Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti EUROSPA, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13095

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti EUROSPA, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: EUROSPA,a.s.

Sídlo zadavatele: Sadová 815/8,360 01 Karlovy Vary

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Martina Žídková
 • Telefon: +420607626447
 • E-mail: zidkova@hotelvenus.cz

IČ zadavatele: 25234561

DIČ zadavatele: CZ252345561

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Macháčková
 • Telefon: +420601241334
 • E-mail: janamachackova22@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Karlovy Vary

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 Společnosti EUROSPA, a.s. zaměstnává v tuto chvíli 50 zaměstnanců, v oblasti lázeňských služeb v Karlovarském kraji. Společnost je zaměřena především na nabídku služeb pro ruskou,arabskou a židovskou klientelu. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. V rámci vzdělávacího programu budou zaměstnanci proškoleni v oblasti měkkých dovedností, technických dovednosti, IT Obecných dovedností a Účetní, ekonomické a právní služby.

Předmětem plnění zakázky jsou služby spojené se zajištěním vzdělávání osob v oblasti měkkých a manažerských dovednosí, technických dovedností, účetních, ekonomických a právních kurzů a obecných kurzů  IT pro společnost EUROSPA, a.s. se sídlem Sadová 815/8, 360 01 Karlovy Vary.

Realizace vzdělávacích kurzů bude probíhat v prostorách splečnosti EUROSPA, a.s., Sadová 815/8, Karlovy Vary.

 • Součástí nabídkové ceny bude odměna lektora,  materiály k výuce, ubytování a cestovné lektora.
 • Nabídka bude zaslána v Kč bez DPH.
 • Přestávka k uvedeným kurzům bude pouze na oběd (30 minut). A to mimo rozsah výukových hodin.
 • Jednotlivé kurzy budo časově ohraničeny dle přiložené tabulky zadavatele. Tabulka jednotlivých kurzů je blíže specifikována v příloze - vzdělávací aktivity.
 • Maximální počet ve školící skupině bude 12 osob.
 • Nabídka musí obsahovat všechna školení v celém rozsahu. Není možné nabídnout pouze část proškolení.
 • Dodavatel musí svědomitě plnit Pravidla OPZ výzvy 097, tj. kontrolovat a zapisovat do prezenčních listin a zajistit dokumentaci v rámci celého projektu až po jeho ukončení.

Specifikace jednotlivých kurzů:

viz. příloha č.1 této výzvy

Vzdělávací aktivity rozsah:

viz. příloha č. 2 této výzvy

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Březen 2020 - říjen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory ve společnosti EUROSPA, a.s, Sadová 815/8, 360 01 Karlovy Vary

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 1. Nabídky posouzené jako úplné dle podmínek výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání nabídek, budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.
 2. Hodnota zakázky byla stanovena dle provedeného průzkumu trhu. Není přípustná vyšší cena nabídky.
 3. Nabídky budou hodnoceny čtyřčlennou komisí, přičemž nejvýhodnější nabídkou, bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
 4. Pro hodnocení budou využity následující metody.

Hodnota nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH).

 

100x--------------------------x100%

Hodnota (cena) z hodnocené nabídky.

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kriérií se použije budová stupnice 1 až 100.

Nejvýhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů. Ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku dle výše uvedeného a vypočítaného vzorce.

Celková nabídková cena bude uváděna bez DPH a bude rozhodující cena nejnižší.

V případě, že přijdou nabídky cenově stejné a budou splňovat veškerou kvalifikaci, pak rozhodující bude nabídka, která přišla v pořadí jako první. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Profesní kvalifikační přepoklady - Výpis z obchodního rejstříku, Doklad o oprávnění k podnikání
 • Kvalita odbornosti lektorů. Bližší informace viz tabulka příloha č. 1 -Veřejná zakázka.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka účastníka plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.
 • Nabídka musí být nabídnuta na celou zakázku, není přípustné aby byla nabídka pouze na část vzdělávání.
 • Nabídka musí být nabídnuta na celou zakázku, není přípustné aby byla nabídka pouze na část vzdělávání.
 • Nabídka musí být podána v Českém jazyce.
 • Nabídka bude zaslána spolu s níže uvedenou tabulkou - vzdělávací aktivity příloha č.2.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cenová nabídka bude zaslána jako celková cena za kompletní poptávané vzdělávání. Tzn. celková cena bude zaslána v Kč bez DPH. Celková cena se rozumí - měkké dovednosti, ekonomické, účetní a právní služby, obecné IT a technické dovednosti celkem.

Součástí cenové nabídky je cestovné lektora, odměna lektora, ubytování lektora, stravné lektora, školící pomůcky související s výukou.

Cennová nabídka je neměnná po celou dobu trvání realizace projektu. Pouze v případě změny DPH rozhodnuté státní legislativou.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Obálka s nabídkou musí být zaslána poštou. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1162000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PaedDr. Ivana Srdínkováse sídlem Trnovanská 1288, Teplice, PSČ 415 01IČ:62239198

  Datum podpisu smlouvy: 21. 2. 2020

Datum ukončení: 21. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 1. 2020
 
Aktualizováno: 28. 2. 2020