Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců UBK s.r.o. – specializované IT kurzy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12683

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců UBK s.r.o. – specializované IT kurzy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 3. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: UBK s.r.o.

Sídlo zadavatele: Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Lukáš Tomášek, jednatel společnosti
 • Telefon: +420777160350
 • E-mail: lukas.tomasek@ubk.cz

IČ zadavatele: 26377993

DIČ zadavatele: CZ26377993

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Marta Břehovská
 • Telefon: +420731655719
 • E-mail: marta.brehovska@ubk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 3. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
UBK s.r.o., Denisovo nábřeží 6, Plzeň.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je dodávka vzdělávacích kurzů v rozsahu:

1. Windows Presentation Foundation WPF v Microsoft Visual Studiu a Databinding

a.Rozsah: 35 hodin vč. zkoušky (1 hodina = 60 minut)

b.8 účastníků

c.Obecný cíl:

2. Kurz Paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace v C#

a.Rozsah: 35 hodin vč. zkoušky (1 hodina = 60 minut)

b.9 účastníků

c.Obecný cíl:

3. Programování v Javě pro Android

a.Rozsah: 35 hodin vč. zkoušky (1 hodina = 60 minut)

b.9 účastníků

c.Obecný cíl:

4. Webové služby v Javě

a.Rozsah: 35 hodin vč. zkoušky (1 hodina = 60 minut)

b.5 účastníků

c.Obecný cíl:

5. Bezpečnost webových aplikací

a.Rozsah: 35 hodin vč. zkoušky (1 hodina = 60 minut)

b.1 účastník

Obecný cíl: Webové aplikace jsou nedílnou součástí kyberprostoru a velmi často se stávají snadným prostředkem kyberkriminality. Nechráněné webové aplikace ohrožují různé infrastruktury (finanční, obrannou, zdravotnickou atd.), jejichž zabezpečení je tím náročnější, čím více jsou složitější a propojenější. Kurz Bezpečnost webových aplikací je určen těm, kdo nechtějí tolerovat bezpečnostní problémy spojené s webovými aplikacemi. Kurz účastníka názorně provede nejen základními tematickými pojmy, ale především slabými místy webových aplikací, jejich bezpečnostním testováním, ale i důležitým vztahem dodavatele a odběratele v záležitosti dostatečného zabezpečení webové aplikace.

6. WINDOWS SERVER 2016 – NASAZENÍ A SPRÁVA

Rozsah: 35 hodin vč. zkoušky (1 hodina = 60 minut)
1 účastník
Obecný cíl: Kurz je určen IT profesionálům, kteří jsou zodpovědní za správu úložišť Windows Server 2016 a kteří potřebují pochopit scénáře, požadavky a možnosti technologií úložišť a dalších funkcí, které jsou dostupné v systému Windows Server 2016.

7. WINDOWS SERVER 2016 – Active Directory a síťové služby

Rozsah: 35 hodin vč. zkoušky (1 hodina = 60 minut)
1 účastník
Obecný cíl: Cílem kurzu je, aby účastník získal znalosti a dovednosti nezbytní pro správu síťové infrastruktury na platformě Microsoft Windows Server 2016. Účastnící školení se detailně seznámí s nasazením rolí DHCP a DNS serveru, dále s nasazením DirectAccess a VPN tunelů. Dále se seznámí s adresářovou službou na platformě Microsoft Windows Server 2016 a vysvětlit koncepty, díky kterým je tato služba základem každé sítě na platformě Windows Server. Naučíte se zde jak správně navrhnout a nainstalovat Active Directory, ověřit správnost instalace, provést úvodní nastavení služby a její následnou správu zejména s ohledem na správu uživatelů a uživatelského prostředí pomocí zásad skupiny.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 724710,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.4. - 30.9.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
UBK s.r.o., Denisovo nábřeží 6, Plzeň.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny na základě jednoho kritéria a tím je nabídková cena. Není přípustné nabídnout v rámci tohoto kritéria hodnotu „0“ nebo zdarma. Celkový, maximální počet bodů je 100 bodů.

  Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší celkovou cenou. Jde o kritérium, kde má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100, procenta váhy (např. 100 % = 1) a poměru nejvýhodnější nabídky k nabídce hodnocené.

  Bodové hodnocení bude vypočteno dle vzorce:

  100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * 1

  Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že jednotlivé výsledky výpočtů budou vynásobeny příslušnou váhou daného kritéria a hodnotou 100. Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude následně stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – příloha č. 2 Čestné prohlášení
  Doklad o opravňující dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělávání za úplatu (např. výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku)

   

  U akreditovaných vzdělávacích aktivit dodavatel dokládá:

  Doklad o akreditaci či jiný doklad, který opravňuje dodavatele vzdělávání tyto vzdělávací aktivity realizovat např. rozhodnutí příslušného ministerstva), pokud již není součástí dokumentace k výběru dodavatele.

  U neakreditovaných vzdělávacích aktivit dodavatel dokládá:

  Doklady o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávacích aktivit.
  Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti, je zapotřebí doložit dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

  V případě poddodavatele/poddodavatelů dodavatel přikládá:

  doklady od poddodavatele/ů uvedené v bodě 1. a 2. a náležité doklady podle bodů 3. nebo 4. a 5. uvedené výše v tomto oddílu.
  smlouvu/smlouvy s poddodavatelem/i

   

  Výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v podobě kopií.

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv požadavku na kvalifikaci nebo nesplnění povinnosti uchazeče oznámit změny v kvalifikaci, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

  Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených dokladů o požadované kvalifikaci nebo dodatečné informace k těmto dokladům, případně vysvětlení nabídky pro část splnění požadované kvalifikace.

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících způsobilost uchazeče a jeho požadovanou kvalifikaci.

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob a účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

  Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat v této ZD požadovanou způsobilost (kvalifikaci), je uchazeč nejpozději do 7 pracovních dnů povinen písemně oznámit tuto skutečnost zadavateli.

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá uchazeč v listinné podobě ve dvou vyhotoveních (v jednom originále a v jedné kopii) dle podmínek a požadavků na zpracování nabídky uvedených v této zadávací dokumentaci. Elektronické podání není možné.

Varianty nabídek zakázek zadavatel nepřipouští.

Dílčí plnění zakázky není možné.

Nabídka včetně všech požadovaných dokladů a materiálů bude u fyzických osob potvrzena uchazečem a u právnických osob bude potvrzena statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou k podání nabídky pověřenou zastupováním statutárního zástupce.

V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady uchazeč předloží v originále nebo v ověřené kopii.

Nabídka uchazeče včetně veškerých dokladů a materiálů bude zpracována v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel doporučuje podání nabídky v nerozebíratelném provedení, resp. Zajištěnou proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky (kroužková vazba, spojení listů nabídky provázkem, sešití sponou s nálepkou s nezaměnitelným razítkem uchazeče apod.). Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslované v nepřerušené vzestupné řadě.

Uchazeč předloží písemnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:

Obsah nabídky s uvedením kapitol nabídky a seznamu příloh nabídky
Krycí list nabídky (dle vzoru v Příloze č. 1 této ZD)
Čestné prohlášení uchazeče (dle vzoru v Příloze č. 2 této ZD)
Doklady prokazující základní požadavky na prokázání kvalifikace uvedené v této ZD
Návrh Smlouvy o poskytování služeb (dle vzoru v Příloze č. 4 této ZD)
Nabídkovou cenu ve struktuře požadované žadatelem v této ZD
Návrh obsahové struktury a využívaných forem (metod a nástrojů) výuky v rámci realizace příslušných vzdělávacích kurzů (dle vzoru v Příloze č. 3 této ZD)
Další dokumenty uchazeče na základě uvážení vhodnosti pro jejich doložení uchazečem.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za zajištění požadovaného rozsahu služeb absolutní částkou v českých korunách (CZK). Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Nabídková cena bude stanovena v členění dle Přílohy č. 1 této ZD (Krycí list nabídky) a dále dle rozpisu níže:

1. Windows Presentation Foundation WPF v Microsoft Visual Studiu a Databinding

170 520 CZK

2. Kurz Paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace v C#

191 835 CZK

3. Programování v Javě pro Android

191 835 CZK

4. Webové služby v Javě

106 575 CZK

5. Bezpečnost webových aplikací

21 315 CZK

6. WINDOWS SERVER 2016 – NASAZENÍ A SPRÁVA

21 315 CZK

7. WINDOWS SERVER 2016 – Active Directory a síťové služby

21 315 CZK

Nabídková cena bude současně doplněna v návrhu smlouvy o poskytování služeb dle Přílohy č. 4 této ZD včetně jejích příloh.

Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, předloží nabídku s cenou bez DPH a skutečnost, že není plátcem DPH uvede v nabídce (v části, kde je uvedena nabídková cena).

Nabídková cena zahrnuje:

Příprava a zpracování veškerých výukových materiálů dle dokumentace ke vzdělávacím kurzům v tištěné podobě pro všechny účastníky a v elektronické podobě pro zadavatele.
Realizace vzdělávacích kurzů, které jsou předmětem této zakázky v požadovaném místě realizace, a to pod vedením kvalifikovaných lektorů uchazeče, popř. jeho poddodavatelů
Provádění evidence účasti a evidence výuky v souladu s pravidly OPZ, zpracování závěrečného protokolu
Příprava, zpracování a vyhodnocení podkladů ze závěrečných zkoušek pro ověření znalostí účastníků
Zpracování a předání certifikátů o absolvování kurzů pro všechny účastníky, kteří naplní podmínky pro jejich udělení

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako součást ZD předkládá obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy o poskytování služeb (viz Příloha č. 4 této ZD). Uchazeč je povinen akceptovat znění závazného návrhu této smlouvy o poskytování služeb a není oprávněn jakkoliv zasahovat do textu této smlouvy mimo zadavatele označených a k doplnění určených částí závazného návrhu smlouvy. Nesplnění těchto podmínek je považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Je-li návrh smlouvy podepsán osobou zmocněnou jednat za uchazeče, musí být v nabídce uchazeče předložen originál plné moci nebo úředně ověřená kopie této plné moci.

Uchazeč nese následky na přípravu a podání nabídky a náklady na svou účast v tomto zadávacím řízení, a to za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu ze strany zadavatele.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s Pravidly OPZ.

Zadavatel nenese žádnou zodpovědnost za škody, případně ušlý zisk, způsobené zrušením tohoto zadávacího řízení.

Otevírání obálek bude neveřejné, zadavatel nebude vracet přijaté nabídky zpět uchazečům.

Podáním nabídky ve lhůtě pro podání nabídek stanovené touto ZD souhlasí uchazeč s podmínkami této ZD a jejích příloh.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 707900.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Softech spol. s r.o., Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň, IĆ 45330018

  Datum podpisu smlouvy: 3. 4. 2019

Zrušené části zakázky: žádná

Datum ukončení: 3. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 3. 2019
 
Aktualizováno: 7. 4. 2019