Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti KASTEN s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13241

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti KASTEN s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: KASTEN spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Větrná 145, 277 11 Neratovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Aleš Kocourek
 • Telefon: +420602368327
 • E-mail: kocourek@kasten.cz

IČ zadavatele: 62954890

DIČ zadavatele: CZ62954890

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Zuzana Sáblíková
 • Telefon: +420725426830
 • E-mail: sablikova@kasten.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 1. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Větrná 145, 277 11 Neratovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Informace o předmětu zakázky

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Předmět zakázky je rozdělen na 4 části:

Část I. Měkké a manažerské dovednosti

Část II. Obecné IT dovednosti

Část III. Účetní, ekonomické a právní kurzy

Část IV. Technické a jiné odborné kurzy

 

Přesný popis předmětu veřejné zakázky včetně rozsahu je uveden dále.

Dodavatel může podat nabídku na jednu část nebo na více částí předmětu zakázky, případně i na všechny části předmětu zakázky, vždy však na celou část. Každá z částí bude hodnocena odděleně. Na jednu část plnění bude vždy vybrán pouze jeden dodavatel.

Zadavatel je oprávněn vzájemně zaměnit různé kurzy stejné části v rozsahu až do 10 % z jejich celkového počtu.

 

Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorech zajištěných zadavatelem formou kurzů připravených na míru, s výjimkou části IT kurzů, kde se jedná o otevřené kurzy.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.
Školící den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky účastník navrhne nad výše uvedený rozsah, a to v min. počtu 1 včetně pauzy na oběd.
Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.
 

Část I. Měkké a manažerské dovednosti

Název kurzu: 1.1 Komunikační dovednosti

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na zvyšování efektivní komunikace, která je nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování každé organizace působící v oblasti stavebnictví. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na pracovní výkony zaměstnanců, je žádoucí rozvíjet komunikační schopnosti a získávat tak klíčovou kompetenci, a to kompetenci komunikační. Důraz bude kladen na vnitropodnikovou komunikaci a specifika komunikace se zákazníkem a dodavatelem.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: dělnické profese, stavbyvedoucí, stavební mistři, rozpočtáři, přípraváři, management, administrativa

Počet skupin: 8

 

Název kurzu: 1.2. Projektové řízení

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na projektové řízení, které využívají pracovníci přípravy výroby a stavební mistři. Součástí školení bude záměr a zadání projektu, metodické základy, vysvětlení důležitých pojmů, fáze projektu, využívání lidských zdrojů v rámci projektu a další. Demonstrovány budou příklady konkrétních projektů a jejich průběh.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

 Cílová skupina: oddělení nákupu, přípraváři, stavební mistři

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 1.3. Obchodní dovednosti

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bychom rádi směřovali na posílení obchodních dovedností zaměstnanců. Cílem je, aby účastníci pochopili základní složky a principy prodeje, vyzkoušeli si praktická cvičení, osvojili si správné chování v průběhu obchodního cyklu a byli schopni jednat podle typologie zákazníků. Celkově získali jistotu ve vedení prodejního rozhovoru, přesně věděli, čeho chtějí během rozhovoru dosáhnout a jak toho dosáhnout. Budou působit profesionálnějším dojmem.

       Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

 Cílová skupina: obchodní oddělení

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 1.4. Typologie osobnosti

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bychom rádi směřovali k vysvětlení, proč každý jednu a tu samou instrukci slyšíme jinak, co na koho platí, jak pochopit „nesrozumitelné chování“ druhých a přizpůsobit tomu své jednání. Vysvětlit účastníkům, jakými kořeny je tvořena naše osobnost a naučit se tyto kořeny poznávat i u ostatních. Pochopit, jak v realitě funguje náš typ osobnosti, lépe porozumět sám sobě, pochopit přirozené reakce všech okolo nás.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

 Cílová skupina: administrativa, nákupní oddělení, rozpočtáři, přípraváři, stavební mistři

Počet skupin: 3

 

Název kurzu: 1.5. Psychologie v obchodě

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: V rámci školení bychom rádi seznámili účastníky,  v čem spočívá síla vynikajícího obchodníka, jak citlivě naslouchat a uslyšet opravdu všechny vrstvy odpovědi, jak najít potřeby, které zákazníky pálí a jak k nim vystavět argumenty, na které uslyší.

       Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

 Cílová skupina: obchodní oddělení, stavební mistři, rozpočtáři

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 1.6. Zákaznický přístup

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Cílem kurzu by mělo být seznámit účastníky, kteří přicházejí do styku se zákazníky, základním principům, postupům a technikám péče a komunikace se zákazníky. Dále poskytnout účastníkům zpětnou vazbu k jejich způsobu komunikace se zákazníky, seznámit je s analýzou vlastního komunikačního stylu, poukázat na rozdílné potřeby stylu a formy komunikace každého zákazníka, přesvědčit účastníky o výhodách rozvoje sociální dovedností, zejména komunikace. Prostřednictvím reálných situací a praktických procvičování na konkrétních příkladech podpořit účastníky v osvojení těchto nástrojů a schopnosti je aplikovat při komunikaci se zákazníky.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: obchodní oddělení, administrativa, rozpočtáři

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 1.7 Zvládání stresu a prevence

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Stres je nedílnou součástí všech zaměstnanců, především díky vysoké míře zodpovědnosti, náročnosti úkolů a časovému vytížení. Toto školení plánujeme zaměřit na zvládání stresu s použitím konkrétních technik a pochopení stresu jako nedílné součásti života. Důraz bude kladen na psychohygienu a obranu proti stresu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: stavební mistři, stavbyvedoucí

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 1.8 Vyjednávání, Řešení konfliktů

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Během komunikace se spolupracovníky, šéfy, zákazníkem, rodinou nastanou situace, které jsou nepříjemné pro všechny zúčastněné strany. Dojde ke konfliktu a je třeba vyjednávat. Vyjednávání je proces, jehož pomocí se dvě strany s odlišným vnímáním, s odlišnými potřebami a motivy pokoušejí shodnout na věci společného zájmu. Během tohoto kurzu by se účastníci měli naučit základní metody, jak s konfliktem pracovat a jak nalézt oboustranně přijatelné řešení založené na důkladném zjištění potřeb a očekávání aktérů konfliktu. Kurz by měl také poskytnout vodítko pro chápání rozložení moci v konfliktním vztahu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: stavební mistři, stavbyvedoucí, management, administrativa, nákupní oddělení, přípraváři

Počet skupin: 2

 

Název kurzu: 1.9 Vedení lidí – manažerské dovednosti

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Manažer pro svůj tým funguje jako vzor. Je tvůrcem psaných i nepsaných pravidel - lidé se prostě pohybují v mantinelech, které manažer vytváří. Proto je tak důležité, abychom k pozici manažera měli jasný a srozumitelný postoj, který ostatní budou ochotni přijmout a napodobit. Kurz by měl účastníkům nabídnout možnost zpracovat si postoj vůči vedení a řízení lidí tak, aby se v roli šéfa cítili bezpečně. Součástí kurzu by také měla být témata, jako: Co je práce manažera, manažerská komunikační trojčlenka, jak uchopit manažerskou roli, jaké jsou možnosti a jak je lidem sdělit tak, aby to vzali za své.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: stavbyvedoucí

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 1.10 Řízení změn

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Workshop je určen pro management společnosti. Cílem je pochopit vnitřní dynamiku procesu změny a porozumět individuálnímu prožívání změn, předvídat chování lidí (a i svoje vlastní chování) v jednotlivých fázích změny a snižovat tak vlastní i týmové energetické náklady na realizaci změn a vyhnout se obvyklým komplikacím. Účastníci by měli být také seznámeni s postupy, jak implementovat změnu do firemní kultury.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: management

Počet skupin: 1

 

Předpokládaná místa plnění prvního bloku jsou: Neratovice

 

Část II. Obecné IT dovednosti

Název kurzu: 2.1.Money S5

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude směřováno na seznámení účastníků s funkcemi a zkratkami ERP podnikového informačního systému Money S5. Kurz bude probíhat v návaznosti na požadavky naší firmy. Efektivním využitím všech funkcí, chceme šetřit čas, peníze a využít systém na maximum. 

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: Stavební mistři, management, administrativa

Počet skupin: 2

 

Název kurzu: 2.2. Eurocalc

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Cílem kurzu by mělo být naučit účastníky spočítat a upravit rozpočet, spočítat výměry pomocí výkazu výměr, zrevidovat nosné nákladové položky, určit si výši zisku a zakázku odevzdat v zadávacím formátu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: Rozpočtáři, přípraváři, stavbyvedoucí

Počet skupin: 1

 

       Název kurzu: 2.3. Počítačová grafika

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka, otevřený kurz

Požadavky na obsah kurzu: Školení se zaměří na orientaci v základních grafických programech (např. Adobe Photoshop, Gimp, SketchUp). Kurz účastníka seznámí se základními pojmy, které je nutné znát. Školení bude směřováno hlavně na získání praktických dovedností při práci s grafickými programy, jako je úprava obrázků a fotografií či tvorba koláží.

Počet zaměstnanců: 3 účastníci

 

Název kurzu: 2.4. Sociální sítě

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka, otevřený kurz

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude směřováno na seznámení účastníků se sociálními sítěmi jako je Facebook, LindedIn a Instagram. Lektor se bude snažit účastníkům odtajnit algoritmy sociálních sítí, a tím cílit na cílovou skupinu s konkrétním produktem nebo službou. Správným využitím sociálních sítí bychom rádi dosáhli zvýšení prodejů a zároveň budování jména firmy.

Počet zaměstnanců: 1 účastník

 

Název kurzu: 2.5. Online marketing

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka, otevřený kurz

Požadavky na obsah kurzu: Během školení se účastníci seznámí s tím, jak efektivně spravovat reklamní systémy typu Google Ads., Facebook Ads. a Sklik, které jsou důležitým  nástrojem pro rychlé a snadné získání zákazníků. Pomocí těchto systémů se účastníci rovněž naučí vyhodnocovat návratnost jejich investice do online reklamy. Vše bude vysvětlováno, jak teoreticky, tak i na praktických ukázkách.

       Počet zaměstnanců: 4 účastníci

 

Předpokládaná místa plnění druhého bloku jsou: u uzavřených kurzů Neratovice, u otevřených kurzů dle nabídky dodavatele (mimo Hl.m. Praha).

 

Část III. Účetní, ekonomické a právní kurzy

Název kurzu: 3.1. Právní minimum

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Náplní kurzu je seznámení účastníků se základy obchodního, občanského a pracovního práva. Cílem kurzu je pomoci pochopit principy sjednávání smluv, vymezit kompetence k uzavírání smluv, práva a povinnosti plynoucí z pracovně právních vztahů. Zároveň se na kurzu účastník naučí správně vyjednávat o podmínkách smluv a lépe pochopit závazky plynoucí ze smluv.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: administrativa, nákupní oddělení, přípraváři, stavbyvedoucí

Počet skupin: 2

 

Název kurzu: 3.2. Finanční řízení, kalkulace nákladů

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Kurz má za úkol prohloubit ekonomické znalosti a praktické dovednosti pro řízení a rozhodování ve svěřené oblasti výkonu pracovní činnosti. Účastník kurzu získá ucelený pohled na podnikové finanční řízení, na podnikovou ekonomiku a finanční analýzu. Během kurzu se účastník dozví, jak fungují základní vztahy a pravidla moderních a přesných kalkulačních postupů. Dále se naučí, jak dokázat vybrat správná data odpovídající zvolenému postupu a také je správně zpracovat a interpretovat výsledky. Kalkulace, jako jeden ze základů rozhodování při konkrétních jednáních a přípravě zákaznického vztahu, slouží často k definitivnímu závěru. K správnému rozhodování je důležité znát přesné modely a jejich správné použití.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: management, stavbyvedoucí, administrativa

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 3.3. Výběrová řízení

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Náplní kurzu je problematika výběrových řízení a s tím spojený výběr správného dodavatele a dodacích podmínek. Tento výběr má klíčový význam pro úspěch celé firmy. Kurz má za úkol zlepšit umění vybrat toho nejlepšího dodavatele a poznat v praxi osvědčené postupy pro jeho výběr.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: management, stavbyvedoucí, rozpočtáři

Počet skupin: 1

 

Předpokládaná místa plnění třetího bloku jsou: Neratovice.

 

Část IV. Technické a jiné odborné kurzy

 

Název kurzu: 4.1. Školení lešenářů

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení se zaměří na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy spojené se stavbou lešení. Účastníci se dozvědí praktické typy, čemu se při stavbě lešení vyhnout a na co si dát dobrý pozor. Do kurzu je tedy zařazen jak teoretický, tak praktický výklad spojený se zkušenostmi z praxe pro stavbu a provoz lešení.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: Dělnické profese, lešenáři

Počet skupin: 3

 

Název kurzu: 4.2. Opakovací školení lešenářů

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude určeno pro již odborně způsobilé osoby ke stavění dočasných stavebních konstrukcí. Po absolvování tohoto kurzu, bude účastník odborně způsobilý ke stavbě lešení na dalších 5 let ve smyslu požadavků na odbornou způsobilost dle Rámcového vzdělávacích programu ČMKL. z. s. Účastník si zopakuje aktuální požadavky pro stavbu dočasné stavební konstrukce a osvojí si veškeré informace plynoucí z platných evropských norem a předpisů.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: lešenáři

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 4.3. Opakovací kurz vazače břemen

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: V rámci opakovacího kurzu vazače břemen se účastník s již platným vazačským průkazem seznámí s důležitými požadavky pro bezpečné vázání a zavěšování břemen včetně všech legislativních novelizací.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: lešenáři

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 4.4. Kurz výškových prací

Časová dotace: 24 hodin (tři dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení kurzu výškových prací se bude zabývat bezpečnou prací ve výškách v souladu se současnou legislativou EU a ČR, která spadá pod BOZP. Školení se zaměří na pracovníky, kteří s výškovou prací nemají žádnou zkušenost a potřebují tedy získat komplexní vědomosti. Kurz bude mít teoretickou i praktickou část výuky.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: lešenáři

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 4.5. Kurz zateplovacích systémů ETICS

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení účastníky seznámí s funkcemi, využitím, postupem montáže a následného servisu zateplovacích systémů ETICS.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: dělnické profese, lešenáři

Počet skupin: 3

 

Název kurzu: 4.6. Kurz zdění

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Náplní kurzu bude seznámit účastníky s technikou založení stavby, vyrovnání nerovností základů maltou, vyzdění a založení první řady cihel. Kurz by se měl zaměřit především na předání praktických dovedností kvalitního zdění.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: dělnické profese, lešenáři

Počet skupin: 3

 

Předpokládaná místa plnění čtvrtého bloku jsou: Neratovice.

  

Součástí plnění bude vždy:

 • Vzdělávací materiál ke každému tématu školení
 • Vyhotovení prezenční listiny a zajištění podpisů účastníků
 • Test vyhodnocující získané znalosti a dovednosti účastníků školení s min. 10 otázkami a odpověďmi typu „multiple choice“ včetně klíče – test bude dodavatelem/lektorem proveden a vyhodnocen na konci každého kurzu
 • Dokumentace ke každému vzdělávacímu kurzu, která bude obsahovat min. název kurzu, obsahovou náplň, metody realizace, rozsah v hodinách, výčet vzdělávacích materiálů a doporučené literatury a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
 • Vydání Osvědčení o absolvování kurzu
 • Zajištění dopravy a ubytování školitelů

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1154550,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
03/2020-12/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění se rozumí sídlo zadavatele: Neratovice, případně jiná místa a prostory po dohodě zadavatele s dodavatelem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritéria pro hodnocení nabídek

Nabídky uchazečů budou hodnoceny samostatně v pořadí dle jejich doručení, a to dle těchto hodnotících kritérií:

Nabídková cena – váha 40%
Metodika realizace – váha 30%
Kvalita služeb – váha 30%

 

ad I.) Nabídková cena – váha 40% - číselné kritérium

Předmětem hodnocení bude cena za dílčí plnění zakázky bez DPH v Kč.

Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož nabídková cena bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních uchazečů. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena.

Způsob hodnocení: zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího kritéria aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazena bodová hodnota 100. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru ceny nejvýhodnější nabídky k ceně hodnocené nabídky vynásobeno 100 (dále jen ,,bodová hodnota nabídky“).

Bodová hodnota každé nabídky vypočtená podle níže popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria (dále jen ,,body“ za kritérium).

 

 

                                                                      cena nejvýhodnější nabídky

Bodová hodnota hodnocené nabídky = --------------------------------------------- x 100 x 0,4

                                                                       cena hodnocené nabídky

 

Ad II.) Metodika realizace – váha 30% - nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 20 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

II.a.) metodiky výuky

II.b.) efektivnost výukových metod

II.c.) použité vzdělávací techniky

II.d.) způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

Z hlediska hodnocení zadavatel preferuje návrh metod výuky a evaluace, kde budou při realizaci kurzů jasně definované metody vzdělávání, tyto metody budou zajišťovat co nejvyšší efektivitu pro nabytí nových znalostí či osvojení nových dovedností s ohledem na charakter cílové skupiny, budou motivovat účastníka k aktivitě během kurzu, způsob evaluace vzdělávání bude zajištěn komplexně a víceúrovňově.

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100, a to za každou odrážku požadovaného popisu. Nabídce, která v uvedených bodech nejlépe popíše metodiku realizace, bude přiděleno tedy 400 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nabídce s nejvyšší bodovou hodnotou. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení. Bodová hodnota každé nabídky stanovená výše popsaným způsobem bude násobena vahou kritéria (dále jen ,,body za kritérium“). Na výši bodové hodnoty se komise buďto shodne jednomyslně, nebo bude zjištěna jako aritmetický průměr součtu bodů přidělených od jednotlivých členů komise.

 

Ad III.)  Kvalita služeb

Bude se vycházet z podkladu předloženého uchazečem v rámci jeho nabídky, v němž specifikuje a rozpracuje tyto aspekty:

III.a.) Popis dílčích témat  (věcný obsah kurzů a zaměření na cílovou skupinu)

zda je navržený věcný obsah kurzů vhodný s ohledem na délku kurzu, cílovou skupinu a zohledňuje požadované cíle
zda je navržený obsah v souladu s požadavkem na zvyšování úrovně kompetencí účastníků kurzů a odpovídá potřebám cílové skupiny

Z hlediska hodnocení zadavatel preferuje návrh obsahu kurzů, které budou akceptovat odborné poznatky a současné trendy s ohledem na zaměření kurzu a cílovou skupinu, jednotlivé části obsahu kurzů budou v logické obsahové posloupnosti a budou vhodně strukturovány.

III.b.) Aktivity při zjišťování vzdělávacích a rozvojových potřeb zadavatele (spolupráce při přípravě školení)

III.c.) Způsob komunikace se zadavatelem (popis plánu komunikace během realizace zakázky)

III.d.) Popis kontrolních mechanismů pro řízení kvality dodávaných vzdělávacích programů, odpovědností v rámci realizačního týmu dodavatele a způsob kontroly plnění zakázky

III.e.) Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace

Doložení referenčních zakázek, které se nejvíce přiblíží oboru podnikání zadavatele školení pracovníků v daném dílčím plnění v rozsahu min. 10 školících dnů/rok v posledních 3 letech.

V tomto bodě bude uchazeči přiděleno10 bodů za každou další referenční zakázku.

Maximálně však 100 bodů. 

Uchazeči, který nepředloží žádné další významné služby nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

III.f.) Ukázková hodina – uchazeč uvede, zda souhlasí, v případě zájmu zadavatele, s představením ukázkové hodiny v rozsahu 60 minut. Uchazeči, který udělí tento souhlas, bude přiděleno 100 bodů. Uchazeči, který odmítne, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

III.g. ) Ukázka výukových materiálů – Uchazeč předloží kompletní ukázku výukových materiálů pro jedno téma z daného dílčího plnění.

 

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nabídce, která v uvedených bodech nejlépe popíše požadavky na prokázání kvality služeb, bude přiděleno 100 bodů za každou odrážku. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nabídce s nejvyšší bodovou hodnotou. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení. Bodová hodnota každé nabídky stanovená výše popsaným způsobem bude násobena vahou kritéria (dále jen ,,body za kritérium“). Na výši bodové hodnoty se komise buďto shodne jednomyslně, nebo bude zjištěna jako aritmetický průměr součtu bodů přidělených od jednotlivých členů komise.

 

Sestavení celkového pořadí:

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty vážených bodů (součet za všechna hodnotící kritéria).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč prokáže kvalifikaci v tomto rozsahu:

Základní způsobilost
Profesní způsobilost
Technická způsobilost

 

Základní způsobilost:

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

 

který není v likvidaci,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, to jak České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

Profesní způsobilost: 

Profesní způsobilost splňuje uchazeč, který doloží:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

Uchazeč prokáže profesní způsobilost výpisem z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence.

Uchazeč je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Technická způsobilost:

Technickou způsobilost splní ten dodavatel, který předloží:

 

Pro Část I.:

seznam minimálně 2 významných dodávek v oblasti vzdělávání odpovídající předmětu zakázky v posledních třech letech s uvedením hodnoty a rozsahu zakázky. Akceptovány budou zakázky v minimální hodnotě 50% ceny daného dílčího plnění;
přehled lektorského týmu (minimálně 3 lektorů se zkušenostmi relevantními vzhledem k předmětu zakázky), životopisy jednotlivých lektorů, ze kterých bude patrná lektorská praxe v minimální délce 5 let;  seznam projektů, na kterých se podíleli, seznam firem, u kterých tato výuka probíhala;
doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že všichni lektoři lektorského týmu mají vysokoškolské vzdělání;
doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že v lektorském týmu pracuje nejméně 1 expert s vědeckou hodností – prof., Doc., PhD., Dr.

 

Pro Část II.:

seznam minimálně 2 významných dodávek v oblasti vzdělávání odpovídající předmětu zakázky v posledních třech letech s uvedením hodnoty a rozsahu zakázky. Akceptovány budou zakázky v minimální hodnotě 50% ceny daného dílčího plnění;
přehled lektorského týmu (minimálně 3 lektorů se zkušenostmi relevantními vzhledem k předmětu zakázky), životopisy jednotlivých lektorů, ze kterých bude patrná lektorská praxe v minimální délce 5 let;  seznam projektů, na kterých se podíleli, seznam firem, u kterých tato výuka probíhala;
doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že všichni lektoři lektorského týmu mají vysokoškolské vzdělání.

 

Pro Část III.:

seznam minimálně 2 významných dodávek v oblasti vzdělávání odpovídající předmětu zakázky v posledních třech letech s uvedením hodnoty a rozsahu zakázky. Akceptovány budou zakázky v minimální hodnotě 50% ceny daného dílčího plnění;
přehled lektorského týmu (minimálně 3 lektorů se zkušenostmi relevantními vzhledem k předmětu zakázky), životopisy jednotlivých lektorů, ze kterých bude patrná lektorská praxe v minimální délce 5 let;  seznam projektů, na kterých se podíleli, seznam firem, u kterých tato výuka probíhala;
doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že všichni lektoři lektorského týmu mají vysokoškolské vzdělání;
doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že v lektorském týmu pracuje nejméně 1 expert s vědeckou hodností – prof., Doc., PhD., Dr.

 

Pro Část IV.:

seznam minimálně 2 významných dodávek v oblasti vzdělávání odpovídající předmětu zakázky v posledních třech letech s uvedením hodnoty a rozsahu zakázky. Akceptovány budou zakázky v minimální hodnotě 50% ceny daného dílčího plnění
přehled lektorského týmu (minimálně 3 lektorů se zkušenostmi relevantními vzhledem k předmětu zakázky), životopisy jednotlivých lektorů, ze kterých bude patrná lektorská praxe v minimální délce 5 let;  seznam projektů, na kterých se podíleli, seznam firem, u kterých tato výuka probíhala.

 

Společná ustanovení ke způsobilosti: 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat způsobilost, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není možné.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem).

Doporučujeme, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče potvrzené u fyzických osob uchazečem a u právnických osob bude potvrzené statutárním orgánem uchazeče dle způsobu podepisování za společnost zapsaným v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

Z nabídky bude jasně patrné, kterého dílčího plnění se nabídka týká – dodavatel dílčí plnění do nabídky označí.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze část z dílčího plnění. Je třeba zpracovat nabídku na celé požadované dílčí plnění.

Každé dílčí plnění bude mít samostatnou nabídku.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 1. Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče, který bude podepsán dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (příloha č.1 ZD)
 2. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 ZD)
 3. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
 4. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
 5. Nabídková cena zpracována dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci
 6. Představení uchazeče
 7. Popis předmětu zakázky
 8. Návrh řešení předmětu zakázky: Metodika realizace
 9. Návrh řešení předmětu zakázky: Kvalita služeb
 10. Dva stejnopisy návrhu smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 ZD), podepsané oprávněnou osobou
 11. Ostatní – zde uchazeč předloží dokumenty a uvede informace související s plněním zakázky, které považuje za nezbytné sdělit
 12. Prohlášení o počtu listů nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky a za cenu za jeden školící den v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude v jednom originálním vyhotovení. Uchazečem podepsané návrhy smlouvy (ve dvou vyhotovení) budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou). V případě podání více nabídek do více dílčích plnění, bude smlouva ve dvou vyhotovení doložena pro každé dílčí plnění zvlášť. Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek, nebo zasíláním do elektronické pošty zadavatele. Účastník podá nabídku k jednotlivému dílčímu plnění, nabídky podané jen na část kurzů z dílčího plnění nebudou akceptovány. Tzn. dodavatel podá nabídku na celou část dílčího plnění.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Toto ustanovení se nevztahuje na podání nabídky do více dílčích plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek může být doručeno poštou na adresu zadavatele k rukám paní Zuzany Sáblíkové, nebo elektronicky e-mailem na adresu sablikova@kasten.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Uchazeč bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Uchazeč se zavazuje, seznámit se s platnými pravidly Operačního programu Zaměstnanost a těmito pravidly se řídit po celou dobu realizace zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1154550.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Interskill s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, IČ: 01688618

  Datum podpisu smlouvy: 18. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Reliant s.r.o., U Habrovky 1562/11A, 140 00 Praha 4, IČ:49702726

  Datum podpisu smlouvy: 18. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Reliant s.r.o., U Habrovky 1562/11A, 140 00 Praha 4, IČ:49702726

  Datum podpisu smlouvy: 18. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Imcon cz, s.r.o., Josefa Suka 1371/1, 415 01 Teplice, IČ: 25423550

  Datum podpisu smlouvy: 18. 2. 2020

Datum ukončení: 24. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 1. 2020
 
Aktualizováno: 24. 2. 2020