Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ESPO, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13170

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti ESPO, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: ESPO, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dopravní 2831, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JÜRGEN KLUGE
 • Telefon: +420571842410
 • E-mail: jkluge@ewhof.de

IČ zadavatele: 61246085

DIČ zadavatele: CZ61246085

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Milena Žabenská
 • Telefon: +420571842410
 • E-mail: mzabenska@esporoznov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 12. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Dopravní 2831, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace 1 vzdělávacího kurzu v oblasti Obecné IT, 9 vzdělávacích kurzů v oblasti Měkké a manažerské dovednosti, 2 vzdělávací kurzy v oblasti Účetní, ekonomické a právní kurzy, 1 vzdělávací kurz v oblasti Technické a jiné odborné vzdělávání a 4 jazykové kurzy. Zadavatel požaduje realizaci kurzů jako celku.

 

Specifikace a rozsah vzdělávacích kurzů:

 

Kurzy v oblasti Obecné IT:

Školení MS Excel – pro mírně pokročilé

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 19 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Pracovní prostředí aplikace MS Excel a možnosti jeho přizpůsobení
Úvodní opakování základních úprav a práce s buňkami a oblastmi buněk – hodnota a formát buňky, přesun a kopie buněk a oblastí, možnosti vložení
Prohloubení použití číselných formátů buněk – matematický formát, logická hodnota
Vyplňování řad a seznamů, tvorba vlastních seznamů a jejich využití
Adresace buněk – příklady použití adres relativních, absolutních a smíšených
Definování názvů buněk a oblastí, použití názvů ve vzorcích, správa názvů
Vkládání funkcí, funkce automatického shrnutí, použití automatického dokončování vzorců
Nástroje pro práci s rozsáhlými tabulkami – ukotvení příček, práce s okny, tisk názvů 
Pokročilé způsoby řazení a filtrování dat, víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů
Podmíněné formátování – praktické použití pravidel, vlastní pravidlo
Tvorba automatického přehledu a vkládání souhrnu
Strukturované tabulky (seznamy) – příklady použití, vkládání průřezů, řádek souhrnů
Vkládání souhrnné funkce SUBTOTAL
Tvorba souhrnu s kontingenční tabulkou – úvodní seznámení
Vkládání užitečných funkcí a jejich vnořování - funkce logické, vyhledávací, statistické, textové, funkce pro práci s daty
Datové nástroje – odebírání duplicitních dat, ověřování dat, rozdělení textu do sloupců, dynamické doplňování
Zámek listu a sešitu
Hypertextové odkazy – vkládání a příklady použití
Vkládání rukopisných rovnic
Grafy - pokročilejší formátování a úpravy grafů, kombinované grafy, vkládání minigrafů, nové typy grafů
Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase

 

 

Kurzy v oblasti Měkké a manažerské dovednosti:

PRINCE2® Foundation

rozsah kurzu: 24 hodin po 60 minutách pro 5 zaměstnanců v 1 skupině

obsah:

Úvod do metodiky PRINCE2®
Co je projekt
Téma zdůvodnění projektu a organizace
Úvod do procesů
Proces předprojektová příprava
Proces strategické řízení projektu
Proces iniciace projektu
Téma kvalita a plány
Proces řízení etapy
Téma riziko
Proces řízení dodávky produktu
Proces řízení přechodu mezi etapami
Téma změna a progres
Proces ukončení projektu
Zavádění v organizaci
Vsazování PRINCE2®
Certifikační zkouška

 

PRINCE2® Practitioner

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 5 zaměstnanců v 1 skupině

obsah:

Revize znalostí metodiky
Předběžné ověření praktického využití znalostí na cvičných testech
Tipy a rady pro certifikační zkoušku
Implementace vybraných oblastí metodiky na případové studii GDRP Implementation project
Implementace metodiky PRINCE2® v projektech účastníků kurzu
Závěrečné opakování
Jak dále pracovat s materiály PRINCE2®
Příprava na certifikační zkoušku PRINCE2® Practitioner (která nebude součástí vzdělávací aktivity)

 

Rozvoj manažerských dovedností

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 3 zaměstnance v 1 skupině
obsah:

Role manažera a budování přirozené autority
Osobnost člověka a mezilidské vztahy
Působení na druhé lidi a první dojem
Sebevědomí, sebeúcta a naše hodnoty
Jak úspěšně jednat s různými typy lidí
Asertivní jednání jako nástroj řízení mezilidských vztahů
Asertivní techniky
Asertivní chování v pracovních vztazích
Motivace a jak využívat různé motivační nástroje
Rozvoj týmu a zvyšování efektivity týmu

 

Management změn

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 3 zaměstnance v 1 skupině
obsah:

Potřeba změny – Proč změnu?
Motiv klíčem k úspěchu realizace změny
Získání zájmu pracovníků organizace
Základní pravidla provádění úspěšných organizačních změn
Předpoklady úspěšného procesu implementace změn v organizaci
Síla vize, strategie a cílů, jejich komunikace
Protisíla zvyku a zóna komfortu
Firemní a osobní sebeuspokojení
Účel úspěšné změny
Řízení nebo vedení změny
Plánování a realizace procesu změny
Proces změny jako DMAIC cyklus zlepšování
Vedení změny v 8 krocích - Pocit naléhavosti změny, Vůdčí tým, Vize a strategie, Komunikace vize, Vedení a podpora v průběhu změny, Dílčí úspěchy, Podpora dalších změn, Zakotvení změny ve firemní kultuře
Aplikace nástrojů, zajišťujících úspěšný průběh změn
Nejčastější chyby v realizaci změny

Vedení a koučink zaměstnanců

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 3 zaměstnance v 1 skupině
obsah:

Osobnost vedoucího – nadefinování standardu přímou a nepřímou metodou, typologie podřízených, způsoby vedení lidí, pracovní atmosféra na pracovišti a její vliv na výkon týmu
Konfliktní situace na pracovišti

Konflikty: co je jejich podstatou, jaké jsou zdroje a příčiny konfliktů, pravidla průběhu konfliktu a jeho následky
Typy konfliktů, nejčastější konflikty na dílně
Strategie, principy a způsoby úspěšného řešení konfliktů
Konflikt a psychologické potíže
Využití principů aktivního naslouchání a asertivní komunikace pro prevenci konfliktů
Komunikace při konfliktních situacích – vyjednávání, analýza osobního stylu komunikace v konfliktních situacích a možnost rozvoje
Specifika řešení pracovních konfliktů

Manažerské techniky – autorita manažera, vedení lidí, schopnost rozhodovat, způsoby vedení lidí, situační vedení lidí, delegování – nástroj řízení

 

Hodnocení zaměstnanců

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 3 zaměstnance v 1 skupině
obsah:

Motivace key stakeholders k zavedení systému hodnocení, objasnění užitečnosti hodnocení
Výběr metodiky hodnocení
Tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice
Vytvoření struktury hodnotících rozhovorů
Práce s výsledky hodnocení, provázání výsledků hodnocení s odměňováním, rozvojem a dalšími personálními procesy
Vytvoření struktury proškolení zaměstnanců ve vedení hodnotících rozhovorů, trénink hodnocení
Pravidla implementace systému hodnocení, úskalí a časté chyby

 

Motivace zaměstnanců

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 3 zaměstnance v 1 skupině
obsah:

Co je motiv, motivace a jak funguje, motivační teorie
Hodnotové systémy a jejich význam – Maslowova pyramida potřeb
Vliv kvality mistra na motivaci zaměstnanců
Motivace jednotlivce a motivace týmu
Motivační nástroje a motivační typy lidí – vliv osobností
Příčiny náhlého snížení výkonu, fluktuace, nemocí
Demotivace a vyhoření

 

 

 

 

Základy štíhlé výroby

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 43 zaměstnanců v 5 skupinách
obsah:

Základy Lean – Co je LEAN a proč je důležitý
Filosofie Lean, Lean Six Sigma a Toyota systém
Proč implementovat LEAN
Fáze implementace LEAN
Základní koncepty a nejdůležitější nástroje LEAN
Lean Management a proces – týmové zlepšování procesu
Úvod do 5S – 5 kroků štíhlého pracoviště
5S jako jednoduchá a univerzální metoda pro vytváření těch nejlepších pracovišť
Co musíme udělat ještě před realizací 1. S
Proč třídit a proč je třídění nezbytně nutným prvním krokem k další úspěšné implementaci
Uspořádání nezbytně nutného ve druhém kroku není jen pro šéfa nebo návštěvu
S čištěním a nepořádky nečekáme až na krok třetí, kdy zařazujeme čistotu a pořádek do průběhu každé směny
Pravidla a standardy, včetně nástrojů pro jejich zavedení a dodržování jsou úlohou kroku čtvrtého
Pátý krok nabádá ke stálému udržování a zlepšování
Důraz na správný postup, a neb jak správně řadit jednotlivá eska

 

Zvyšování efektivity procesů

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 43 zaměstnanců v 5 skupinách
obsah:

Time management – kde vzít čas na průběžné zlepšování?
Procesní řízení
Předpoklady pro přínosný brainstorming
5x proč a podobné techniky
Graf Ishikawa – hledání příčin a následků
Řešitelské workshopy
Rozsáhlé techniky zlepšování – Kaizen, 5S, Benchmarking
Maximalizace výsledků – princip SMART, teorie omezení, standardizace, vizualizace

 

 

Kurzy v oblasti Účetní, ekonomické a právní kurzy:

Dodací doložky Incoterms

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 4 zaměstnance v 1 skupině

obsah:

Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě
Důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2020 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.
Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2020, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000 resp. 2010
Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH, příp. celních předpisů po novele zákona o DPH účinné od 1. 1. 2016 – při vnitrounijním obchodu se zbožím, při dovozu a vývozu zboží
Praktické příklady obchodních operací
Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků

 

Právní minimum

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 8 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Občanskoprávní, obchodní a pracovněprávní vztahy
Jednání podnikatele, jednání manažera za společnost, prokura, zastoupení na základě plné moci, plná moc, podmínky, za jakých mohou zaměstnanci za společnost jednat
Obchodní společnost, rozšiřování živností
Kupní smlouva a prodej v obchodě
Reklamace a vady (reklamační řízení a postup při reklamaci, zákon na ochranu spotřebitele
Obchodní rejstřík - co se zapisuje do obchodního rejstříku, podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, zakládání dokumentů do sbírky listin
Uzavírání smluv - jak správně uzavírat obchodní smlouvy, na co si dát pozor při uzavírání obchodních smluv, struktura a náležitosti smlouvy, důsledky chybně uzavřených smluv (neplatnost smlouvy)
Smlouvy pojmenované a nepojmenované
Změny smluv, zajištění smluv, ukončení smluvních vztahů
Dodatky ke smlouvám
Odstoupení od smlouvy
Odpovědnost za škodu a náhrada škody
Smluvně sjednané sankce, úrok z prodlení, smluvní pokuta
Promlčení
Uplatnění práv v soudním řízení
Smluvní pokuta, uznání dluhu, ručení a úrok z prodlení
E-shop, jeho pravidla a úskalí
Pracovně-právní vztahy podnikatele a jeho zaměstnance
Uzavírání pracovněprávních smluv
Ukončení pracovního poměru
Rozdíl mezi pracovním poměrem a dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti, pracovní doba a její rozvržení
Formy odměňování a druhy mezd
Náhrada škody - obecná a kolektivní hmotná odpovědnost
Ochrana osobních údajů včetně problematiky GDPR

 

Kurzy v oblasti Technické a jiné odborné vzdělávání:

Čtení a kreslení technické dokumentace

rozsah kurzu: min. 56 hodin po 45 minutách pro 25 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Technická dokumentace ve strojírenství

Úvod do problematiky, základní požadavky na technické výkresy
Základy zobrazování, nejčastější typy výkresů
Základní strojní součásti, materiály a polotovary
Normalizace v technickém kreslení
Technické značky využívané při tvorbě technických výkresů

Tvorba technické dokumentace

Úvod do tvorby technické dokumentace
Zhotovení technické dokumentace s přihlédnutím k funkčním a výrobním požadavkům
Tvorba a aplikace technických značek, popisů a návodů k používání výrobků

Základní metody kótování na strojírenských výkresech

Způsoby kótování, technologičnost kótování
Výkresové šablony, značky a rozpisky, rozvržení a výřezy
Předepisování tolerancí rozměrů, tvaru a polohy
Předepisování kvality povrchu

Kreslení strojních součástí a sestavení technického výkresu

Aplikace metod konstruování
Modelování strojních součástí
Konstrukční materiály a polotovary
Zobrazování normalizovaných prvků na technických výkresech
Výrobní výkresy a sestavy

Závěrečná zkouška dle příslušné akreditace

 

Jazykové vzdělávání:

Německý jazyk pro začátečníky

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 18 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

osobní zájmena
časování sloves v přítomném čase
určitý a neurčitý člen
zápor
otázky doplňovací a vylučovací
záporná částice kein
nepravidelná slovesa v přítomném čase
zájmeno man
složeniny
čtvrtý pád
způsobová slovesa
slovesa s odlučitelnými předponami
slovosled
rozkazovací způsob
minulý čas sloves sein a haben
přivlastňovací zájmena

 

Německý jazyk pro mírně pokročilé

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 18 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

vztažné věty
příslovce místa
infinitiv s zu
druhý pád
minulý čas préteritum
opakování časových údajů
užívání perfekta a préterita
vedlejší věty s während
vedlejší věty s obwohl
zdrobněliny
opakování osobních zájmen
věty s darum
skloňování přídavných jmen
věty s damit a um … zu
sloveso lassen
věty s je … desto a weder … noch
textová koherence
předložky se čtvrtým pádem
spojka nicht nur … sondern auch
zájmeno derselbe

 

Anglický jazyk pro mírně pokročilé

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 7 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Budoucí čas a vazba be going to
Rozdíl mezi minulým a předpřítomným časem
Nepravidelná slovesa
Způsobová slovesa a opisné tvary – must, have to, can, could, be able to, may, might, would
Podmínkové věty – budoucí
Nepočítatelná podstatná jména
Podmínkové věty – základy
Vazba have something done
Nepravidelná slovesa
Podmínkové věty
Tázací dovětky
Výrazy each other, one another
Výrazy so, such
Věty s used to
Zvratná zájmena
Předpřítomný čas průběhový
Rozdíl mezi few, a few, little, a little
Věty s be used to, get used to

 

Anglický jazyk pro pokročilé

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 6 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Nepravidelná slovesa
Trpný rod
Správné používání členů
Nepřímá řeč
Předminulý čas prostý i průběhový
Podmínková věta do minulosti
Výrazy between, among, alone, on one’s own, by oneself
Základní rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou
Přací věty a věty s would rather, prefer, had better
Spojka unless
Výrazy all the, the whole
Idiomy
Věty obsahující vícero sloves
Vztažné věty ( i použití whose, whom)
Vazba I am to do something
Koncovky – vytvoření slovesa z podstatného jména
Předbudoucí čas průběhový
Předpony přídavných jmen

 

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel požaduje po uchazeči podání nabídky na zakázku jako celek.

Zadavatel umožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím subdodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1400000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Leden 2020–Srpen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Dopravní 2831, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  a) metodiky výuky,

  b) efektivity výukových metod,

  c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby;

  d) systematičnost nabízených služeb;

  e) efektivní způsob realizace zakázky.

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost:

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

  Profesní způsobilost:

  Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně:

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

  akreditace MŠMT pro kurz „Čtení a kreslení technické dokumentace“ v rozsahu min. 56 hodin.

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

   

   

  Dodavatel předloží seznam lektorů a k jednotlivým uvedeným kurzům následující dokumenty jednotlivých lektorů:

  certifikace ECDL;
  certifikát prokazující znalost v oblasti change management (management změn);
  certifikát prokazující znalost v oblasti LEAN;
  osvědčení prokazující, že lektor je certifikovaným koučem;
  certifikát prokazující, že lektor je akreditovaným trenérem v metodice Prince2 Practitioner („Approved Trainer“);
  VŠ diplom se zaměřením na ekonomii;
  VŠ diplom se zaměřením na strojírenství;
  VŠ diplom se zaměřením na právní problematiku.

   

  Dané požadavky mohou být prokázány více lektory.

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1210800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o., se sídlem Čalounická 477, 739 34 Šenov, IČO 02164469

  Datum podpisu smlouvy: 26. 2. 2020

Datum ukončení: 26. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 12. 2019
 
Aktualizováno: 3. 3. 2020