Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Icontio CR, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11322

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Icontio CR, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Icontio CR, s.r.o.

Sídlo zadavatele: U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Emil Vařeka, MBA, jednatel

IČ zadavatele: 29305012

DIČ zadavatele: CZ29305012

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Emil Vařeka
 • Telefon: +420603458585
 • E-mail: emil.vareka@icontio.com

Lhůta pro podání nabídek: 18. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Vídeňská 150/121, 619 00 Brno-jih-Přízřenice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti vzdělávání v oblasti odborných IT znalostí v rozsahu a souladu s podmínkami vymezenými touto Výzvou a jejími přílohami.

Předmět plnění zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1050000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zadavatel předpokládá realizaci zakázky od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Plnění zakázky bude probíhat na místě zajištěném dodavatelem, přičemž místo plnění musí být ve vzdálenosti, na které je možné se dopravit městskou hromadnou dopravou do 30 minut od místa Vídeňská 150/121, 619 00 Brno-jih-Přízřenice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Zadavatelem ustanovená komise seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny za celý rozsah předmětu plnění zakázky, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

Celková nabídková cena je tvořena součtem jednotkových cen v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu vzoru Smlouvy a který poskytl zadavatel přílohou č. 1 této Výzvy. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel/účastník prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v níže uvedeném rozsahu:

1.Základní způsobilost

Splní účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že:

 • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zakázky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, nemá splatný nedoplatek na spotřební dani;
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Zadavatel poskytuje vzor Čestného prohlášení k základní způsobilosti, který je přílohou č. 2 této Výzvy.

2.Profesní způsobilost

Splní účastník, který předloží ve vztahu k České republice:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

 

3.Technická kvalifikace

Splní účastník, který předloží:

přičemž alespoň 3 z těchto služeb byly realizovány v min. celkovém finančním rozsahu 500 tis. Kč včetně DPH.

a)  seznam významných služeb řádně poskytnutých účastníkem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této zakázky, tj. v oblasti specializovaných odborných školení, přičemž alespoň 3 z těchto služeb byly realizovány v min. celkovém finančním rozsahu 500 tis. Kč včetně DPH za každou službu.

Za řádně realizovanou službu se považují pouze zcela dokončené zakázky.

Seznam významných služeb musí obsahovat: identifikaci služby, označení objednatele vč. kontaktní osoby a spojení na tuto osobu, cenu služby (její finanční objem) v Kč bez DPH, dobu realizace služby (měsíc a rok).

b) seznam členů realizačního týmu, ze kterého bude vyplývat, že účastník má dostatečně kvalifikovaný a zkušený realizační tým expertů, jež se budou podílet na plnění zakázky (dále jen „realizační tým“). Za dostatečně kvalifikovaný a zkušený považuje zadavatel realizační tým ve složení alespoň 3 osob, přičemž jednotliví jeho členové splňují alespoň následující min. požadavky:

 • minimálně 2 osoby – kvalifikace MVP (Microsoft Most Valuable Professional) v kategorii Office Servers and Services, min. 3 roky praxe v oblasti školení. Aktivní účast v pozici člena týmu při realizaci alespoň 2 dokončených zakázek v oblasti IT školení. Prokazatelná schopnost realizovat celé školení v českém jazyce.
 • minimálně 1 osoba - kvalifikace MVP (Microsoft Most Valuable Professional) v kategorii Data Platform, min. 3 roky praxe v oblasti školení. Aktivní účast v pozici člena týmu při realizaci alespoň 2 dokončených zakázek v oblasti IT školení. Prokazatelná schopnost realizovat celé školení v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby byl seznam členů realizačního týmu předložen ve formě čestného prohlášení, které bude obsahovat u k jednotlivým členům realizačního týmu min.: jméno, příjmení a pozici na které bude člen realizačního týmu působit při plnění předmětu zakázky. Dále bude obsahovat informace prokazující splnění minimálních požadavků definovaných výše, tj. délky praxe v požadované oblasti a prohlášení o účasti v pozici členů týmu při realizaci alespoň 2 dokončených zakázek v oblasti školení, včetně identifikace těchto zakázek. Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč čestně prohlásil osobní účast jednotlivých členů realizačního týmu, uvedených pro prokázání kvalifikace.

Zadavatel poskytuje vzor Čestného prohlášení k technické kvalifikaci, který je přílohou č. 3 této Výzvy.

 

Podmínky pro prokazování kvalifikace

Čestná prohlášení budou předložena v originálech. Ostatní požadované doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace, dostačují v prostých kopiích.

Účastník zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „SKD“) může prokázat splnění základní a profesní způsobilosti tímto SKD ne starším 3 měsíce ode dne vyhlášení zakázky. Tento SKD nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v něm uvedených údajů.

Účastník může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 a následných ZZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v něm uvedených údajů.

Účastník může požadované doklady nahradit jednotným evropským osvědčení pro veřejné zakázky.

Povinnost předložit doklad může účastník splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadavatel má právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace, v takovém případě je účastník zakázky povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zakázky.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Pokud zadavatel v této Výzvě vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může účastník předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka.

Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském a doklad o vzdělání v latinském nebo anglickém jazyce, se předkládají bez překladu.

V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden účastník zadávacího řízení, zadavatel požaduje, aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu zakázky. Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění v rámci zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob.

Podává-li nabídku více osob společně, musí každá z nich prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle bodu 2. a) této Výzvy samostatně.

Zbývající část kvalifikace musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající nabídku společně a každý v takovém rozsahu, který zohledňuje jejich faktický podíl na plnění předmětné části zakázky.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběru účastníka (do doby uzavření smlouvy) ke změně kvalifikace účastníka, je účastník povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tato povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že účastník nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí z účasti na zakázce.

Zadavatel si může vyžádat písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazující splnění kvalifikace, přičemž tento úkon může činit opakovaně a může jím stanovou lhůtu pro doručení prodloužit nebo prominout.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob. Účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zakázce vyloučen.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:

Krycí list

Účastník vyplní Krycí list, který zadavatel poskytuje přílohou č. 4 této Výzvy.

Podepsaný návrh Smlouvy a její přílohy

Součástí Výzvy je vzor Smlouvy. Účastník pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu (vč. příloh) podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka. Pokud Smlouva nebude předložena nebo nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zakázky. Pokud jedná jménem či za účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem v této Výzvě

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována v souladu s podmínkami této Výzvy.

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění: cena bez DPH, částka DPH, cena s DPH.

Celková nabídková cena bude tvořena součtem cen položkového rozpočtu, který je přílohou návrhu Smlouvy.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, vyjma změny v důsledku úpravy daňových předpisů upravujících výši DPH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka nutné k realizaci předmětu plnění vymezeného v této Výzvě (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu, náklady na školicí místnost, prezentační techniku (dataprojektor, flip chart, počítačové vybavení). Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka spojené se zajištěním předmětu plnění. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Náklady na školící místnost zahrne účastník do nabídkové ceny jednotlivých školení.

Účastník v nabídce doloží nabídkovou cenu předložením oceněného položkového rozpočtu. Tento položkový rozpočet bude předložen jednak v tištěné podobě nabídky, jednak v elektronické podobě ve formátu.xls (nebo obdobném). Účastník není oprávněn do položkového rozpočtu zasahovat jinde než v místech k tomu určených, zejména není oprávněn přidávat nebo odebírat některou položku. Všechny položky musí být oceněny reálnou hodnotou. Komise je oprávněna zabývat se mimořádně nízkou nabídkovou cenou a v případě neobhájení výše nabízené ceny účastníkem je zadavatel oprávněn takového účastníka z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny vyloučit.

Účastník je povinen ocenit veškeré položky v položkovém rozpočtu jednotkovými cenami i celkovými cenami. V případě nesplnění tohoto požadavku je zadavatel oprávněn účastníka vyloučit.

Vybraný účastník nebude mít při realizaci předmětu plnění právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu.

Sleva z ceny – pokud účastník míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předloženém a oceněném položkovém rozpočtu. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny služeb) není přípustná.

Nesplnění požadavků zadavatele vymezených v tomto čl. zadávací dokumentace bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD, DVD, flash disk), v českém jazyce. Zadavatel účastníkům doporučuje kopii vyhotovit okopírováním parafovaného a podepsaného originálu nabídky. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi originálem a kopiemi či elektronickým vyhotovením nabídky je rozhodující originál nabídky. Požadavek na doložení kopie nabídky je pouze doporučujícího charakteru; jeho nesplnění nebude považováno za důvod k vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zakázky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel/účastník uvede do Krycího listu kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel/účastník může podat pouze jednu nabídku.Dodavatel/účastník, který podal nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v téže zakázce prokazuje kvalifikaci.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost (e-mail) musí být doručena kontaktní osobě zadavatele nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek případně další informace, doklady a dokumenty podmínek do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce a tyto uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto Výzvu.Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení těchto podmínek i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Obchodní a platební podmínky

Veškeré závazné obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy, který zadavatel poskytl přílohou č. 1 této Výzvy.

Požadavky pro akciové společnosti

V případě, že účastník je akciovou společností, předloží ve své nabídce čestné prohlášení, že má vydány výlučně zaknihované akcie. Dodavatel se sídlem v zahraní, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společností, předloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionáře vychází.

Nedoložení výše požadovaného nebo obsahové nesplnění požadovaného může být důvodem k vyloučení účastníka. Vybraný účastník musí požadované splňovat, jinak bude vyloučen.

Ostatní podmínky

Zadavatel prohlašuje, že tato zakázka není veřejnou soutěží o nejvhodnější zakázku ani veřejným příslibem a řídí se pouze pravidly viz níže uvedenými.

Veškerá komunikace bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro zakázku, a to pouze v českém jazyce.

Předložením nabídky v této zakázce berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení zakázky, či neuzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s podáním nabídky, tj. náklady účasti v této zakázce nese účastník.

Zadavatel si vyhrazuje právo provést hodnocení nabídek před jejich posouzením. Zadavatel tak posoudí pouze nabídku, která byla podána účastníkem, se kterým má být uzavřena smlouva. Pokud nabídka účastníka, se kterým má být uzavřena smlouva, neprojde procesem posouzení, nastane posouzení nabídky, která se umístila další v pořadí.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku v souladu s čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (vydání č. 5, účinné od 1. 10.2016).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5, účinné od 1. 10.2016)), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 800880.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PC-DIR Real, s.r.o., Mlýnská 425/70, 602 00 Brno, IČ:25533525

  Datum podpisu smlouvy: 19. 7. 2017

Datum ukončení: 19. 7. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 7. 2017
 
Aktualizováno: 21. 7. 2017