Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13553

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Schindler, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Slezská 101/112, 747 27 Kobeřice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Schindler
 • Telefon: +420607636419
 • E-mail: schindler@schindler.cz

IČ zadavatele: 19015909

DIČ zadavatele: CZ19015909

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Schindlerová
 • Telefon: +420603402065
 • E-mail: schindlerova@schindler.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 8. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Schindler spol. s r.o., Slezská 101/112, 747 27 Kobeřice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem poskytovaných služeb je realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností určených pro zaměstnance zadavatele.

Vzdělávání bude poskytováno formou externích vzdělávacích kurzů na míru dle potřeb zadavatele.

Celkový počet zaměstnanců pro danou oblast vzdělávání: 60 osob.

Celkový rozsah poskytovaných služeb: 4032 osobohodin.

Počet účastníků jednotlivých kurzů je specifikován v příloze č. 3 Výzvy.

Zadavatele požaduje, aby nabídková cena obsahovala veškeré náklady na realizaci a zajištění školení (potřebný školící materiál, zajištění požadovaných kurzů včetně pronájmu školících místností, zajištění prezenční techniky, odměny, stravné, ubytování a cestovné lektorů, zajištění školících pomůcek, materiálů, vydání osvědčení pro účastníky, občerstvení pro účastníky školení, apod.)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
18.8.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Kobeřice, Kravaře

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena za 1 osobohodinu 50%
 • Kvalita a zkušenosti 30%
 • Organizace vzdělávání 20%

podrobně uvedeno ve výzvě k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Splnění základní způsobilosti.
  Splnění profesní způsobilosti předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
  Splnění technické způsobilosti předložením

  seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem, kdy předmět poskytovaných služeb odpovídá svým rozsahem a povahou předmětu zakázky.  Minimální úrovní je předložení seznamu alespoň 3 významných služeb poskytnutých alespoň 3 odlišným subjektům, kterým byly poskytnuty služby školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností za dobu posledních 3 let ve výši minimálně 1 500 000,- Kč bez DPH.
  realizačního týmu dodavatele. Účastník v nabídce předloží seznam členů realizačního týmu v tomto rozsahu nejméně 5 lektorů pro oblast vzdělávání měkkých a manažerských dovedností:

  Účastník ve své nabídce předloží seznam nejméně 5 lektorů, jejich dosaženého vzdělání a praxe. Minimální úrovní je: ukončené VŠ vzdělání v oboru andragogika, minimálně 5 let praxe v oblasti vzdělávání dospělých; nebo ukončené jiné vysokoškolské vzdělání a zároveň certifikovaný kurz dokládající vzdělání v oblasti vzdělávání měkkých dovedností a minimálně 5 let lektorské praxe v oblasti vzdělávání měkkých dovedností, nebo ukončené SŠ vzdělání, zároveň certifikovaný kurz v oblasti vzdělávání měkkých dovedností a současně 10 let lektorské praxe v oblasti vzdělávání měkkých dovedností. Přičemž každý z lektorů se podílel na minimálně 2 významných službách uvedených v seznamu.

  Dodavatel prokáže splnění způsobilosti a kvalifikace předložením čestného prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace dle požadavků zadavatele podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel může použít přílohu č. 2 Výzvy.

  Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených dokladů o způsobilosti a kvalifikaci.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek. Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

krycí list nabídky - Příloha č. 1 s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku;

dokumenty prokazující splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace, možné využít - Příloha č. 2 Výzvy

vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 5, který bude obsahovat platební a obchodní podmínky. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

vyplněnou cenovou tabulku - Příloha č. 4 Výzvy

ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Pro účely hodnocení nabídky určí Dodavatel nabídkovou cenu za osobohodinu v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na pronájem prostor, odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu. nocleh apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v Příloze č. 4 Cenová tabulka.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Nabídka bude zpracována v písemné podobě v jednom vyhotovení a podána spolu s její kopií v elektronické podobě na CD nebo flash disku.

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které nebyly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve výběrovém řízení nese dodavatel sám.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EDUPRESS s.r.o., Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3, IČ: 021 62 890

  Datum podpisu smlouvy: 1. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 8. 2020
 
Aktualizováno: 7. 10. 2020