Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců města Bučovice zařazených do městského úřadu – část B

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13772

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců města Bučovice zařazených do městského úřadu – část B

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 2. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: město Bučovice

Sídlo zadavatele: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
 • Telefon: +420517324499
 • E-mail: horak@bucovice.cz

IČ zadavatele: 00291676

DIČ zadavatele: CZ00291676

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Andrea Kovářová
 • Telefon: +420517324433
 • E-mail: kovarova@bucovice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 3. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem zakázky malého rozsahu je poskytnutí odborných služeb v oblasti vzdělávání v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a její přílohou č. 1. Předmět proběhne v českém jazyce. Jedná se o znovu vyhlášení výběrového řízení na vzdělávání zaměstnanců části B.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 455073,55 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané termíny pro dodání jsou obsaženy v příloze č. 1, stejně jako harmonogram plnění. Zakázka trvá do 30.04.2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele, tj. Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, případě vlastní prostory dodavatele v souladu s přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci a v souladu se zadávací dokumentací.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnoticím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky a to dle níže uvedeného kritéria:

                Hodnotící kritéria               Váha v %

                Nabídková cena                  100,00 %

Více viz zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání základní a technické kvalifikace.

1. Základní kvalifikace

Základní kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

2. Technická kvalifikace

Technickou způsobilost splňuje dodavatel, který analogicky podle § 79 zákona předloží zadavateli:

Seznam významných služeb
Seznam lektorů a jejich zkušenosti

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami.
 • Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace by měly být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem zakázky a obchodní firmou a sídlem dodavatele.
 • Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce, resp. dokumenty v cizím jazyce musí být opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka, nejde-li o dokument ve slovenském jazyce.
 • Veškeré doklady by měly být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad by neměl (v zájmu dodavatele) obsahovat opravy a přepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.
 • Všechny listy svazku by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Posledním listem svazku by mělo být prohlášení dodavatele, v němž se uvede celkový počet všech listů ve svazku.

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace (článek 9).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatelé stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění zakázky absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, v písemné formě a nabídka bude podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Více viz podrobné podmínky zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím e-mailové adresy. Zadavatel odešle vysvětlení výběrových podmínek, případně souvisejících dokumentů, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel doporučuje níže uvedené uspořádání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky, základní identifikační údaje Zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), cenová nabídka, datum a podpis osoby oprávněné jménem či za dodavatele jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 3),
Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol),
Smlouva o společnosti, resp. jiná obdobná listina (v případě, že dodavatelem předkládajícím nabídku je společnost vzniklá na základě § 2716 a násl. občanského zákoníku),
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti nebo případně dokumenty k prokázání základní způsobilosti,
Doklady k prokázání technické kvalifikace,
Doklady k prokázání profesní způsobilosti,
Návrh smlouvy včetně příloh
Ostatní doklady vztahující se k nabídce,
Prohlášení o počtu listů.

 

Výše specifikované jednotlivé části svazku nabídky by měly být zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy.

 

[1] Přílohy dle článku 6 této zadávací dokumentace není třeba v nabídce předkládat duplicitně. Tedy například list s označením lektora, kterým má být prokázána kvalifikace, postačí předložit jako přílohu smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadavatel-a-prijemce-opz), a směrnicí MÚ Bučovice S7/2020.na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.Použité odkazy na zákon neznamenají zadávací řízení vedené druhem zadávacího řízení dle ust. § 3 zákona.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 2. 2021
 
Aktualizováno: 31. 3. 2021