Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Top Station s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13567

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Top Station s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Top Station s.r.o.

Sídlo zadavatele: Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Alena Stibalová
 • Telefon: +420720751718
 • E-mail: stibalovaa@gmail.com

IČ zadavatele: 01774859

DIČ zadavatele: CZ01774859

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Bc. Iveta Prášková
 • Telefon: +420739547265
 • E-mail: praskova@tendera.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu TENDERA partners, s.r.o., Jánská 448/10, 602 00 Brno (viz. čl.10 zadávací dokumentace).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je kompletní zajištění školících aktivit pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti Top Station s.r.o. blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami, která je přílohou této výzvy – školení měkké dovednosti (soft skills) a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora, zajištění prostor pro školení, školící pomůcky, materiály pro účastníky školení, prezenční technika, občerstvení během dne pro účastníky školení, apod.:

Číslo aktivityNázev aktivityCílová skupinaPočet osob
1Prodejní dovednostiobchodníci, vedoucí směn23
2Komunikační dovednostiobchodníci, vedoucí směn23
3Zvládání stresových situacíobchodníci, vedoucí směn23
4Obsluha více zákazníků najednouobchodníci, vedoucí směn23
5Předcházení a řešení stížností/reklamacíobchodníci, vedoucí směn23
6Komunikace v týmu a základy zpětné vazbyobchodníci, vedoucí směn23
7Pravidla prozákaznické komunikaceobchodníci, vedoucí směn23
8Rozvojová vs hodnotící zpětná vazbaobchodníci, vedoucí směn23

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 494000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2020 (dle ukončení zadávacího řízení) – předpokládané ukončení do 31. 8. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky budou prostory zajištěné účastníkem v Liberci a Pardubicích. Účastník uvede adresu konání výuky do přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Pro každou aktivitu bude uvedena 1 adresa místa konání výuky v Liberci pro 1 skupinu účastníků a 1 adresa místa konání výuky v Pardubicích pro 1 skupinu účastníků.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Kritérium hodnocení:

  Podané nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.

  Metoda vyhodnocení nabídek:

  Pro hodnocení bude rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH. Zadavatel nabídky seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem, viz. článek 4 zadávací dokumentace.

  Požadavky na základní způsobilost jsou zadavatelem stanoveny vzorovým čestným prohlášením v Krycím listu nabídky (Příloha č. 1 zadávací dokumentace).

  Požadavky na profesní způsobilost jsou zadavatelem stanoveny v Krycím listu nabídky (Příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

podrobně viz. článek 9 zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Ocenění všech školení (aktivit) Cenové kalkulace předmětu veřejné zakázky (příloha č. 4 zadávací dokumentace) včetně poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky (viz. článek 6 zadávací dokumentace).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (viz. článek 10 zadávací dokumentace).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz. článek 12 zadávací dokumentace).

Další požadavky na zpracování nabídky:
Jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a její příloze č. 1 Krycím listu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 251420.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Factory Concept, s.r.o.Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 05673763

  Datum podpisu smlouvy: 2. 10. 2020

Datum ukončení: 2. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 8. 2020
 
Aktualizováno: 8. 10. 2020