Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců SAFINA, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13419

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců SAFINA, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 5. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: SAFINA, a.s.

Sídlo zadavatele: Vídeňská 104, Vestec 252 50

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Olga Šturcová
 • Telefon: +420241024253
 • E-mail: olga.sturcova@safina.cz

IČ zadavatele: 03214257

DIČ zadavatele: CZ03214257

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Olga Šturcová
 • Telefon: +420241024253
 • E-mail: olga.sturcova@safina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 5. 2020 08:00

Místo pro podání nabídek:
Vídeňská 104, Vestec 252 50

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je výběr dodavatele na komplexní zajištění vzdělávacích aktivit pro společnost SAFINA, a.s. Poskytnutí komplexních služeb spočívá v zajištění realizace níže uvedených kurzů, včetně závěrečného přezkoušení. Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění dopravy školitelů, odměny školitelů, dodání potřebných výukových, studijních materiálů a vydání osvědčení o absolvování kurzu, resp. osvědčení o získání/obnovení kvalifikace. Zakázka je rozdělena do Dílčích částí I. až XI. a účastníci jsou oprávněni podat nabídku/ky do jedné nebo více Dílčích částí specifikovaných níže. Každá nabídka musí splňovat požadavky stanovené pro konkrétní Dílčí část veřejné zakázky a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace. Pro všechny kurzy platí, že 1 hodina = 60 minut a velikost skupiny je omezena max. 12 osobami. U specifikace kurzů v Příloze č. 4 Specifikace Dílčí část I. až XI. je také vždy uvedena informace, pro kolik osob a skupin bude kurz realizován, cíle vzdělávacího kurzu, maximální cena a cílová skupina. Vzdělávací kurzy budou vždy probíhat v prostorách zadavatele, Vídeňská 104, Vestec 252 50.

Rozdělení zakázky je následující:

Dílčí část I. - MS Excel
Dílčí část II. - Týmová spolupráce
Dílčí část III. - Management kvality
Dílčí část IV. - Soft skills pro obchodníky
Dílčí část V. - Obchodní a komunikační dovednosti pro pracovníky prodejen
Dílčí část VI. - Školení svářečů
Dílčí část VII. - Obsluha manipulačních vozíků
Dílčí část VIII. - Obsluha jeřábů s ručním pohonem a nůžkových pracovních plošin
Dílčí část IX. - Obsluha tlakových nádob a plynových zařízení
Dílčí část X. - Intrastat
Dílčí část XI. - Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle dohody ADR

Účastník výběrového řízení je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu její realizace. Každá nabídka musí obsahovat všechny kurzy v celém rozsahu uvedené v Příloze č. 4 a není možné podat nabídku pouze na některé kurzy v rámci Dílčí části zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1911000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
květen 2020 - březen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Vídeňská 104, Vestec 252 50

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Viz Výzva k podání nabídek v příloze. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Viz Výzva k podání nabídek v příloze. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Viz Výzva k podání nabídek v příloze. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Viz Výzva k podání nabídek v příloze. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek v příloze.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Viz Výzva k podání nabídek v příloze.

Požadavek na jednu nabídku:
Viz Výzva k podání nabídek v příloze.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz Výzva k podání nabídek v příloze.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Viz Výzva k podání nabídek v příloze. 

Zadávací řízení se řídí:
Viz Výzva k podání nabídek v příloze.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 595000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část II. IČ:27152138, AKORD OT, s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10,

  Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část V. IČ: 27152138, AKORD OT, s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10,

  Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část III., IČ: Systémy jakosti s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, IČ: 26102676

  Datum podpisu smlouvy: 22. 9. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část VIII.For Crane s.r.o., Mělnická 325/39, 277 11 Libiš, IČ: 07041047

  Datum podpisu smlouvy: 17. 9. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část VII.Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 16. 9. 2020

Datum ukončení: 22. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 5. 2020
 
Aktualizováno: 30. 9. 2020