Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců - MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11386

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců - MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MAREK STROBACH
 • Telefon: +420777214944
 • E-mail: info@murus.cz

IČ zadavatele: 48201693

DIČ zadavatele: CZ48201693

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: MAREK STROBACH
 • Telefon: +420777214944
 • E-mail: info@murus.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 8. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
E21 Park, Hrusická 345, 251 66 Mirošovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace 10 vzdělávacích kurzů v oblasti Měkkých a manažerských dovedností a 9 vzdělávacích kurzů v oblasti Specializované IT. Zadavatel požaduje realizaci kurzů jako celku. Kurzů měkkých a manažerských dovedností se zúčastní 2 osoby, kurzů z oblasti specializovaného IT se zúčastní 9 osob

 

Specifikace a rozsah kurzů:

Měkké a manažerské dovednosti:

Základy ITIL – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Správa služeb v praxi
ITIL® a životní cyklus služby
Obecné pojmy a definice
Klíčové principy a modely
Procesy
Funkce
Role
Technologie a architektura
Kompetence a trénink

Týmová spolupráce – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Význam týmové práce a předpoklady efektivní práce týmu
Úloha manažera při vedení týmu
Jednotlivé fáze a stadia vývoje týmu
Práce v týmu z hlediska optimálního využití potenciálu jeho členů
Podmínky a předpoklady týmové spolupráce
Negativní jevy, které se mohou v týmech vyskytovat, možnosti jejich prevence a eliminace (zahálení, emocionální konflikty atd.)
Rozhodování v týmu - metody týmového rozhodování a řešení problémů

Strategické řízení, rozhodování – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Principy strategického myšlení
Analýzy - vnitřní a vnější
Strategie a hierarchie strategií
Strategické vize a cíle
Alternativní strategie a výběr
Systém strategického řízení
Model přípravy a plánování strategie

Efektivní komunikace – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Komunikační dovednosti jako pracovní nástroj
Řeč těla a její efektivní využití
Komunikační styly - přizpůsobení komunikace situaci a partnerovi
Rozvoj interní komunikace

Komunikace v obtížných situacích – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Důležitost dobrých mezilidských vztahů
Příčiny konfliktů
Budování sebedůvěry
Komunikační filtry
Efektivní zvládání zátěžových situací
Vznik stresu a porozumění jeho příčinám
Základní principy pro překonání stresu
Pravidla asertivní komunikace a jejich použití
Techniky řešení námitek
Základní principy při řešení stížností a konfliktů
Zpětná vazba vs. kritika
Pravidla mezilidských vztahů

Snižování nákladů – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Základní pojmy spojené s nákladovým controllingem
Úloha controllingu a metody snižování nákladů
Ekonomické vnímání procesů ve firmě
Jak zefektivnit interní pracovní postupy a procesy v oblasti řízení nákladů
Kalkulace a s jejich využití při rozhodování
Dopady různých druhů úsporných opatření na budoucí rozvoj firmy

Marketingové vzdělávání CIMA – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Základy marketingového řízení
Marketingové plánování
Analýza makroprostředí
Analýza trhu
Nákupní rozhodování zákazníka
Analýza průmyslového trhu
Segmentace a umístění
Analýza konkurence
Interní analýza
Náklady a kalkulace
Základy finanční analýzy
Marketingové strategie
Produktová a sortimentní politika
Cenová politika
Řízení cen
Distribuční politika
Integrovaná komunikace
Reklama
Marketingová komunikace v online prostředí
Prodejní politika
Marketing služeb, marketing obchodu, CRM
Marketingový výzkum
Aplikace marketingového výzkumu

Time Management – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Základy marketingového řízení
Sebepoznání - jak využívám svůj čas - co znamená být efektivní?
Vedení - stanovení priorit a zadávání úkolů
Řízení - plánování času a návaznost na práci s cíli
Delegování
Prevence a zvládání stresu

Firemní kultura – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Vymezení a význam firemní kultury
Projevy firemní kultury
Dopady a důsledky firemní kultury
Zdravá firemní kultura
Formování a změny firemní kultury
Etická kultura firmy a její projevy

Hodnocení zaměstnanců – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Proč hodnotit pracovní výkon - přínosy/užitky zavedení systému hodnocení
Jak získat pro systém hodnocení vedení i zaměstnance
Plánování a příprava hodnocení
Průběh hodnoticího rozhovoru

 

Specializované IT:

Základní kurz XML – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Úvodní informace
Struktura XML
Návrh XML dokumentu
Document Type Definition
Jmenné prostory
XML Schema
Prezentování XML obsahu

Základní kurz Java – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Základní pojmy
Základní syntax Javy
Řídící struktury
Metody a třídy
Řetězce a terminálový výstup

Navazující kurz Java – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

Rozhraní
Seznamy
Dědičnost
Výjimky
Grafické rozhraní - Swing/SWT
Platforma Java EE

Základní kurz SQL – rozsah kurzu: 24 hodin (22 hodin výuka, 2 hodiny zkouška)

Obsah:

Úvod do SQL Serveru
Použití příkazu SELECT
Příkazy INSERT, UPDATE a DELETE
Spojování dat z více tabulek
Poddotazy (subqueries)
Proměnné a práce s nimi
Příkazy kontroly toku dat
Zajištění datové integrity

Navazující kurz SQL – rozsah kurzu: 24 hodin (22 hodin výuka, 2 hodiny zkouška)

Obsah:

Úvod do pokročilého programování
Zpracování chyb
Ladění výkonu dotazů
Skórování dat
Transakce a zámky
Uživatelské funkce
Triggery
Stored procedury
Kurzory
Pohledy – Views

Zabezpečení webových aplikací – rozsah kurzu: 32 hodin (30 hodin výuka, 2 hodiny zkouška)

Obsah:

Základní pojmy

 

bezpečnost
webové aplikace
bezpečnost webových aplikací
hrozby, dopady, rizika, zranitelnosti

 

Slabá místa webových aplikací

 

injektování
chybná autentizace a správa relace
Cross-Site Scripting (XSS)
nezabezpečený přímý odkaz na objekt
nezabezpečená konfigurace
expozice citlivých dat
chyby v řízení úrovní přístupů
Cross-Site Request Forgery (CSRF)
použití známých zranitelností komponent
neošetřená přesměrování a předávání
další slabiny

 

Testování bezpečnosti webových aplikací

 

metody a postupy
OWASP Zed Attack Proxy
další nástroje

 

Dodavatel webové aplikace vs. odběratel

 

Administrace MySQL – rozsah kurzu: 24 hodin (22 hodin výuka, 2 hodiny zkouška)

Obsah:

Přehled databázového systému MySQL
Instalace a konfigurace v prostředí Windows
Instalace a konfigurace v prostředí Linux
Konfigurace a správa databází
Zálohování a obnova databází
Security
Monitorování MySQL
Automatizace a údržba MySQL
Import a Export dat
Řešení běžných problémů s MySQL

Základní kurz MS SQL Server 2012/2014 – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodiny zkouška)

Obsah:

Instalace MS SQL Server 2012/2014
Práce s databázemi v MS SQL 2012/2014
Recovery modely v MS SQL 2012/2014
Zálohování databází v MS SQL 2012/2014
Obnova databází v MS SQL 2012/2014
Import a export dat v MS SQL 2012/2014
Autentizace a Autorizace uživatelů v MS SQL 2012/2014
Serverové a databázové role v MS SQL 2012/2014

Navazující kurz MS SQL Server 2012/2014 – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuka, 1 hodiny zkouška)

Obsah:

Konfigurace oprávnění uživatelů v MS SQL 2012/2014
Audit a šifrování dat v MS SQL 2012/2014
Automatizace správy v MS SQL Server 2012/2014
Konfigurace zabezpečení služby SQL Server Agent
Monitorování s použitím notifikací v MS SQL 2012/2014
Údržba databázového systému v MS SQL 2012/2014
Trasování v MS SQL Server 2012/2014
Monitorování v MS SQL Server 2012/2014

 

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Délka 1 vyučovací hodiny je 60 minut.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel nepřipouští částečné plnění veřejné zakázky, veřejné zakázka může být plněna prostřednictvím poddodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 763000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec 2017 – prosinec 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Středočeský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  a) metodiky výuky,

  b) efektivity výukových metod,

  c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby;

  d) systematičnost nabízených služeb;

  e) efektivní způsob realizace zakázky.

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost:

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

  Profesní způsobilost:

  Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

   

  Dodavatel předloží seznam lektorů a k jednotlivým uvedeným kurzům následující dokumenty jednotlivých lektorů:

  certifikát ITIL expert
  diplom prokazující VŠ vzdělání v oboru psychologie
  certifikát CIMA
  certifikát MS SQL

   

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15 denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Vybraný dodavatel odmítnul uzavřít smlouvu.

Datum ukončení: 19. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 7. 2017
 
Aktualizováno: 20. 9. 2017