Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti OK Aviation – obecné IT 2. část – podnikový systém ABRA

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11914

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OK Aviation – obecné IT 2. část – podnikový systém ABRA

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 11. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: OK AVIATION Group, a.s.

Sídlo zadavatele: K letišti 25/1073, Praha 6 16008

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Andrea Pixová
 • Telefon: +420318690644
 • E-mail: Andrea.Pixova@ok-aviation.cz

IČ zadavatele: 27111512

DIČ zadavatele: CZ699004298

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Aneta Amihaeseiová
 • Telefon: +420602226110
 • E-mail: aneta@ok-aviation.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 12. 2017 11:00

Místo pro podání nabídek:
OK AVIATION Group, a.s., Drásov 201, PSČ 26101

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Popis předmětu zakázky je uveden ve výzvě k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2018 – prosinec 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Drásov 201, PSČ 26101, okres Příbram

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (60 %) – číselné kritérium Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce cenu za celý rozsah plnění. Hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota 100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v % hodnota z hodnocené nabídky

 • Přístup k organizaci kurzů (40 %) – nečíselné kritérium. Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 20 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  metodiky výuky, které budou využívány při vzdělávání, aby bylo dosaženo maximální přidané hodnoty pro účastníky
  nástroje a pomůcky, které budou využity při vzdělávání
  způsobu ověřování kvality

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější přístup k organizaci kurzů. Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Počet získaných bodů bude vynásoben vahou daného kritéria.

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Prokázání základní způsobilosti

  Způsobilým je dodavatel, který

  nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
  nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
  nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů).

  Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením.

 • Prokázání profesní způsobilosti

  Profesně způsobilý je uchazeč, který v nabídce předloží:

  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje - prostá kopie

  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - prostá kopie

  Výpisy nesmí být starší než 3 měsíce ke dni zahájení zadávacího řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 • Prokázání technické kvalifikace

  Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, ze kterého bude vyplývat, že řádně a odborně poskytl alespoň tři samostatné služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání obecných IT dovedností v podnikovém systému ABRA. Každá z významných služeb musí mít hodnotu min. 100.000 Kč bez DPH.

  Zadavatel dále požaduje předložení seznamu 2 lektorů, kteří se budou podílet na realizaci zakázky a to formou strukturovaných životopisů, z kterých bude jasné, že lektoři mají praxi min. 5 let ve školení obecných IT dovedností v podnikovém systému ABRA.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

Zadavatel stanovuje, že smlouva předložená dodavatelem bude obsahovat:

 1. Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;
 2. Předmět plnění;
 3. Cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH);
 4. Platební podmínky;
 5. Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění;
 6. Místo plnění smlouvy;
 7. Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu.
Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé kurzy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu. Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena název dodavatele, IČ dodavatele a kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:1.Krycí list s identifikačními údaji dodavatele a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč. (Příloha č. 1)2.Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele.3.Návrh smlouvy obsahující obligatorní obchodní a platební podmínky. (Příloha č. 2)4.Přístup k organizaci kurzů popsaný na max. 20 stranách A4.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky:

Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 30 dnů.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 11. 2017
 
Aktualizováno: 8. 1. 2018