Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13606

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Sídlo zadavatele: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. Vladimír Bindzár
  • Telefon: +420737429388
  • E-mail: jana.vaculikova@gearworks.cz

IČ zadavatele: 25877933

DIČ zadavatele: CZ25877933

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jana Vaculíková
  • Telefon: +420737429388
  • E-mail: jana.vaculikova@gearworks.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1865600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2020 – září 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
území ČR s výjimkou hlavního města Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Viz Výzva k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Viz Výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Zadavatel zpracuje nabídkovou cenu samostatně pro každou část veřejné zakázky (v případě, že je veřejná zakázka dělena na části).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 9. 2020
 
Aktualizováno: 3. 9. 2020