Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Webový portál Sociální služby a IT modul pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12021

Název zakázky: Webový portál Sociální služby a IT modul pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 1. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Plzeňský kraj

Sídlo zadavatele: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Zdeněk Honz

IČ zadavatele: 70890366

DIČ zadavatele: CZ70890366

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Martina Najmanová
 • Telefon: +420377195162
 • E-mail: martina.najmanova@plzensky-kraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 2. 2018 14:30

Místo pro podání nabídek:
Podatelna Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, elektronické nabídky lze podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění této zakázky je:

- Vytvoření a implementace webového portálu sociálních služeb a IT modulu pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby.

- Poskytování technické podpory a údržby (maintenance), které se sjednávají na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 5 let, od předání dokončeného webového portálu.

- Poskytování služeb případného rozvoje portálu na základě konkrétních požadavků, které se sjednávají na maximálně 200 hodin rozvoje.

Předmět zakázky je podrobně definován v Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy. Dále je tento předmět specifikován v příslušných Návrzích smluv a jejich přílohách, tj. v přílohách č. 2, 3 a 4 této Výzvy.

Tato veřejná zakázka zajistí vznik webového portálu, v něm pak vznik nástroje sledování obsazenosti pobytových sociálních služeb na území Plzeňského kraje. Krajský informační systém přinese usnadnění práce a zjednodušení získávání informací a dat, jak pro zaměstnance KÚPK, tak i pro poskytovatele, uživatele sociálních služeb i veřejnost.  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1909089,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předání dokončeného díla spočívajícího ve vytvoření webového portálu Sociální služby a IT modulu pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby a podepsání předávacích dokumentů do 30. 9. 2018. Ostatní služby, tzn. následné poskytování technické podpory a údržby (maintenance) se sjednává na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 5 let od předání a akceptace dokončeného webového portálu a IT modulu a případný rozvoj se sjednává rovněž na dobu neurčitou, max. však do vyčerpání rozsahu 200 hodin rozvoje.

Místo dodání / převzetí plnění:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, odbor Sociálních věcí. Dokončené dílo převezme projektový manažer projektu Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem předložených nabídek je kritérium ekonomické výhodnosti, přičemž výhodnost nabídek se bude hodnotit podle následujících dílčích hodnotících kriterií:

Kriterium č. 1: Cena za vytvoření webového portálu Sociální služby a IT modulu pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby - váha 70%

Kriterium č. 2: Cena za poskytování technické podpory a údržby (maintenance) stanovená za dobu 1 roku - váha 25%

Kriterium č. 3: Cena případného rozvoje stanovená za 200 hodin rozvoje - váha 5%

Pro hodnocení nabídek budou využity údaje doplněné do Přílohy č. 5 této Výzvy (= Krycí list nabídky). Údaje uvedené v Krycím listě musí být v souladu s údaji uvedenými v ostatních částech nabídky.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle uvedených dílčích kriterií, níže stanoveným způsobem. Zadavatel vybere jako nejvhodnější nabídku toho dodavatele, který v součtu za dílčí kriteria dosáhne nejvyššího počtu bodů. Nejvýše může nabídka získat 100 bodů (100 %).

Kritérium č. 1: Cena za vytvoření webového portálu Sociální služby a IT modul pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby – VÁHA 70 %

V rámci tohoto kriteria bude hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH za vytvoření webového portálu Sociální služby a IT modulu pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší cenou. Jedná se o číselně vyjádřitelné kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu). Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce a výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa:

počet bodů hodnocené nabídky = (nejnižší cena / hodnocená cena) * 70

Výsledný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 1. Dodavatel s nejnižší cenou získá v tomto dílčím kriteriu nejvyšší počet bodů, tj. 70 bodů.

Kritérium č. 2: Cena za poskytování technické podpory a údržby (maintenance) stanovená za dobu 48 měsíců – VÁHA 25 %

V rámci tohoto kriteria bude hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH za poskytování technické podpory a údržby (maintenance) stanovená za 48 měsíců.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší cenou. Jedná se o číselně vyjádřitelné kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu). Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce a výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa:

počet bodů hodnocené nabídky = (nejnižší cena / hodnocená cena) * 25

Výsledný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 2. Dodavatel s nejnižší cenou získá v tomto dílčím kriteriu nejvyšší počet bodů, tj. 25 bodů.

Kritérium č. 3: Cena případného rozvoje stanovená za 200 hodin rozvoje – VÁHA 5 %

V rámci tohoto kriteria bude hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH případného rozvoje ve stanoveném rozsahu 200 hodin rozvoje.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší cenou. Jedná se o číselně vyjádřitelné kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu). Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce a výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa:

počet bodů hodnocené nabídky = (nejnižší cena / hodnocená cena) * 5

Výsledný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 2. Dodavatel s nejnižší cenou získá v tomto dílčím kriteriu nejvyšší počet bodů, tj. 5 bodů.

 

Celkový výsledek hodnocení:

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých dodavatelů. Nejvýhodnější je dodavatel, který v součtu za dílčí kriteria dosáhne nejvyššího počtu bodů (tj. celkový výsledný počet bodů hodnocené nabídky je roven součtu dílčích bodů hodnocené nabídky za kriterium č. 1, kriterium č. 2, kriterium č. 3). Nejvýše může dodavatel získat 100 bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

A) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

B) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují).

Splnění profesní způsobilosti dle písm. a) a b) prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku a živnostenském oprávnění. Prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel může předložit místo čestného prohlášení konkrétní doklady prokazující splnění kvalifikace, v takovém případě postačuje jejich prostá kopie. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v nabídce předložen, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před zahájením poptávkového řízení.

 • Dodavatel dále předloží Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Zadavatel požaduje rovněž prokázání technické kvalifikace:

A) Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu min. dvou významných zakázek v oblasti tvorby a implementace webových portálů s redakčním systémem, realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, včetně uvedení informace o rozsahu a době poskytnutých služeb. Součástí seznamu musí být doloženo:

 • osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli; nebo
 • osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo
 • smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle předchozího písm. B) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Požadovaná úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel uvede min. dvě významné zakázky v oblasti tvorby a implementace webových portálů s redakčním systémem realizované za poslední 3 roky. Každá z min. dvou významných zakázek musí být v hodnotě plnění min. 200 000 Kč (bez DPH) pro každého jednotlivého objednatele.

B) Dodavatel v nabídce uvede projektový tým techniků, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky s uvedením jejich stručného profesního životopisu.

Součástí projektového týmu musí být minimálně:

 • Vedoucí projektového týmu, který má alespoň středoškolské vzdělání, alespoň 2 roky praxe v oblasti tvorby a implementace webových portálů s redakčním systémem; předloží min. 2 referenční projekty obdobného zaměření jako je předmět veřejné zakázky, na kterých se podílel.
 • Min. 1 grafik, který má alespoň středoškolské vzdělání, alespoň 2 roky praxe v oblasti grafického návrhu webových stránek; předloží min. 2 referenční projekty obdobného zaměření jako je předmět veřejné zakázky, na kterých se podílel.
 • Min. 1 programátor, musí mít alespoň středoškolské vzdělání, alespoň 2 roky praxe v oboru programování a znalost MS SQL na velmi dobré úrovni; programátor předloží min. 2 referenční projekty obdobného zaměření jako je předmět veřejné zakázky, na kterých se podílel. Z referenčních projektů musí být zřejmé, v jakém vývojovém prostředí byly realizovány.

Celkový počet členů projektového týmu určí dodavatel dle vlastního uvážení tak, aby předmět zakázky byl realizován v nabídce představeným projektovým týmem a dodán zadavateli v požadovaném rozsahu a termínu.

Rozsah požadovaných informací: u každého člena týmu jméno a příjmení, pozice v rámci projektového týmu, profesní zkušenosti, osvědčení o vzdělání a informaci o délce praxe.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží seznam členů projektového (realizačního) týmu s uvedením jejich dosavadních profesních zkušeností. Dosažený stupeň vzdělání se prokazuje prostou kopií příslušného dokladu (maturitního vysvědčení). Praxi členů projektového týmu dodavatel stvrdí čestným prohlášením. Dodavatel je oprávněn prokázat svou kvalifikaci v požadovaném rozsahu výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ).V případě, že má dodavatel v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám, předloží v nabídce seznam takových osob, tj. seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky uskutečnit. Dodavatel v takovém případě předloží ve své nabídce seznam včetně prohlášení, v němž popíše poddodavatelský systém - identifikační údaje poddodavatelů spolu s uvedením, jaká část této veřejné zakázky bude realizována poddodavatelsky - s uvedením druhu prací a s uvedením předpokládaného věcně vymezeného podílu subdodavatelů na veřejné zakázce. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud dodavatel seznam poddodavatelů ve své nabídce nepředloží, má zadavatel za to, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám. Dodavatel, který podal nabídku v poptávkovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat:

1. Krycí list nabídky — zpracovaný dle přílohy č. 5 a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.

2. Nabídka a cenová kalkulace: celková cenová nabídka za zpracování kompletního díla uvedená v členění bez DPH, DPH, cena včetně DPH – příloha č. 6

3. Předložení dokladů k prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele.

4. Návrh Smlouvy o dílo – příloha č. 2 výzvy

5. Návrh Smlouvy o technické podpoře a rozvoji - příloha č. 3 výzvy

6. Návrh Smlouvy o vzdáleném přístupu – příloha č. 4 výzvy

7. Popis nabízeného technického řešení poptávaného portálu včetně popisu technologie, která bude dodavatelem použita k vytvoření w

- Zadavatel vylučuje, aby požadavek na popis technického řešení byl naplněn pouhým zkopírováním Technické dokumentace zadavatele. V takovém případě nabídka nebude dále posuzována a hodnocena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

- Zadavatel požaduje, aby účastník vlastními slovy jasně a srozumitelně popsal vlastní přístup k realizaci poptávaného plnění a popsal nabízené technické řešení, a to v takovém rozsahu, aby zadavatel mohl zkontrolovat splnění technických požadavků zadavatele, uvedených v Technické dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

V celkové nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude členěná následovně:

- Cena za vytvoření webového portálu Sociální služby a IT modulu pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby

- Cena za poskytování technické podpory a údržby (maintenance) za dobu 12, resp. 48 měsíců

- Cena případného rozvoje v maximálním rozsahu 200 hodin ročně, resp. hodinová sazba rozvoje a celková cena za 200 hodin rozvoje

Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění pro jednotlivé části:

 • cena celkem v Kč bez DPH
 • samostatný výpočet DPH v Kč
 • cena celkem v Kč včetně DPH

 

Nabídková cena bude doložena v rámci vyplněné přílohy č. 6 - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny a vyplněného Krycího listu nabídky – příloha č. 5.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka dodavatele musí být podána v jedné uzavřené obálce označené:•názvem veřejné zakázky: „Webový portál Sociální služby a IT modul pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby“ číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006184•nápisem: „NEOTVÍRAT – poptávkové řízení“Na obálce musí být také uveden:•obchodní název, IČO a adresa sídla dodavatele(je-li korespondenční adresa odlišná od adresy sídla, uvede dodavatel na obálce i tuto korespondenční adresu)•kontaktní osoba, včetně uvedení kontaktního e-mailu Nabídka dodavatele podána v listinné podobě musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. V případě, že bude nabídka podepsaná jinou osobou než osobou oprávněnou jednat, musí být v nabídce přiložena plná moc, která tuto osobu opravňuje podat nabídku za dodavatele.Všechny stránky (nebo listy) nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude pevně svázána a zabezpečena proti vyjmutí listů.Nabídku může dodavatel doručit poštou, kurýrní službou nebo osobně na níže uvedenou adresu oprávněné osoby. Osobním doručením se rozumí osobní předání na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Rozhodující je čas převzetí nabídky pověřeným zaměstnancem Krajského úřadu Plzeňského kraje ne její předání poště (kurýrní službě, uložení do schránky atd.). Zadavatel nenese odpovědnost za nedoručení nabídky včas.Nabídka bude předložena 2x v tištěné podobě (1x originál a 1xkopie) a 1x v elektronické verzi na CD nebo DVD ve formátu pdf.Adresa pro podání nabídek v listinné podobě: Podatelna Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, přízemíŠkroupova 18306 13 PLZEŇ

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na celou veřejnou zakázku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek lze zaslat elektronicky e-mailem na adresu martina.najmanova@plzensky-kraj.cz, případně listinně, na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcíMgr. Martina NajmanováŠkroupova 18, 306 13 PlzeňVysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, které tvoří výzva k podání nabídek a její přílohy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení veřejné zakázky, právo nevybrání žádné nabídky a právo opakování veřejné zakázky.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a zasláním nabídky nese účastník řízení.

Zadavatel akceptuje nabídky rovněž od dodavatelů, kteří nebyli přímo osloveni výzvou k podání nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek a směrnicí Rady Plzeňského kraje SRPK-2/2016/PRAV-002-Q o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 997500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Altair Software s.r.o., Havelkova 90/6, 779 00 OlomoucIČO 28350511jednatel Bc. Marek Vávra

  Datum podpisu smlouvy: 26. 3. 2018

Datum ukončení: 26. 3. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 1. 2018
 
Aktualizováno: 26. 3. 2018