Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti C-Energy Planá s.r.o. v měkkých dovednostech

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13140

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti C-Energy Planá s.r.o. v měkkých dovednostech

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 11. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: C-Energy Planá s.r.o.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ivo Nejdl
 • Telefon: +420226205060
 • E-mail: ivo.nejdl@c-energy.cz

IČ zadavatele: 25106481

DIČ zadavatele: CZ25106481

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Eva Vybíralová
 • Telefon: +420606604174
 • E-mail: eva.vybiralova@c-energy.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 12. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
C-Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je nákup služby od dodavatele, který zajistí vzdělávání pro zaměstnance společnosti C-Energy Planá s.r.o.

Specifikace vzdělávacích kurzů, počet účastníků, tematické okruhy kurzů, rozsah školících dnů je uveden níže.

Dodavatel zpracuje komplexní návrh celkové koncepce rozvoje soft skills ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. z hlediska časové a tematické provázanosti dílčích témat, s důrazem na maximalizaci rozvojového efektu tohoto projektu jako celku. Nejedná se o sérii dílčích školení, ale funkční vzdělávací systém v oblasti měkkých dovedností, které jsou popsány níže. Popis jednotlivých kurzů bude minimálně v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této výzvy.

1. Vyjednávání a argumentace  (maximální přípustná cena 118 600 Kč bez DPH)

Předpokládaná doba realizace: 1Q/2020

Počet účastníků: 25. Aktivita bude realizována v rozsahu 1 den pro každou skupinu (8 hodin, 1hod/60min) formou firemního nebo outdoorového kurzu.

Cílem školení bude získání pokročilých dovedností vyjednávání a argumentace se zaměřením na efektivní interní i externí dialog.

2. Efektivní komunikace  (maximální přípustná cena 118 600 Kč bez DPH)
Předpokládaná doba realizace: 4Q/2019 – 2Q/2020

Počet účastníků: 25. Aktivita bude realizována v rozsahu 1 den pro každou skupinu (8 hodin, 1hod/60min) formou indoor tréninku nebo kurzu s principy outdoor management trainingu.

Cílem školení bude získání základů dovedností komunikace se zaměřením na efektivní interní i externí dialog.

3. Firemní kultura  (maximální přípustná cena 94 880 Kč bez DPH)

Předpokládaná doba realizace: 1Q – 2Q/2020

Počet účastníků: 10. Aktivita bude realizována v rozsahu 2 dny (16 hodin, 1hod/60min) formou outdoorového kurzu.

Cílem školení bude získání principů stanovování firemních hodnot a jejich implementace do firemní kultury.

4. Management (řízení) změn  (maximální přípustná cena 118 600 Kč bez DPH)

Předpokládaná doba realizace: 3Q – 4Q/2020

Počet účastníků: 25. Aktivita bude realizována v rozsahu 1 den (8 hodin, 1hod/60min) formou firemního kurzu nebo outdoorového kurzu.

Cílem školení bude získání základních principů a metod řízení změn.

5. Postupy výběru zaměstnanců  (maximální přípustná cena 9 448 Kč bez DPH)

Předpokládaná doba realizace: 1Q – 2Q/2020

Počet účastníků: 2. Aktivita bude realizována v rozsahu 1 den (8 hodin, 1hod/60min) formou firemního kurzu.

Cílem školení bude získání principů, metod a dovedností při výběru zaměstnanců pro pracovníky personálního oddělení.

6. Prezentační dovednosti  (maximální přípustná cena 94 880 Kč bez DPH)

Předpokládaná doba realizace: 2 - 4Q/2020

Počet účastníků: 10. Aktivita bude realizována v rozsahu 2 dny (16 hodin) formou firemního kurzu nebo outdoorového kurzu.

Cílem školení bude získání prezentačních dovedností se zaměřením na sebeprezentaci a prezentaci.

7. Týmová spolupráce  (maximální přípustná cena 118 600 Kč bez DPH)

Předpokládaná doba realizace: 4Q/2019 – 4Q/2020

Počet účastníků: 25. Aktivita bude realizována v rozsahu 1 den (8 hodin, 1hod/60min) formou kurzu s využitím principů outdoor management trainingu.

8. Vnitrofiremní komunikace  (maximální přípustná cena 118 600 Kč bez DPH)

Předpokládaná doba realizace: 1Q/2021

Počet účastníků: 25. Aktivita bude realizována v rozsahu 1 den (8 hodin, 1hod/60min) formou firemního kurzu nebo outdoorového kurzu.

Cílem školení bude představit a procvičit základy komunikačních dovedností, zároveň bude sloužit jako podpora firemní kultury.

9. Zvyšování efektivity procesů (maximální přípustná cena 118 600 Kč bez DPH)

Předpokládaná doba realizace: 2Q/2021

Počet účastníků: 25. Aktivita bude realizována v rozsahu 1 den (8 hodin, 1hod/60min) formou firemního kurzu nebo kurzu s principy outdoor management trainingu.

10. Osobnostní/individuální koučing  (maximální přípustná cena 113 856 Kč bez DPH)

Předpokládaná doba realizace: 4Q/2019 – 2Q/2021

Počet účastníků: 12. Aktivita bude realizována v rozsahu 1-2 hodiny na den pro skupinu max. 5 lidí v jeden den ( celkem16 hodin, 1hod/60min) formou firemního kurzu.

11. Projektové řízení  (maximální přípustná cena 237 200 Kč bez DPH)

Předpokládaná doba realizace: 4Q/2019 – 4Q2020

Počet účastníků: 25. Aktivita bude realizována v rozsahu 2 dny (16 hodin, 1 hod/60min) formou firemního kurzu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1261904,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Prosinec 2019 - září 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
C-Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií:

1)   Cena s váhou 15%

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

             nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)

100 x   -----------------------------------------------   x   váha vyjádřená v procentech

             cena hodnocené nabídky

Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH.

 

2) Kvalita nabízených služeb, předloženého návrhu vzdělávání s váhou 50%

Hodnoceny budou obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit dle zadání, celková koncepce školení (komplexnost nabídky i v rámci dílčího plnění), způsob hodnocení výsledků školení, hodnotící zpráva. Jako nejvýhodnější bude hodnocen parametr ohledně komplexního návrhu celkové koncepce rozvoje soft skills ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. z hlediska časové a tematické provázanosti dílčích témat.

3) Kvalita složení lektorského týmu (zejména doložitelná praxe z obsahově obdobných zakázek 35%

Hodnoceny budou zejména doložitelná praxe z obsahově obdobných zakázek.

U kritérií 2 a 3 budou hodnocené nabídky seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, každá další v pořadí o 10 bodů méně. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce:

Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech

Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou."

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 53. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele, jehož vzor je přílohou č. 2 této výzvy. 
 • Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 77písm. a)  a b). Dodavatel dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

 • Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu.
 • Dodavatel, jako součást nabídky, doloží seznam realizovaných dodávek dokládající předchozí zkušenosti s alespoň 3 zakázkami obdobného obsahu ve výrobních firmách s cenou nad 500 000 Kč v uplynulých 3 letech. K tomu dodavatel doloží seznam kontaktních osob (s tel. číslem a emailem) Seznam dodavatel zpracuje do tabulky, která je přílohou č. 4 této výzvy.
 • Dodavatel, jako součást nabídky, doloží složení lektorského týmu, který bude realizovat zakázku, profesní životopisy lektorů, kteří budou vzdělávání realizovat (schválená sestava lektorů bude součástí smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb). Seznam lektorů uvede dodavatel do tabulky, která je přílohou č. 4 této výzvy.  

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka dodavatele musí obsahovat minimálně následující:

 • Krycí list nabídky (příloha č. 1), který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele
 • Identifikace dodavatele – na krycím listu nabídky bude uveden název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, garant dodávky (jméno, telefon, e-mail)
 • Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele – viz požadavky na prokázání kvalifikace
 • Kompletní specifikace nabízené realizace zakázky vzdělávání (návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod forem výuky, návrh použitelných materiálů a učebních pomůcek, popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků včetně předběžného harmonogramu kurzů (příloha 3 výzvy).
 • Profesní životopisy lektorů, kteří budou vzdělávání realizovat (příloha 4 výzvy)
 • Reference – dodavatel, jako součást nabídky, doloží seznam realizovaných dodávek dokládající předchozí zkušenosti s alespoň 3 zakázkami obdobného obsahu ve výrobních firmách s cenou minimálně 500 000 Kč v uplynulých 3 letech. K tomu dodavatel doloží seznam kontaktních osob (s tel. číslem a emailem) (příloha 4 výzvy).
 • Cena musí být uvedena v Kč a zpracována v detailu na jednotlivé vzdělávací programy/ kurzy zakázky s členěním na osobu a den. Dále uveďte celkovou cenu zakázky bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH.
 • Ukázková skripta, případně navrhované učebnice či jiný výukový materiál a vzor hodnotící zprávy + formulář hodnocení kurzu účastníky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Maximální ceny za jednotlivé části zakázky jsou uvedeny u jednotlivých témat, které jsou předmětem této poptávky.
 • Cena musí být uvedena v Kč a zpracována v detailu na jednotlivé vzdělávací programy/ kurzy zakázky s členěním na osobu a den. Dále uveďte celkovou cenu zakázky bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH. Cena se v průběhu realizace výuky nesmí měnit a nabídková cena bude tedy definována jako nejvýše přípustná.

Cena zahrnuje:

 • přípravu a realizaci výuky
 • školicí materiály pro účastníky
 • osvědčení o absolvování kurzu
 • výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele
 • náklady na lektora (mzda, doprava, aj.)

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Dotazy prosíme adresovat kontaktní osobě zadavatele: Eva Vybíralová na e-mailovou adresu: eva.vybiralova@c-energy.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Účastník podá nabídku v jednom originálním vyhotovení. Zadavatel dále doporučuje, aby účastníci předložili rovněž jednu kopii nabídky. Všechny listiny nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím za nabídky. Účastník předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické formě (bez podpisu účastníka) na technickém nosiči dat (CD či DVD).
 • Pro poptávaný rozsah služeb vzhledem ke kompaktní tematizaci není možné přenést plnění na subdodavatelské subjekty.

Platební podmínky:

 • Platby za poskytnuté služby budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem vždy po dokončení konkrétního plnění.
 • Splatnost faktur je 30 dnů.  
 • Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: VŘ zrušeno z důvodu předčasného ukončení dotačního projektu. Dotační projektu ukončen kvůli očekávaným zásadním změnám ve společnosti zadavatele.

Datum ukončení: 16. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 11. 2019
 
Aktualizováno: 16. 1. 2020