné kontrole pracovnicí Úřadu práce a následném postoupení na Generální ředitelství k posouzení bylo vyhodnoceno, že veřejná zakázka je v rozporu s některými body uvedenými v Obecných pravidlech OPZ.

Datum ukončení: 7. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 7. 2020
 
Aktualizováno: 10. 9. 2020