Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Pekárně Šumava a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13176

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Pekárně Šumava a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Pekárna Šumava a.s.

Sídlo zadavatele: Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ivan Šnajdr
 • Telefon: +420777736990
 • E-mail: snajdr@pekarstvi-sumava.cz

IČ zadavatele: 27353443

DIČ zadavatele: CZ27353443

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Barbora Dovolová
 • Telefon: +420724426182
 • E-mail: barbora.dovolova@pekarstvi.sumava.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 1. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky jsou služby spojené se zajištěním vzdělávání zaměstnanců společnosti Pekárna Šumava a.s., se sídlem Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou. Zakázka je vedena pod názvem „Vzdělávání zaměstnanců Pekárně Šumava a.s.“ (dále též jen zakázka).

Obecné informace:

 1. Předmět této zakázky je rozdělen do dvou samostatných částí.

      A.  Obecné IT

      B.  Měkké a manažerské dovednosti

 Specifikace a technické podmínky pro jednotlivé části jsou uvedeny v příloze č. 2.

 

  2.   Každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo obou částí, v níž splní 

      požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

  3.   Dodavatel bude dle Pravidel OPZ výzvy 097 zajišťovat dokumentaci v rámci projektu, tj.  

      kontrolovat a zapisovat do prezenčních listin docházku, po ukončení kurzu vydá Potvrzení   

      o absolvování.

  4.   Určený počet kurzů uvedený v příloze č. 2, považuje zadavatel za maximální počet.

  5.   Přesný počet požadovaných kurzů na následující měsíc a místo realizace předá vždy 

      zadavatel vítěznému uchazeči do 20-tého dne daného měsíce.

  6.   Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat celé předpokládané množství poptávaného plnění. Z takového rozhodnutí zadavatele nevzniká dodavateli právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod, pokud není v zadávacích podmínkách stanoveno jinak. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 718000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Únor 2020 - Leden 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Liberecký kraj. V prostorách zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH, která je rovněž jediným hodnotícím kritériem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní požadavky:

      - Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné                   zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Profesní způsobilost uchazeč splní předložením:

       -§ 77 odst. 1 zákona prokáže účastník ve vztahu k České republice předložením            

         prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence                       vyžaduje;

       - § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991                Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky.

Technické požadavky:

      a) Pro část B zakázky uchazeč předloží alespoň 1 významnou službu v oblasti vzdělávání realizovanou v posledních třech letech,                    s uvedením jejího rozsahu, doby poskytnutí. Minimální hodnota referenční zakázky musí být 250 tisíc Kč bez DPH.  

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.
 • Uchazeč předloží na vybranou/každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku a podle požadavků projektu „Vzdělávání zaměstnanců Pekárně Šumava a.s.“ bude na každou část veřejné zakázky podepsána samostatná Smlouva o realizaci vzdělávacích aktivit (příloha č. 3 a příloha č. 4 této zadávací dokumentace).
 • Nabídka musí být předložena na celou část zakázky A nebo zakázky B, příp. obě části. Není přípustné, aby byla nabídka pouze na část vzdělávání.
 • Nabídka musí být podána v českém jazyce.
 • Nabídka bude zaslána spolu s níže uvedenými přílohami: 

      1.Krycí list nabídky

      2.Dokumenty prokazující splnění kvalifikace

      3.Návrh Smlouvy o realizaci vzdělávacích aktivit na každou část veřejné zakázky. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu uvede dodavatel do přílohy č. 1 Krycí list nabídky. Nabídková cena bude členěna na jednotlivé části veřejné zakázky.  Celková nabídková cena bude uvedena pouze v českých korunách v členění cena bez DPH a cena vč. DPH. Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace za zakázky navyšovat (případně, že ji lze navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců Pekárně Šumava a.s.“+ označení části A nebo B a nápisem „Veřejná zakázka - neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa zadavatele i uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Nabídku lze zaslat doporučeně poštou či jiným kurýrem na adresu: Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, nebo doručit osobně na sekretariát v pracovních dnech:pondělí až pátekv době od 8:00 do 12:00 hod.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění veřejné zakázky v jednotlivých částech A a B zakázky (tzn. uchazeč musí být schopen a nabídnout všechny kurzy v části A, popř. části B).
 2. Nabídku musí dodavatel předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce a čitelně. Dodavatel není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu kupní smlouvy na jiných než výslovně označených místech.
 3. Nabídka musí obsahovat:

      a) Krycí list nabídky – viz příloha č. 1 této výzvy,

      b) dokumenty prokazující splnění kvalifikace

      c) doplněný a statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka v souladu s pravidly uvedenými v                          obchodním rejstříku podepsaný návrh Smlouvy o realizaci vzdělávacích aktivit - viz příloha č. 3 a příloha č. 4 této výzvy.

   4. Nabídka, včetně příloh musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním           do jednoho svazku.
   5. Statutární orgán dodavatele nebo osoba oprávněná zastupovat dodavatele podepíše v souladu s pravidly uvedenými v obchodním               rejstříku, je-li v něm zapsán,

       a) Krycí list nabídky (příloha č. 1),

       b) poslední stranu návrhu Smlouvy o realizaci vzdělávacích aktivit (příloha č.3, příloha č. 4)

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 12. 2019
 
Aktualizováno: 3. 2. 2020