Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti PC HELP, a.s. - specializované IT kurzy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12391

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti PC HELP, a.s. - specializované IT kurzy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: PC HELP, a.s.

Sídlo zadavatele: Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: RNDr. Jiří Pavlas
  • Telefon: +420568858011
  • E-mail: info@pchelp.cz

IČ zadavatele: 60748516

DIČ zadavatele: CZ60748516

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Martina Kmošková
  • Telefon: +420603558758
  • E-mail: martina.kmoskova@pchelp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 7. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
PC HELP, a.s. Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti PC HELP, a.s. v oblasti specializovaných IT kurzů. Předmět a rozsah zakázky je blíže specifikován v příloze č. 4 této výzvy – Specifikace předmětu plnění.

Uchazeči mohou podat nabídku pouze na celý předmět veřejné zakázky. Podání nabídky pouze na část veřejné zakázky je vyloučeno.

Pro všechny vzdělávací kurzy zadavatel požaduje:

poptávané kurzy budou realizovány jako kurzy uzavřené v prezenční formě studia; vyjma kurzů K_S02 (Windows server 2016- instalace a konfigurace), K_S03 (Windows server 2016 - správa serveru), které mohou být realizovány jako kurzy otevřené;

kurzy budou realizovány v prostorech sídla zadavatele (v případě uzavřených kurzů); v Třebíči nebo Brně (v případě otevřených kurzů);

kurzy budou realizovány v rámci pracovních dnů (tj. mimo víkendy a státní svátky);

jedna výuková hodina má délku 60 minut; ve stanovené délce školení není započítán čas na obědovou pauzu, délka kurzu tudíž bude o pauzu navýšena;

součástí ceny jsou výukové a podpůrné materiály v počtu školených osob;

součástí plnění je zpracování dokumentace k obsahu kurzu, prezenční listiny za každý kurz a vydání certifikátu/osvědčení o absolvování kurzu pro každého účastníka.

Hodnoceny nebudou nabídky předložené po lhůtě pro podávání nabídek, nabídky uchazečů, které neobsahují úplné a správné doklady a dokumenty prokazující kvalifikaci uchazeče a nabídky, které nebyly uchazečem objasněny či doplněny na základě žádosti zadavatele o objasnění a doplnění.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 985000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec 2018 – únor 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, případně v sídle uchazeče.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria:

a) Nabídková cena bez DPH – váha 60 %

b) Zkušenost osob, které se budou přímo podílet na realizaci zakázky – váha 40 %

 

a) Dílčí kritérium „Nabídková cena bez DPH“

V tomto kritériu komise vyhodnotí celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovenou v souladu s podmínkami výzvy. Výše nabídkové ceny uchazeče bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v českých korunách.  Jedná se o kritérium, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

 

                                Nejnižší dosažená nabídková cena v Kč bez DPH

Počet bodů = 100 x   -----------------------------------------------------------------       x      0,6

                              cena posuzované nabídky v Kč bez DPH

 

b) Dílčí kritérium „Zkušenost osob, které se budou přímo podílet na realizaci zakázky“

V tomto kritériu komise vyhodnotí zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na realizaci zakázky nad rámec minimálních požadavků stanovených v rámci kvalifikace. Jedná se o kritérium, u něhož je nejvýhodnější maximální hodnota. Počet bodů je omezen. Maximální počet bodů, které lze v tomto kritériu získat je 10. Zadavatel jednotlivá subkritéria hodnocení bude bodovat na základě níže uvedených pravidel:

 

Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

 

                              

                              Celkový počet bodů za součet subkritérií 1 a 2 z hodnocené nabídky

Počet bodů = 100 x   -----------------------------------------------------------------------------------       x      0,4

                              Celkový počet bodů za součet subkritérií 1 a 2 z

nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. Maximální počet dosažených bodu je 100.

 

Dílčí bodové výsledky budou zaokrouhleny na celé desetiny, v případě čísla 5 a větší na místě setin nahoru a v případě čísla 4 na místě setin a nižšího dolů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

a) Základní způsobilosti;

b) Profesní způsobilosti;

d) Technické kvalifikace.

 

Prokázání kvalifikace:

a) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předloží uchazeči v prosté kopii,

b) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

 

Základní způsobilost

Prokázání základní způsobilosti prokáže uchazeč předložením podepsaného čestného prohlášení (příloha č. 2 této výzvy).

 

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- doklad o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění čí licenci).

 

Technická kvalifikace

 

Seznam významných služeb

Technickou kvalifikaci splní uchazeč, který v posledních 3 letech zrealizoval alespoň 3 obdobné zakázky z hlediska předmětu plnění v hodnotě 700.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku.

 

Uchazeč prokáže splnění této kvalifikace předložením seznamu příslušných zakázek s uvedením jejich typu a rozsahu, doby (měsíc a rok), místa a podepsaným zástupcem uchazeče (příloha č. 3 výzvy) formou „čestného prohlášení“.

 

Požadavky na lektorský a realizační tým - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které se budou podílet na zajištění služeb dodávaných v rámci zakázky

 

Zadavatel má zájem na tom, aby osoby podílející se na realizaci kurzů, měly dostatečné zkušenosti v oblasti, v níž budou vzdělávání poskytovat. Předmětem posouzení této způsobilosti budou tedy profesní zkušenosti lektorů zapojených do realizace zakázky. Podmínky, které Zadavatel vyžaduje pro splnění kvalifikačních předpokladů lektora/lektorky:

 

Garant vzdělávání a vedoucí lektorského týmu (pouze 1 v týmu) - VŠ pedagogického nebo technického směru, praxe ve vzdělávání dospělých minimálně 5 let; reference na praxi garanta vzdělávání a vedoucí lektorského týmu s minimálním výčtem alespoň 20 firemních zákazníků a minimálním počtem 50 absolventů školení v dané oblasti.

 

Lektor školení v oblastech MS Windows Server - VŠ vzdělání technického směru, minimálně 5 let odborné praxe a 5 let ve vzdělávání, Odborná certifikace MCSA, MCSE a MCT; reference na lektorskou praxi s minimálním výčtem alespoň 10 firemních zákazníků a minimálním počtem 50 absolventů školení v dané oblasti.

 

Lektor školení v oblastech MS SQL Server - VŠ vzdělání technického směru, minimálně 5 let odborné praxe a 5 let ve vzdělávání, Odborná certifikace MCTS a MCT; reference na lektorskou praxi s minimálním výčtem alespoň 10 firemních zákazníků a minimálním počtem 50 absolventů školení v dané oblasti.

 

Lektor školení v oblasti programování a ostatních kurzů - VŠ vzdělání technického směru, minimálně 5 let odborné praxe a 5 let ve vzdělávání, reference na lektorskou praxi s minimálním výčtem alespoň 10 firemních zákazníků a minimálním počtem 50 absolventů školení v dané oblasti.

 

 

Kvalifikace jednotlivých lektorů bude doložena podepsaným profesním životopisem, kopiemi dokladů o požadovaném vzdělání a kopiemi certifikátů. U každého lektora bude specifikováno, který ze vzdělávacích kurzů bude vyučovat (kód a název kurzu).

Uchazeči zapsaní v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 226 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), mohou prokázat splnění části kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni pro podání nabídek) starší než 90 kalendářních dnů. Uchazeči, kterým byl vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 a násl. Zákona, mohou prokázat splnění části kvalifikace předložením platného certifikátu.

 

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle předchozích bodů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, požaduje zadavatel předložení smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval ty části zakázky, které budou zadány jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého z nich.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Jeden uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč rovněž nesmí participovat ve výběrovém řízení víckrát než jednou, např. při společné nabídce více dodavatelů předkládajících jinou nabídku či jako poddodavatel jiného uchazeče. Jeden poddodavatel však může být poddodavatelem více uchazečů. V případě porušení této podmínky je zadavatel povinen vyřadit tohoto uchazeče.

Nabídky se podávají v listinné podobě a ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Nabídka musí být podána v českém jazyce.

Součástí nabídky bude i její prostá kopie v elektronické podobě na nosiči CD, která bude obsahovat totožné dokumenty jako nabídky v písemné listinné podobě. Nosič CD bude nadepsán názvem veřejné zakázky.

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Uchazeč musí všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku.

Přílohu č. 5 výzvy tvoří návrh smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem výběrového řízení a je pro účastníka závazná. Účastník je povinen vyplnit pouze pole, která jsou označena „doplní uchazeč“. Komentář po doplnění účastník vymaže. Součástí předkládané nabídky bude doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

 

Doporučená struktura nabídky:

Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (příloha č. 1 výzvy)

- Obsah

- Identifikační údaje uchazeče

- Kontaktní osoby

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky (obsah vzdělávacích kurzů) – příloha č. 4 výzvy vč. dokumentu s informacemi nutnými k hodnocení nabídek.

Doklady k prokázání splnění kvalifikace:

            - Doklady prokazující splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 výzvy)

- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti  

- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace (příloha č. 3 výzvy).

Podepsaný návrh „Smlouvy o poskytnutí vzdělávacích služeb“ osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č. 5 výzvy).

Ceník vzdělávacích kurzů – seznam cen za jednotlivé vzdělávací kurzy – příloha č. 6 výzvy 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč uvede ve své nabídce nabídkovou cenu v členění: cena celkem bez DPH, cena celkem s DPH, sazba a výše DPH.

Nabídková cena bude zpracovaná:

v ceníku ve struktuře tam uvedené (příloha č. 6 této výzvy);

bude uvedena na krycím listu ve struktuře tam uvedené (příloha č. 1 této výzvy);

bude doplněna ve smlouvě ve struktuře tam uvedené (příloha č. 5 této výzvy).

Nabídková cena zakázky musí být v nabídce uvedena jako konečná, nejvýše přípustná za celý předmět zakázky a musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Navýšení ceny je možno akceptovat pouze s ohledem na zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Uchazeči musí své nabídky v listinné podobě předložit nejpozději do 25. 07 2018 do 10.00 hodin v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti manipulaci. Na obálce musí být uveden název zakázky, kontaktní adresa uchazeče a nápis „Neotevírat“. Nabídky musí být podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může do této zakázky podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Zadavatel neumožňuje dílčí a variantní řešení nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku v souladu s pravidly programu.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje předložené v nabídkách uchazečů či požádat o jejich upřesnění v případě nejasností.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání zakázky.

V případě rozporu mezi výzvou k podání nabídek a jejími přílohami, jsou rozhodující údaje uvedené ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou zakázkou realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách.

Vítězný uchazeč se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení, resp. o jeho zrušení, vyrozuměni prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8, účinné od 25. 5. 2018), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ICP Pro s.r.o., Sochorova 3209/38, 616 00 Brno

    Datum podpisu smlouvy: 22. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 7. 2018
 
Aktualizováno: 23. 8. 2018