Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. v oblasti digitální gramotnosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14182

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. v oblasti digitální gramotnosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 7. 2023

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.

Sídlo zadavatele: Lidická 323/18, BEROUN-ZÁVODÍ, 266 01 BEROUN 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Magdalena Vroblová, prokurista; Ing. Jiří Halásek, prokurista
 • Telefon: +420703165868
 • E-mail: magdalena.vroblova@carrier.com

IČ zadavatele: 46350420

DIČ zadavatele: CZ46350420

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jiří Klein
 • Telefon: +420734184577
 • E-mail: jiri.klein@carrier.com

Lhůta pro podání nabídek: 13. 7. 2023 14:00

Místo pro podání nabídek:
CARRIER Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. - závod Mýto, Plzeňská 601, 33805 Mýto

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace níže uvedeného odborného školení v oblasti digitální gramotnosti pracovníků společnosti Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. vedoucí ke zlepšení kompetencí v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.

 

Místem realizace je provozovna zadavatele:

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. - závod Mýto, Plzeňská 601, 33805 Mýto.

 

Pro vzdělávání pracovníků ve výrobě byly vybrány digitální kompetence, které byly identifikovány při analýze vzdělávacích potřeb jako klíčové pro jejich fungování v pracovním i občanském životě. Vzhledem k tomu, že většina domácností nedisponuje počítačem či notebookem, rozhodli jsme se rozvíjet digitální dovednosti pracovníků na jejich vlastním smartphonu.

 Hlavním důvodem pro výběr pracovníků je potřeba lepší orientace ve využívání digitálních aplikací, zlepšení digitální komunikace mezi pracovníky a vedoucími, ale také bezpečnosti v používání internetu v pracovním i občanském životě (přenositelnost do jiného zaměstnání, komunikace s úřady přes internet apod.), prevence digitální kriminality a nevhodného/potenciálně nebezpečného chování na internetu.

 
Název vzdělávací aktivity: Digitální gramotnost

Obecný cíl vzdělávací aktivity: zvýšení kvalifikace v digitální komunikaci a bezpečnosti na internetu, v mobilních aplikacích, vč. prevence digitální kriminality.

Termín realizace vzdělávací aktivity 24.7.2023 - 28.7.2023

Počet zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě: 315

Jedná se o školení zaměstnanců ve výrobě na jejich vlastních zařízeních (smartphone).

 

Harmonogram

Výuka bude probíhat na základě harmonogramu přizpůsobeného výrobnímu provozu a provozu v odstávkovém režimu. Výuka bude probíhat pro jednu část účastníků v dopoledním bloku, pro druhou část účastníků v odpoledním bloku. Účastníci výuky budou rozděleni na dopolední a odpolední blok přibližně na poloviny podle provozních a dopravních možností zadavatele, vždy však tak, že bude zachován počet výukových skupin v dopoledním i odpoledním bloku. Zadavatel požaduje zajistit výuku v dopoledním a odpoledním bloku tak, že v obou blocích bude probíhat výuka paralelně vždy v 7 skupinách účastníků, a tedy v sedmi učebnách a bude zajišťována paralelně 7 lektory (celkem 14 skupin).

Výuka bloku bude probíhat v rozsahu průměrně 8 hodin denně a to tak, že bude složena z časově pevného bloku a časově pohyblivého bloku. Časové pevný blok zadavatel stanovuje v rozsahu 6 hodin denně a časově pohyblivý blok v rozsahu průměrně 2 hodin denně. Zadavatel závazně stanovuje pevnou část doby výuky v dopoledním bloku na čas od 7:30 do 14.00 hodin Zadavatel závazně stanovuje pevnou část doby výuky v odpoledním bloku na čas od 14.00 do 20:30 hodin Časově pohyblivé bloky výuky budou probíhat v časech dohodnutých mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem a dohoda bude uzavřena nejpozději 10 kalendářních dní před prvním dnem realizace výuky. Výuka v časově pohyblivých blocích může být organizována odlišně od výuky v časově pevných blocích, vždy však tak, že požadovaný počet lektorů nepřekročí 7 lektorů paralelně a výuka s přítomností lektora ve výuce začne nejdříve v 6.00 hodin a skončí nejpozději ve 22.00 hodin.

Dodavatel musí být připraven na systém Android, IOS i účastníky bez smartphonu, popř. s tlačítkovým telefonem.

 

Požadovaný obsah

Program obsahuje minimálně následující oblasti digitálních dovedností:

Význam digitálních technologií, jejich přínosy a rizika
Využití virtuální reality v praxi
Základní ovládání smartphone
Práce s úložištěm dat, zálohování
Používání fotoaparátu a galerie
Internet, propojení s emailem, práce s kalendářem
Elektronická identita občana
Elektronický podpis
Elektronická komunikace s úřady (např. portál občana, datová schránka, Czech Point)
Využívání pracovně užitečných aplikací na smartphone
Propojení aplikací mezi PC s telefonem

 

Specifikace vzdělávací aktivity: Další profesní vzdělávání - akreditované

Předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností: Závěrečná zkouška

Dodavatel musí mít akreditovaný program pro digitální gramotnost.

Vzdělávací aktivita bude realizována kombinovanou formou, přičemž prezenční forma zahrnuje 6 h po 60 min výuky a distanční forma 2 h po 60 min výuky, celkem 40 hod.

Realizace proběhne v 7 skupinách v rámci ranní směny a v 7 skupinách v rámci odpolední směny.

 

Požadovaný rozsah

Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka včetně závěrečného ověření znalostí a dovedností:

Počet hodin teorie: 38,50 hod

Délka hodiny: 60 min

Zkouška: 1,50 hod (90 min)

Celkem: 40,00 hod

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1999000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín realizace vzdělávací aktivity je 24.7.2023 - 28.7.2023. Upřesňující informace jsou v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
CARRIER Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. - závod Mýto, Plzeňská 601, 33805 Mýto

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny v souladu s požadavky uvedenými v aktuálním znění Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. 20 Pravidla pro zadávání zakázek.

 • Nabídková cena s váhou 40%
 • Kvalita nabízeného plnění s váhou 60%

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou a zadávací dokumentací budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

   1. Nabídková cena s váhou 40%

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

                Hodnota z nabídky, která je v daném

                Kritériu nejvýhodnější

                Tzn nejnižší cena

100x      -----------------------------------------------        x       váha kritéria vyjádřená v procentech

                Cena hodnocené nabídky

 

Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH. Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazena bodová hodnota 100. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky (dále jen „bodová hodnota nabídky“). Bodová hodnota nabídky bude násobena vahou kritéria (dále jen „vážené body“).

 

   2. Kvalita nabízeného plnění s váhou 60%

Pro hodnocení tohoto nečíselného kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Nulová hodnota nesmí být přiřazena.

Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce:

 

                Počet bodů,

                které hodnocená nabídka                           x       váha kritéria vyjádřená v procentech

                v daném kritériu získala

 

Hodnocen bude: návrh obsahu školení, způsob organizace kurzu, metodologie výuky, aplikovatelnost do praxe a kvalita lektorského týmu. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která v bodě návrh obsahu školení nejlépe vystihne, popíše a naplní komplexní a detailní koncept vzdělávání, v bodě způsob organizace kurzů bude co nejvíce přizpůsobena možnostem realizace vzdělávacích kurzů za podmínek umožněných výrobním provozem, v bodě metodologie výuky nejlépe popíše návrh metod a forem výuky, použitelných učebních pomůcek, v bodě aplikovatelnosti do praxe nejlépe vystihne způsob realizace praktické formy výuky a schopnost lektorů zajistit aplikovatelnost poznatků do praxe na základě jejich profesních kvalit, v bodě kvalita lektorského týmu bude nejlépe hodnocena nabídka, která nabídne nejširší lektorský tým vyhovující minimálním požadavkům technické kvalifikace uvedených v kapitole 5d) této ZD. Takové nabídce bude přiřazena bodová hodnota 100. Ostatní hodnocené nabídky získají body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném podkritériu a poté bude proveden aritmetický průměr z hodnocení jednotlivých podkritérií, ze kterého vznikne celková bodová hodnota dané nabídky v kritériu kvality (dále jen „bodová hodnota nabídky“). Bodová hodnota nabídky bude násobena vahou kritéria (dále jen „vážené body“).

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnotících kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnotící kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Hodnotící kritéria jsou v souladu se zásadou transparentnosti dostatečně přesně popsána v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí  této výzvy, a to včetně metody a způsobu hodnocení nabídek podle těchto hodnotících kritérií tak, aby bylo zřejmé, jaké parametry nabídky bude v daném kritériu hodnotit zadavatel jako nejvýhodnější. Dílčí hodnotící kritéria se jednoznačně vztahují k předmětu zakázky a jsou v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. 20 Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost – Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Profesní způsobilost účastníka zadávacího řízení
 • Údaje o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení
 • Technická způsobilost účastníka zadávacího řízení
 • požadavek na akreditaci

Zadavatel požaduje prokázání:

 1. Základní způsobilosti formou čestného prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Bližší informace v Zadávací dokumentaci.
 2. Profesní způsobilost formou dokladů o oprávnění k podnikání. (výpis ze živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku). Bližší informace v Zadávací dokumentaci.
 3. Údaje o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení – v souladu s § 14 odst. 1 ZESM je také veřejně přístupný částečný výpis platných údajů na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, který je pro účely tohoto zadávacího řízení postačující u českých subjektů, u zahraničních subjektů výpis z obdobné databáze. Dodavatel přiloží částečný výpis platných údajů o skutečném majiteli do své nabídky v prosté kopii. Bližší informace v Zadávací dokumentaci.
 4. Splnění kritérií technické kvalifikace formou seznamu lektorů, kteří se budou na plnění zakázky podílet. Dodavatel je povinen uvést do tohoto seznamu vztah člena realizačního týmu k dodavateli. Povinnou přílohou seznamu jsou profesní životopisy všech zúčastněných lektorů. V rámci kritéria technické kvalifikace požaduje zadavatel doložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci všech lektorů, kteří se budou na plnění zakázky podílet. Bližší informace v Zadávací dokumentaci.
 5. Doložení akreditace vzdělávacího programu umožňují realizovat výuku v rozsahu požadovaném touto zadávací dokumentací pro kombinovanou formu vzdělávání v oboru digitální gramotnosti. Z doložené akreditace nebo jejích příloh musí být zřejmé, že učební plán akreditovaného kurzu obsahuje ovládání smartphone a využívání aplikací na smartphone nebo obdobná témata pokrývající tyto oblasti práce se smartphone.

 

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a Seznamu lektorů a Seznam subdodavatelů, kteří se budou na plnění zakázky podílet musí být doloženy v originále a podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle §228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle §239 zákona č. 134/2014 Sb.) s výjimkou bodu d).

V případě, že uchazeč prokazuje kvalifikaci, či nabízí plnění pomocí subdodavatele, musí být součástí nabídky originál Seznamu subdodavatelů podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, který obsahuje identifikační údaje subdodavatelů a rozsah, v jakém bude subdodávka realizována a doklady prokazující splnění všech kritérií kvalifikace, zejména kritérií technické kvalifikace v rozsahu bodu c), jak je uvedeno výše.

U kvalifikační poddodavatelů (tj. poddodavatelů, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje chybějící část profesní či technické kvalifikace, je-li ve VŘ požadována) dále doložení základní a profesní způsobilosti i písemného závazku poddodavatele k poskytnutí plnění VZ a  to alespoň v rozsahu, v jakém tento poddodavatel prokazoval kvalifikaci za dodavatele.

Zadavatel je oprávněn vyžádat si originál Smlouvy o subdodávce před podpisem Smlouvy s dodavatelem.

Podrobně jsou požadavky na doložení kvalifikace uchazeče uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Uchazeč podává vždy 1 nabídku v 1 uzavřené obálce označené dle Zadávací dokumentace.

Uchazeč ve své nabídce vždy uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v 1 originále a 1 kopii.

Titulní stránka nabídky bude obsahovat pravidla povinné publicity OPZ projektu, zejména lobo projektu a bude obsahovat údaj, na jakou část/jaké části zakázky podává uchazeč svoji nabídku. Jako první a titulní stranu nabídky dodavatel použije Krycí list v příloze 2 Výzvy.

Listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou počínaje číslem jedna (možno i ručně psanou) a dostatečně zajištěny proti manipulaci.

Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je originál nabídky podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci, musí být součástí nabídky originál či úředně ověřená kopie této plné moci.

Nabídka bude sepsána v Českém jazyce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být uvedena v Kč v členění cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH. 

Nabídková cena je nejvyšší přípustná a zahrnuje veškeré náklady související s plněním zakázky. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Zadavatel neumožňuje elektronické předkládání nabídek. Další požadavky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá sám nabídku, nesmí být účasten v dalších sdruženích nebo být subdodavatelem jiného uchazeče v této zakázce.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Grafia, polečnost s ručením omezenýmBudilova 1511/4, 30100 PlzeňIČ: 47714620

  Datum podpisu smlouvy: 14. 7. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 7. 2023
 
Aktualizováno: 24. 7. 2023