Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců NWT a. s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12232

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců NWT a. s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 4. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: NWT a. s.

Sídlo zadavatele: Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: David Vítek
  • Telefon: +420602719319
  • E-mail: david.vitek@nwt.cz

IČ zadavatele: 63469511

DIČ zadavatele: CZ63469511

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Kateřina Krotká
  • Telefon: +420725929786
  • E-mail: katerina.krotka@nwt.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 4. 2018 16:00

Místo pro podání nabídek:
Třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích aktivit, resp. kurzů pro zaměstnance společnosti NWT a. s., a to v oblasti účetních, ekonomických a právních kurzů.

Vzdělávací aktivity jsou stanoveny jako uzavřené kurzy.

 

Školení zahrnuje následující kurzy z oblasti účetních, ekonomických a právních kurzů:

- Právní minimum
- Ekonomické základy
- GDPR
- Fakturace

Podrobný popis, včetně požadavků na jednotlivé kurzy, počtu zaměstnanců a počtu školících hodin je uveden v příloze 1.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 120000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
květen 2018 až leden 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena bez DPH (váha 70%)

První kritérium bude hodnocena nabídková cena bez DPH.

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu bez DPH i s DPH. Hodnocena bude potom cena bez DPH.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky, v opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo nabídku s takto překročnou nabídkovou cenou vyloučit.

Zadavatel stanoví jako nejvýhodnější nabídku tu, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Nabídková cena pak bude posouzena dle následujícího vzorce:

nejnižší nabídková cena/posuzovaná nabídková cena × 100 × váha = počet bodů

 

  • Kvalita poskytovaných služeb (váha 30%)

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena kvalita nabízených služeb, tj. kurzy školení.

Dodavatel poskytne zadavateli dokument s komplexní a podrobnou metodiku jednotlivých vzdělávacích kurzů.

Tento dokument bude obsahovat:

- seznam osob zodpovědných za poskytování požadovaných služeb, tedy realizační tým skládající se z lektorů s lektorskou praxí v oboru, ve kterém budou školit kurzy v rámci veřejné zakázky,
- seznam významných služeb realizovaný dodavatelem v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky,
- obsahovou strukturu vzdělávacích kurzů,
- popis efektivního způsobu realizace kurzů, jejich struktura a náplň,
- popis metod a forem výuky,
- návrh výukových materiálů a pomůcek,
- zapojení účastníků,
- zajištění přenosu získaných dovedností do praxe,
- způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne zadavateli:

- lepší kvalifikaci a zkušenosti lektorů
- široký seznam významných služeb a referencí
- podrobný obsah školení s cílem kurzu,
- aktivitní zapojení pracovníků do jednotlivých školících kurzů,
- příklady z praxe pro potřeby jednotlivých pracovníků,
- přehlednější, srozumitelnější a jasnější výukové materiály,
- kvalitnější ověřování získaných znalostí.

Detailní hodnocení kvality poskytovaných služeb je uvedeno v příloze 2.

Kvalita poskytovaných služeb bude posouzena na základě:

Bodového hodnocení 0–100 bodů

Nejvýhodnější nabídka v tomto kritériu získá 100 bodů. Přidělený počet bodů bude vycházet z porovnání nejvhodnější a hodnocené nabídky.

A dále dle vzorce:

počet bodů dané nabídky × 100 × váha = počet bodů

 

Jednotlivé body za výše uvedená kritéria se sečtou a nabídka s nejvyšším počtem bodů se stane vítěznou.

V případě stejného bodového hodnocení, bude za výhodnější vybrána nabídka, která má vyšší hodnocení v kritériu Nabídková cena bez DPH.

Hodnocení nabídek v rámci daných kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- základní způsobilost;

- profesní způsobilost;

Nabídka dodavatele nesplňujícího způsobilost bude vyloučena.

 Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel:

- který není v likvidaci;
- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje dodavatel:

- který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- který je předloží živnostenské oprávnění opravňující k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky.

Vybraný dodavatel je před podpisem smlouvy povinen předložit zadavateli životopisy, ze kterých budou vyplývat zkušenosti jednotlivých lektorů a také jejich certifikáty (kopie). Z předložených dokladů musí vyplývat, že příslušný lektor splňuje požadavky pro veřejnou zakázku dle této Zadávací dokumentace.

Společná ustanovení ke způsobilosti

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky dodavatele je splnění způsobilosti.

V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

 

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce dodavatele u třetích osob, dodavatel je povinen zadavatel v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh musí být svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Doporučujeme zabezpečit pomocí provázku a nálepkami s otiskem razítka společnosti a parafou statutárního zástupce.

Originál jednoho výtisku nabídky musí být opatřen podpisem statutárního zástupce dodavatele včetně otisku razítka. V případě podpisu nabídky zmocněnou osobou, doloží dodavatel v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu s úředně ověřenými podpisy.

Nabídky musí být doručeny v zalepené obálce či v jiném obalu (dále jen obal) tak, aby během manipulace s nabídkou nemohlo dojít k porušení obalu. Na obalu musí být vyznačen název zakázky s poznámkou:

„NEOTVÍRAT“ – veřejná zakázka

„Vzdělávání zaměstnanců NWT a. s.“

Obal musí být na uzavření opatřen otiskem razítka společnosti a podpisem dodavatele. Na obalu dále musí být uveden obchodní název dodavatele, adresa sídla dodavatele. Nabídka musí být předána zadavateli v počtu 2 výtisků (1 originál + 1 prostá kopie). Zadavatel dále požaduje do obálky s nabídkou přiložit naskenovanou kopii nabídky i s podpisy na datovém nosiči (CD apod.).

Nabídka bude předána osobně proti předávacímu protokolu nebo zaslána poštou doporučeně.

Pro jednodušší manipulaci při hodnocení nabídek doporučujeme dodržovat výše uvedené pořadí jednotlivých bodů nabídky.

 

Obsah nabídky:

1. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele a hodnocené parametry nabídky (dle přílohy č. 4 Výzvy k podání nabídek).
2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (viz odstavec s názvem „Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele“).
3. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele (viz. příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek). Dodavatel vyplní pouze zažlucené části návrhu smlouvy, které jsou určeny k doplnění, do ostatních částí smlouvy dodavatel nezasahuje. Smlouva bude opatřena podpisem statutárního zástupce dodavatele nebo osobou k tomu oprávněnou (osoba pověřená na základě plné moci – v takovém případě doloží dodavatel v rámci nabídky i originál plné moci s úředně ověřenými podpisy).
4. Harmonogram plnění zakázky. Dodavatel uvede v nabídce na samostatném listě počet kalendářních dnů, které bude potřeba na realizaci předmětu zakázky.
5. Kalkulace předmětu zakázky (viz příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek)
6. Dokument s komplexní a podrobnou metodikou jednotlivých vzdělávacích kurzů (viz odstavec s názvem „Pravidla pro hodnocení nabídek – kvalita poskytovaných služeb“).

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude vyjádřena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou vč. DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat cestovní náklady do místa plnění zakázky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídkovou cenu je dodavatel povinen zpracovat do návrhu smlouvy (viz příloha 5). 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v 1 originále a 1 kopii v řádně uzavřené obálce nebo jiném obalu s označením názvu zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka. Vzdělávání zaměstnanců NWT a. s“. Na obálce bude uveden název dodavatele a jeho kontaktní adresa. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (tj. osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu). Obálka, či jiný obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem dodavatele).Nabídka bude předána osobně proti předávacímu protokolu nebo zaslána poštou doporučeně. Každá nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat všechny povinné části.Všechny dokumenty, které budou v rámci nabídky předloženy, budou podepsány statutárním zástupcem dodavatele nebo osobou k tomu oprávněnou (osoba pověřená na základě plné moci – v takovém případě doloží dodavatel v rámci nabídky i originál plné moci s úředně ověřenými podpisy).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy o poskytování služeb (viz příloha 5). Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu této smlouvy o poskytování služeb a není oprávněn jakkoli zasahovat do textu této smlouvy mimo zadavatelem označených a k doplnění určených částí závazného návrhu smlouvy.

Nesplnění těchto podmínek je považování za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Dodavatel nese náklady na přípravu a podání nabídky a náklady na svou účast v tomto zadávacím řízení, a to za všech okolností samostatně bez nároku na jejich úhradu ze strany zadavatele.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s Pravidly OPZ. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za škody, případně ušlý zisk, způsobené zrušení zadávacího řízení.

Otvírání obálek bude neveřejné, zadavatel nebude vracet přijaté nabídky zpět dodavatelům.

Podáním nabídky ve lhůtě pro podání nabídek stanovené touto zadávací dokumentací souhlasí dodavatel s podmínkami této zadávací dokumentace a jejich příloh.

Dodavatel může využít také služeb poddodavatele. Tato osoba bude zároveň uvedena v seznamu poddodavatelů (příloha č. 3 výzvy).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 4. 2018
 
Aktualizováno: 4. 5. 2018