Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Trenkwalder a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12022

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Trenkwalder a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 1. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Trenkwalder a.s.

Sídlo zadavatele: Heřmanická 1648/5, 710 00, Slezská Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Květa Kupčáková
  • Telefon: +420606758765
  • E-mail: k.kupcakova@trenkwalder.com

IČ zadavatele: 25857011

DIČ zadavatele: CZ25857011

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Květa Kupčáková
  • Telefon: +420606758765
  • E-mail: k.kupcakova@trenkwalder.com

Lhůta pro podání nabídek: 25. 1. 2018 15:00

Místo pro podání nabídek:
Trenkwalder a.s. Heřmanická 1648/5, 71000 Slezská Ostrava, k rukám Mgr. Květa Kupčáková

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Poskytnout zaměstnancům zadavatele níže uvedené vzdělávací aktivity, které budou realizovány buď formou prezenčních kurzů připravených na míru pro zadavatele, nebo jako otevřené kurzy.

 

Seznam kurzů, včetně uvedení požadované formy realizace je přílohou č. 1 této výzvy.

 

Kód CPV předmětu zakázky: CPV 80000000-4 - Vzdělávání a školení

 

Uchazeč může podat nabídku pouze na celý předmět zakázky, dílčí plnění jen některých kurzů nebo jen některé oblasti nebo oblastí (měkké a manažerské, účetní, právní a ekonomické, specifické IT nebo jazykové vzdělávání) zadavatele neumožňuje.

 

Délka školicího dne je 8 hodin bez přestávek, délka vyučovací hodiny je 60 minut. Přestávky navrhne uchazeč nad rámec tohoto rozsahu a to minimálně 2, z toho jednu v délce alespoň 30 minut na oběd.

 

Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit. Zajištěním školících aktivit se rozumí:

příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů – dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost,
tisk a distribuci materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace);
zajištění prezenční listiny z každého kurzu, která bude podepsána všemi účastníky
a lektorem,
zajištění zpětné vazby lektora po každém kurzu,
zajištění zpětné vazby účastníků kurzů pomocí hodnotících dotazníků (na konci kurzu, modulu nebo jiné ucelené jednotky školení)
zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování kurzu nebo celého bloku kurzů (podle logiky daného programu) pro jednotlivé účastníky,
veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné, apod.)
naplnění dalších podmínek, které budou v době realizace závazné pro školení podporované z projektů v rámci výzvy č. 43 programu OPZ

 

Kurzy musí být v souladu Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání.

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 661344,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení. Od podpisu smlouvy nejpozději do 30. 9. 2019 (předpokládaný termín podpisu smlouvy je leden 2018).

Místo dodání / převzetí plnění:
Heřmanická 1648/5, 710 00 Slezská Ostrava – pro dokumenty. Místa školení Ostrava, Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny
a kvality. Zadavatel současně stanovil následující kritéria hodnocení:

Nabídková cena: 40%
Kvalita návrhu realizace kurzů:60%

 

1)Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 40 %:

 

V rámci tohoto kritéria „nabídková cena“ bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. Nejvyšší počet bodů bude přidělen nabídce s nejnižší nabídkovou cenou.

 

 

2)Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 60%:

 

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace kurzů. Účastník v rámci tohoto kritéria předloží popis následujících kritérií:

 

Osnovy kurzů: účastník navrhne a popíše strukturu a osnovu jednotlivých školení ve shodě
s předmětem veřejné zakázky vymezeným v této výzvě. Zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu struktury, osnovy a návrhu obsahu jednotlivých školení a míru relevance k oboru podnikání zadavatele a k pracovní náplni cílové skupiny.

 

Metodologie: účastník detailně popíše použití výukových metod, postupů a procesů, které využije za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, dále předloží návrh použití školících pomůcek, podkladů a studijních materiálů, popis aplikace poznatků v praxi, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele. Zadavatel požaduje využití interaktivních forem výuky, které zajistí, že účastníci si skutečně osvojí nejen znalosti, ale také dovednosti a že je budou schopni aplikovat do své praxe.

 

Přístup a komunikace: účastník popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků cílové skupiny, použité přístupy k účastníkům kurzů, způsob komunikace s posluchači a zadavatelem při školení, před školením, po školení a mezi jednotlivými dny školení, způsob organizačního a technického zajištění školení, způsob koordinace se zadavatelem při zajištění školících prostor a jejich technického vybaven; účastník dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli.

 

U kurzu „Kreativní metody řízení“ účastník doloží také kompletní školící materiály.

 

Školící materiály budou hodnoceny z hlediska komplexnosti dodaných materiálů, logičnosti
a ucelenosti obsahu a skutečnosti zda obsah odpovídá navržené struktuře a osnově kurzu, originality materiálů, jejich grafických kvalit a přehlednosti.

 

Účastník má povinnost předložit navržený způsob realizace kurzů, který z formálního pohledu jednoznačně a zřetelně vyčlení.

 

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria, resp. navrženého způsobu realizace kurzů klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány
a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce a v navrženém způsobu realizace.

 

Způsob hodnocení

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnoticí komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

 

Pro subjektivně vyjádřitelná kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100 bodů. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící komise do zápisu dostatečně zdůvodní své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné.

 

Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

 

1)Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 40 %:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou. Nabídková cena účastníka bude hodnocena podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle tohoto vzorce:

 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

------------------------------------------------------ X 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

 

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

2) Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 60 %:

 

U tohoto kritéria nelze hodnotu číselně vyjádřit, proto bude hodnoceno tak, že při hodnocení budou nabídky seřazeny dle celkové kvality dle stanovených požadavků v pořadí od nejlépe posouzené
k nejhůře posouzené. Poté bude k nejlépe posouzené nabídce přiřazeno 100 bodů a každé další pak takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce. Následně budou takto získaná bodová ohodnocení vynásobena vahou subjektivního kritéria. Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena.

 

Pro hodnocení tohoto subjektivního kritéria bude použit následující vzorec, kdy nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nevyšší Výslednou bodovou hodnotu (tj. nejvyšší výsledek):

 

subjektivní bodová hodnota hodnocené nabídky

----------------------------------------------------------------      X 100 (bodů)

nejvyšší subjektivní bodová hodnota z nabídek

 

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

Hodnotící komise oboduje věcný obsah nabídek účastníků dle následujících bodovacích kategorií. Nejlépe hodnocená nabídka (100 bodů) by pak měla splňovat tato kritéria nebo se jim případně nejvíce přibližovat:

plně vyhovující a vysoce profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním problematice zadání a aktivním proklientským přístupem;
účastník zcela správně identifikoval veškeré nutné kroky, postupy a procesy, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení zcela pokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
účastník splňuje požadavky zadavatele, co do předmětu veřejné zakázky, struktury
a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;
účastník podává precizní výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, odůvodňuje jejich použití;
jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky navazují a tvoří celek, navržený postup je jasný a přehledný;
způsob nastavení komunikace se zadavatelem a posluchači je vysoce profesionální
a zaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je maximálně efektivní, plynulý a flexibilní, bez zbytečných průtahů, je přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele a používá moderní metody komunikace a různé styly komunikace za účelem maximálního zajištění potřeb zadavatele a posluchačů;
propracovaný, adekvátní a proveditelný navrhovaný způsob získávání zpětné vazby, nadstandardní výstupy ze školení;
dodané školící materiály k vybraným kurzům jsou vysoce profesionálně zpracované, komplexní a originální, obsah odpovídá navržené struktuře daného kurzu, obsah materiálů na sebe logicky navazuje a tvoří celek, jsou přehledné a profesionálně graficky zpracované;
navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je schopna posoudit, že uchazeč bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas;
navržený způsob řešení obsahuje drobné a/nebo nevýznamné nedostatky, popř. nesrovnalosti (např. v ohledu srozumitelnosti, nejasností, atd.), které nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

 

Každá další nabídka pak obdrží takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce, přičemž vodítka pro hodnotící komisi pro přidělení subjektivních bodů jsou následující:

 

Vyhovující a profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání:

navržený způsob řešení zcela splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do Struktury a osnovy, Metodologie, Přístupu a komunikace, avšak mírou zpracování jde o mírně rutinní nabídku a/nebo nabídku bez aktivního proklientského přístupu, která zcela splňuje požadavky zadavatele;
dodané školící materiály k vybraným kurzům jsou profesionálně zpracované, obsah odpovídá navržené struktuře daného kurzu, obsah materiálů na sebe logicky navazuje a tvoří celek, avšak obsah materiálů je rutinní, ne příliš originální, grafické zpracování je přehledné;
navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnoticí komise je v obecné rovině schopna posoudit, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
navržený způsob řešení obsahuje méně významné nedostatky, nesrovnalosti, které však nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

 

Návrh realizace kurzů vyhovující avšak s výhradami:

navržený způsob řešení obecně splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do Struktury a osnovy, Metodologie, Přístupu a komunikace;
dodané školící materiály k vybraným kurzům jsou zpracované tak, že sice naplňují navrženou strukturu kurzu, avšak obsah materiálů na sebe příliš logicky nenavazuje a jako celek působí méně srozumitelně, obsah materiálů je příliš obecný a schematický, grafické zpracování je méně přehledné;
navržený způsob řešení je méně srozumitelný, ale lze z něj obecně dovodit, že bude předmět zakázky plněn řádně a včas;
navržený způsob řešení obsahuje nedostatky, nesrovnalosti, popř. trpí určitou obecností
a schematičností.

 

Návrh realizace kurzů nevyhovující:

účastník neporozuměl hlavní problematice zadání a neidentifikoval minimum nutných kroků, postupů a procesů, které bude třeba v rámci uchazeče nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení nepokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky nebude plněn řádně a včas;
účastník nepodává výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu nepodává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, neodůvodňuje jejich použití, jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné;
dodané školící materiály k vybraným kurzům nenaplňují navrženou strukturu kurzu, obsah materiálů na sebe logicky nenavazuje a netvoří celek, jsou nesrozumitelné nebo zmatečné, nesplňují cíl daného kurzu, nejsou přizpůsobeny potřebám posluchačů a zadavatele, grafické zpracování je nepřehledné;
způsob nastavení komunikace se zadavatelem a uchazeči je zmatečný, nezaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je neefektivní, neflexibilní, není přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele;
navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a nesplňuje formální požadavky zadavatele, co do Struktury a osnovy, Metodologie, Přístupu a komunikace, jak jsou vyžadovány výše, popř. je s nimi v rozporu a/nebo hodnotící komise není schopna dovodit, že uchazeč bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

Uchazeč k prokázání kvalifikace doloží:

Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) – postačuje prostá kopie

 

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktních osob, jejich telefonu a e-mailu pro ověření reference.

 

Ze seznamu musí vyplývat, že uchazeč v uvedeném období realizoval alespoň:

1 zakázku v oblasti měkkých a manažerských dovedností, každou v minimální hodnotě 90.000 Kč bez DPH

 

1 zakázku v oblasti účetních, ekonomických a právních dovedností v minimální hodnotě

30.000 Kč bez DPH

 

1 zakázku v oblasti jazykových dovedností, v minimální hodnotě 150.000 Kč bez DPH

 

Seznam významných služeb je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele v následující struktuře obsahující tyto údaje:

název objednatele,
název významné služby,
podrobný popis poskytovaných služeb,
celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč): u plnění zasahujících do budoucnosti uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni podání nabídky, budoucí plnění nebudou uznána,
doba realizace služeb.

 

 Seznam lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací aktivity, přičemž realizační tým musí být
    tvořen minimálně šesti lektory, kteří splňují následující podmínky:

minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
minimálně 5 let lektorské praxe v oblasti vzdělávání dospělých v tématech odpovídajících oblasti, na kterou je daný lektor navržen

 

Dále platí, že z těchto lektorů musí být minimálně
 

2 pro oblast měkkých a manažerských kurzů
1 pro oblast účetních, ekonomických a právních kurzů
2 pro oblast jazykových kurzů
1 pro oblast IT kurzů

 

Seznam lektorů je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Ze seznamu musí být zřejmé, jak lektoři splňují výše uvedené podmínky.

 

Přílohou seznamu budou profesní životopisy navrhovaných lektorů, které budou obsahovat informace potřebné k ověření údajů uvedených v seznamu, tedy zejména:

a)Jméno a příjmení lektora

b)Informaci o nejvyšším dosaženém vzdělání

c)Přehled profesní praxe (pozice, zaměstnavatel/OSVČ, délka trvání od / do)

d)Přehled lektorské praxe v dané problematice

 

Čestná prohlášení budou předložena v originále nebo ověřené kopii podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Součástí nabídky bude rovněž doklad, ze kterého je zřejmé, že tato osoba je oprávněná k podpisu nabídky (výpis z obchodního rejstříku, plná moc apod.).

 

Výpisy z rejstříků a další doklady je možné doložit v prosté kopii, ověřené kopii nebo originále.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost údajů uvedených v nabídce uchazeče, včetně ověření referencí nebo vyžádání si originálů (nebo ověřených kopií) předložených dokladů.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále nebo ověřené kopii.

V příloze č. 2 je závazný návrh smlouvy, který musí být uchazečem respektován

 

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtu a přepisů. Uchazeč předloží nabídku v originále a v jedné kopii v písemné podobě a dále v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu pdf.

Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za službu kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky specifikovaném v této výzvě.

 

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Uchazeč uvede v kalkulaci cenu za každý kurz, přičemž jednotkou bude cena za účastníka kurzu v případě otevřených kurzů a za 1 školicí skupinu a 1 školicí den v případě firemních kurzů a za 1 účastníka/1 skupinu na 1 hodinu v případě jazykových kurzů.

Pro hodnocení nabídek bude použita celková cena odpovídající předpokládanému počtu účastníků, skupin a dnů uvedenému v této výzvě.

Uchazeč do nabídky uvede podrobnou kalkulaci a dále uvede (zejména do návrhu smlouvy) celkovou cenu bez DPH, hodnotu DPH a cenu včetně DPH.

Uchazeč je oprávněn pro výpočet a uvedení ceny použít přílohu č. 1 této výzvy „Kalkulace ceny“.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzávěrách označením obchodní firmy/názvu dodavatele. Na obálce bude uvedena adresa zadavatele i kontaktní adresa dodavatele. Obálka musí být označena nápisem: „Neotvírat – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Vzdělávání zaměstnanců Trenkwalder a.s.“. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit podepsaný návrh smlouvy, který bude obsahovat podmínky uvedené v této výzvě.  

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Platební podmínky:

proplaceny budou jen reálně odvedené služby na základě dokumentace (prezenční listiny, hodnocení kurzů, apod.) odevzdané dodavatelem vždy za kalendářní měsíc
podkladem pro platbu budou faktury, které budou obsahovat náležitosti podle platné legislativy a identifikaci (název a číslo) projektu, ze kterého je zakázka financována
splatnost faktur bude 30 dnů

 

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

 

Smluvní pokuta v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy: 5.000 Kč za každý případ, kdy dodavatel nerealizuje kurz v dohodnutém termínu, pokud změnu termínu nenahlásí alespoň 7 pracovních dnů před konáním kurzu.

 

Uchazeč předloží nabídku v originále a v jedné kopii v písemné podobě a dále v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu pdf.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 639700.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ 25014650, Mgr. Ladislav Buček

    Datum podpisu smlouvy: 15. 2. 2018

Datum ukončení: 15. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 1. 2018
 
Aktualizováno: 16. 2. 2018