Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzděláváním k rozvoji Vysočiny - OHK HB

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13883

Název zakázky: Vzděláváním k rozvoji Vysočiny - OHK HB

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 8. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod

Sídlo zadavatele: Havlíčkovo náměstí 91, 580 01 Havlíčkův Brod

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Martin Sedlák
 • Telefon: +420602355700
 • E-mail: msedlak@hbnet.cz

IČ zadavatele: 60110201

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Pavel Bartůněk
 • Telefon: +420777639881
 • E-mail: pavel.bartunek@bitcz.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 9. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
bit cz training, s.r.o., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance podniků sdružených v Okresní hospodářské komoře Havlíčkův Brod v oblastech:

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Technické a jiné odborné vzdělávání

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 této výzvy) a dále ve smlouvě samotné, která blíže specifikuje vzájemná práva a povinnosti zadavatele a dodavatele při realizaci veřejné zakázky.

Nabídka dodavatele musí zajistit všechny požadované vzdělávací aktivity s tím, že zadavatel umožňuje využití subdodavatele.

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je však povinen řídit se předpisy Operačního programu Zaměstnanost.

Uvedená témata jednotlivých kurzů vychází z kurzů vytipovaných MPSV (coby poskytovatelem dotace) ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání (číslo vydání 9, účinnost 1.3.2021).

 

V případě požadavků ze strany zapojených společností, popř. v důsledku nařízení vlády, které nebude umožňovat prezenční výuku budou vzdělávací aktivity realizovány online (z důvodu pandemie COVID-19). Dodavatel musí být schopen zajistit realizaci kurzu i v online prostředí (TEAMS, ZOOM atd.). Výběr kurzů pro online výuku bude vždy domluven a odsouhlasen mezi dodavatelem a zapojenou společností, kdy se bude brát v potaz reálnost školení v neprezenční podobě a samotná efektivita takového školení. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1226100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.6.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Okres Havlíčkův Brod

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu:

1. Nabídková cena s DPH – oblast Obecné IT (váha 13 %)

2. Nabídková cena s DPH – oblast Měkké a manažerské dovednosti (váha 28 %)

3. Nabídková cena s DPH – oblast Technické a jiné odborné vzdělávání (váha 9 %)

4. Kvalita nabízených služeb (váha 50 %)

 

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

Ad 1) až Ad 3) Nabídková cena

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle nabídkové ceny za 1 hod školení (60 min) s DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena uvedená ve smlouvě.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

 

Ad 4) Kvalita nabízených služeb

Hodnocen bude komplexní a detailní popis vybraných částí předmětu zakázky: návrh výukových materiálů a pomůcek, návrh školících metod a technik při zohlednění zastoupení praktické formy výuky a aplikovatelnosti poznatků do praxe a návrh obsahu a struktury kurzů. Bližší podmínky a způsob hodnocení jsou stanoveny u jednotlivých subkritérií níže.

Jelikož se jedná o komplexní hodnocení, bude toto hodnotící kritérium dále rozděleno na 2 dílčí subkritéria.

 Stanovená dílčí subkritéria jsou následující:

a) Ukázky výukových materiálů a pomůcek (6 – 90 bodů)

b) Školící techniky, metody a evaluace (3 – 63 bodů)

 

Ad a) Ukázky výukových materiálů a pomůcek

Uchazeč ve své nabídce doloží ukázku výukového materiálu – skript v rozsahu max. 5 stran formátu A4 ke každému kurzu (tzn. 2 kurzy v každé oblasti: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání, uvedené ve Specifikaci předmětu plnění, který je součástí smlouvy).

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která prokáže větší provázanost studijních materiálů s požadavky zadavatele, tedy lépe vyhovující předmětu zakázky.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

 • přehlednost a srozumitelnost výukového materiálu, snadná orientace,
 • forma výukového materiálu a dalších použitých pomůcek (fyzická kvalita),
 • odkazy na další zdroje (směr dalšího prohlubování znalostí),
 • přizpůsobení studijních materiálů specifickým potřebám zaměstnanců zadavatele,
 • interaktivní zapojení účastníka (aktivní práce s textem, podpora tvořivosti, praktická cvičení ve výukovém materiálu),

Hodnotící komise oboduje vzorové dokumenty dle následující stupnice:

Tabulkové hodnocení: Ukázky výukových materiálů a pomůcek (1– 15 bodů pro každý materiál samostatně)

Počet bodů  / Slovní ohodnocení

1 – 5 bodů / Předložené výukové materiály a pomůcky nesplňují vůbec požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka nejsou vůbec patrné. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám zásadní připomínky.

6 – 10 bodů / Předložené výukové materiály a pomůcky v některých bodech nesplňují požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka je dostačující. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám drobné připomínky.

11 – 15 bodů / Předložené výukové materiály a pomůcky zcela splňují požadavky zadavatele, tzn., jsou přehledné, pro cílovou skupinu prakticky použitelné, jsou v nich obsaženy odkazy na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka je patrné. Zadavatel nemá k předloženým výukovým materiálům a pomůckám minimální připomínky.

Počet bodů pro toto subkritérium vznikne součtem bodové hodnoty přidělené každému výukovému materiálu samostatně, tedy pro Obecné IT max. 30 bodů (2 x 15 bodů), Měkké a manažerské dovednosti max. 30 bodů (2 x 15 bodů), pro Technické a jiné odborné vzdělávání max. 30 bodů (2 x 15 bodů). Maximální dosažitelný počet bodů za všechny tři části je stanoven na 90 bodů pro dané subkritérium.

 

Ad b) Školící techniky, metody a evaluace

Uchazeč ve své nabídce popíše školící techniky a metody s důrazem na potřeby školených osob. Součástí nabídky bude také popis toho, jak konkrétně budou účastníci zapojeni do výuky a jak bude vzdělávání evaluováno. Maximální rozsah je stanoven na 5 stran formátu A4 pro každou ze 3 oblastí vzdělávání, tedy samostatný dokument pro Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání.

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která umožní interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. budou v rámci ní navrženy vhodnější metody školení, tzn. v co nejširší míře aktivní zapojení účastníků školení do výuky (např. formou přímého zapojení účastníků během školení, koncentrace na jednotlivého účastníka školení, skupinová práce s účastníky školení, apod.) a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny. Hodnocena bude zároveň navržená evaluace vzdělávacích akcí, získávání zpětné vazby a její vyhodnocení.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

 • do jaké míry jsou metody výuky přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky
 • zda tyto metody umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání
 • jak moc napomáhají použité formy a metody výuky k přenosu získaných dovedností do praxe účastníků
 • v jaké míře jsou použity moderní andragogické a didaktické zásady
 • jak budou školicí techniky přizpůsobeny počtu účastníků kurzu ve skupině
 • jakými způsoby bude získána zpětná vazba od účastníků
 • jak bude evaluována celá oblast vzdělávání a jaká budou další doporučení pro další vzdělávání účastníků

Hodnotící komise oboduje navrhované řešení dle následující stupnice:

Tabulkové hodnocení: Školící techniky a metody (1 – 21 bodů)

Počet bodů / Slovní ohodnocení

1 – 7 bodů / Navrhované plnění vůbec nesplňuje požadavky zadavatele. Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (popřípadě jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe není z předložených materiálů zřejmé. Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

8 – 14 bodů / Navrhované plnění nesplňuje požadavky zadavatele jen v některých bodech. Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky a interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a práce s modelovými příklady z praxe je dostačující. Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

15 – 21 bodů / Navrhované plnění zcela splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky a plně umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a práci s modelovými příklady z praxe. Zadavatel nemá k nabízenému plnění minimální připomínky.

Počet bodů pro toto subkritérium vznikne součtem bodové hodnoty přidělené každé metodice samostatně, tedy pro Obecné IT max. 21 bodů, Měkké a manažerské dovednosti max. 21 bodů, pro Technické a jiné odborné vzdělávání max. 21 bodů. Maximální dosažitelný počet bodů za všechny tři části je stanoven na 63 bodů pro dané subkritérium.

 

Způsob hodnocení dílčího kritéria „Kvalita nabízených služeb“:

Rozhodný bude součet bodů, který uchazeči získali v jednotlivých subkritériích (minimálně může uchazeč získat 9 bodů a maximálně 153 bodů). Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá srovnání s nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu.

Určení celkového bodového ohodnocení jednotlivých uchazečů v rámci tohoto kritéria vychází ze vztahu:

100 x (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) x váha kritéria vyjádřená v %

 

Sestavení celkového pořadí:

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty vážených bodů (součet za všechna hodnotící kritéria).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

a) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

b) který není v likvidaci,

c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

d) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené podmínky splňuje. Toto čestné prohlášení (příloha č. 2 této výzvy) musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

Profesní způsobilost

Uchazeč musí dále předložit:

• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

• Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licencí;

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 

Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, a to za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktů na objednatele.

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 • alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti obecného IT poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna). V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 300 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti obecného IT alespoň 120 osob, a to v souhrnu všech služeb.
 • alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna). V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 700 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti měkkých a manažerských dovedností alespoň 225 osob, a to v souhrnu všech služeb.
 • alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti Technické a jiné odborné vzdělávání poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna). V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 200 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti Technické a jiné odborné vzdělávání alespoň 80 osob, a to v souhrnu všech služeb.

Zadavatel dále požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

 

Zadavatel požaduje předložení seznamu členů realizačního týmu formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude jednoznačně vyplývat, že členové realizačního týmu splňují níže uvedené požadavky zadavatele.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

 • 2 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti obecného IT, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti obecného IT, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za posledních 5 let lektorský tým proškolil minimálně 250 osob v oblasti obecného IT.
 • 3 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovedností, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za posledních 5 let lektorský tým proškolil minimálně 350 osob v oblasti měkkých a manažerských dovedností.
 • dále 2 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti Technické a jiné odborné vzdělávání, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti Technické a jiné odborné vzdělávání, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za posledních 5 let lektorský tým proškolil minimálně 200 osob v oblasti Technické a jiné odborné vzdělávání.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána v českém jazyce. Jako součást nabídky dodavatelé předloží

 • Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek
 • Doklady, prokazující splnění požadované kvalifikace
Návrh smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy o dílo musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje uchazeče, finanční částky nabídkové ceny) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění dle jednotlivých vzdělávacích aktivit za 1 hod školení (60min) s DPH. Dodavatel uvede cenu za 1 hod školení (60min) v Kč bez DPH, výši DPH a celkovou cenu v Kč s DPH za každou vzdělávací aktivitu (Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT a Technické a jiné odborné vzdělávání). Předpokládaný rozsah za oblasti je následující:

 • Obecné IT = 137 hodin
 • Měkké a manažerské dovednosti = 228 hodin
 • Technické a jiné odborné vzdělávání = 101 hodin

Dodavatel doplní nabídkovou cenu v tomto členění do krycího listu (příloha č. 1 této výzvy) a návrhu smlouvy (příloha č. 3 této výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatelé budou nabídky předkládat v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:a)Krycí list nabídky.b)Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků.c)Návrh smlouvy, který bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném v této výzvě.d)Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel neumožňuje varianty nabídky.
 • Dodavatel se seznámí s aktuálními Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dostupnými na www.esfcr.cz) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající.
 • Ostatní požadavky na zpracování nabídky jsou stanoveny v této výzvě. Další podmínky (platební a obchodní podmínky) jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 8. 2021
 
Aktualizováno: 11. 10. 2021