Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců: Vedoucí provozu - mistr/mistrová (akreditovaný program)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13300

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců: Vedoucí provozu - mistr/mistrová (akreditovaný program)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: VÍTKOVICE STEEL a.s.

Sídlo zadavatele: Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: PhDr. Kateřina Nogolová
  • Telefon: +420737427699
  • E-mail: katerina.nogolova@vitkovicesteel.com

IČ zadavatele: 27801454

DIČ zadavatele: CZ27801454

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Barbora Jungmannová
  • Telefon: +420737427699
  • E-mail: barbora.jungmannova@vitkovicesteel.com

Lhůta pro podání nabídek: 24. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
VÍTKOVICE STEEL, a.s., Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je zajistit vzdělávání pro vybrané zaměstnance společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. a to v Akreditovaném vzdělávacím programu: „Vedoucí provozu – mistr/mistrová“.

Cíl: Cílem vzdělávací aktivity je další profesní a odborné vzdělávání vybraných zaměstnanců v akreditovaném vzdělávacím programu, zaměřeném na rozšíření a získání nových informací v oblasti organizace práce. 

Cílová skupina: Vzdělávání je určeno pracovníkům na pozicích Denní mistr TPT (1), Mechanik měřících a regulačních zařízení (1), Metalurgický laborant (1), Mistr elektroúdržby (1), Mistr expedice (5), Mistr nedestruktivního zkoušení (1), Mistr poruchové údržby (3), Mistr přípravy válců a armatur (1), Mistr ranní směny VÚ 260 (1), Mistr servisu válcovací tratě 3,5 Kvarto (1), Mistr skladovacích služeb (1), Mistr směny těžké profilové tratě (1), Mistr strojní údržby (2), Mistr údržby jeřábů (1), Mistr úpravny (2), Pecař I (1), Pecař III (1), Pracovník nakládky I (1), Předák expedice (1), Předák strojníků energetických zařízení (1), Rovnač I (1), Senior mechanic pro regulované pohony a řídící systémy (2), Směnový mistr tratě Kvatro (1), Směnový mistr úpraven (3), Směnový mistr výpalků a úpraven Duo (4), Střihač I (1), Valcíř I (1), Vrchní směnový předák úpraven (1).

Rozsah vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka:                                    

122 VH, v členění na 120 VH výuky a 2 VH závěrečné zkoušky 

120 VH výuky dále v členění na teoretickou výuku, kde 1 VH teorie= 45 minut, a praktickou výuku, kde, 1VH praxe = 60 minut. Závěrečná zkouška v rozsahu 2 VH, kde 1VH= 60 minut. 

Počet účastníků: 42 osob rozdělených do 4 skupin

Účastník po absolvování kurzu získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení.

Obsah kurzu: 

Obsah kurzu musí splňovat komplexní rozvojovou aktivitu, která má být koncipována jako kombinace tvrdých a měkkých znalostí a dovedností, jako kombinace teoretické a praktické výuky. Zadavatel požaduje, aby si vybraní účastníci osvojili znalosti převážně v následujících rámcových oblastech: Technické a manažerské znalosti vedoucího v organizaci, Metodiky řízení výroby, Parametry řízení výroby, Metody zlepšování vč. řešení problémů, motivace lidí k řešení problémů a jejich následnému hodnocení, zvládání konfliktních situací na pracovišti, řešení konfliktů a asertivní komunikace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.4.2020 - 31.12.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., Štramberská 2871/47, 709 00 Ostrava a prostory dodavatele vhodné k teoretické části výuky dostupné v rámci města Ostravy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritéria pro hodnocení nabídek jsou: 

1.    Nabídková cena bez DPH = váha 40%
2.    Metodika vzdělávání a způsob plnění zakázky = váha 40%
3.    Projektové a organizační zajištění = váha 20%.

 

Metody a způsob hodnocení nabídek:

1)    Nabídková cena bez DPH

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH. 

Hodnotit se bude dle vzorce: 

100 x (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky) x váha kritéria v % (40%)

 

V rámci subjektivních hodnocených nečíselných kritérií (Metodika vzdělávání a způsob plnění zakázky a Projektové a organizační zajištění) bude použita bodová stupnice 1 až 100 dle hodnocení dílčích kategorií jednotlivých kritérií.

2)    Metodika vzdělávání a způsob plnění zakázky  

Hodnocená kategorie: Kvalita zpracování osnov = 1 až 35 bodů

Osnovy jsou zpracovány dle požadavků s vědomím odbornosti i vhodného dopadu do životů účastníků a to pracovního i osobního. Respektují potřeby vybraných účastníků. Hlavními směry pro posuzování nabídek jsou: 

•    Odborný teoretický rámec (zpracování požadovaných témat)
•    Odborný praktický rámec a praktická využitelnost (zpracování témat s ohledem na použitelnost v reálném životě)
•    Logická obsahová posloupnost (struktura obsahu).

 

Hodnocená kategorie: Navržené metody a formy vzdělávání s ohledem k obsahu vzdělávací aktivity = 1 až 45 bodů

Hodnocena bude úroveň metodiky poskytovatele při vyhodnocení efektivity a účinnosti vzdělávání. 

•    Metody výuky (použité metody výuky s ohledem na témata a strukturu účastníků)
•    Formy výuky (použité formy výuky s ohledem na témata a strukturu účastníků)

Hodnocená kategorie:  Systematičnost nabízených služeb = 1 až 20 bodů

Hodnocena bude úroveň zpětné vazby dodavatele vzdělávání na potřeby aktuální cílové skupiny. Dodavatel reaguje na potřeby aktuální cílové skupiny tím, že prokáže:

•    Aktivní přístup při zjišťování vzdělávacích a rozvojových potřeb 

 

3)    Projektové a organizační zajištění

Hodnocená kategorie: Efektivní způsob realizace zakázky = 1 až 90 bodů

Realizace zakázky bude efektivní proces zahrnujíc způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání. Hlavními směry pro posuzování nabídky jsou:

•    Způsob komunikace se zadavatelem a účastníky (popis uplatňovaných způsobů komunikace během realizace zakázky)
•    Popis kontrolních mechanismů uvnitř týmu dodavatele (jasně definované odpovědnosti v rámci realizačního týmu dodavatele a způsob kontroly plnění zakázky)

Hodnocená kategorie: Aplikace pravidel administrativy OP Zaměstnanost = 1 až 10 bodů

V rámci plnění zakázky je nutné aplikovat platná pravidla operačního programu Zaměstnanost. Posuzována bude dosavadní zkušenost dodavatele v oblasti vzdělávání zaměstnanců, které bylo realizováno s finančním příspěvkem ESF. 

Nejvhodnější nabídce (té, která dosáhne nejvyšší počtu dílčích bodů) bude přiřazena hodnota 100 bodů, statním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jich porovnání touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Pro konečnou hodnotu bude použita metoda: 

Počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala x váha kritéria v %

Bodové zisky za všechna hodnotící kritéria se poté sečtou. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Výsledky veškerých početních operací v rámci hodnocení nabídek budou zaokrouhleny na setiny bodu podle matematických pravidel zaokrouhlování. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační požadavky:

a)    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b)    doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
c)    platnou akreditaci MŠMT na realizaci vzdělávací aktivity „Vedoucí provozu – mistr/mistrová“ 
d)    čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů. 

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 300 000,- Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v následujícím členění vedeném níže a zároveň obsahovala:  

1.    Titulní stranu, na které budou uvedeny identifikační údaje zadavatele i dodavatele
2.    Nabídková cena bez DPH
3.    Specifikace předmětu zakázky – obsah, popis metodiky vzdělávání a způsob plnění zakázky, popis projektového a organizačního zajištění vzdělávací aktivity
4.    Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Nabídka bude mít všechny listy, včetně příloh, řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. 

Dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatnou stranu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky (uvedena cena bez DPH i s DPH). 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců: Vedoucí provozu – mistr/mistrová“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek

Další požadavky na zpracování nabídky:

•    Platební podmínky: Platba bude prováděna na měsíční bázi podle počtu již realizovaných školících dnů v daném měsíci, se splatností 60 dnů. 
•    Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk.
•    Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
•    Není přípustné variantní řešení nabídek.

Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 2. 2020
 
Aktualizováno: 8. 3. 2020