Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13575

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Sídlo zadavatele: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. Vladimír Bindzár
  • Telefon: +420737429388
  • E-mail: jana.vaculikova@gearworks.cz

IČ zadavatele: 25877933

DIČ zadavatele: CZ25877933

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jana Vaculíková
  • Telefon: +420737429388
  • E-mail: jana.vaculikova@gearworks.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1865600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2020 – září 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
území ČR s výjimkou hlavního města Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Viz Výzva k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Viz Výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Zadavatel zpracuje nabídkovou cenu samostatně pro každou část veřejné zakázky (v případě, že je veřejná zakázka dělena na části).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel přistoupil ke zrušení výběrového řízení, a to z důvodu, že v průběhu řízení obdržel dotazy, na které nebylo v souladu s požadavky Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ reagováno. Vzhledem ke skutečnosti, že již skončila lhůta pro podání nabídek, nelze toto napravit jinak než přistoupit ke zrušení výběrového řízení.

Datum ukončení: 2. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 8. 2020
 
Aktualizováno: 3. 9. 2020