Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Sírius, příspěvková organizace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12675

Název zakázky: Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Sírius, příspěvková organizace

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 2. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Sírius, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Mánesova 1684/7, 74601 Opava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Soňa Lichovníková
 • Telefon: +420553711803
 • E-mail: reditel@sirius-opava.cz

IČ zadavatele: 71197036

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Alena Czernínová
 • Telefon: +420734174844
 • E-mail: vedoucipp@sirius-opava.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 3. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Mánesova 1684/7, 746 01 Opava, při osobním podání - kancelář ředitele v pracovní dny od 7:00 do 14:00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

a) Předmětem zakázky je zajištění a realizace akreditovaného vzdělávání pracovníků v přímé péči, tj. pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků organizace Sírius, příspěvková organizace. 
Kurzy musí být akreditované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Kurzy jsou stěžejní součástí klíčových aktivit 01 DOZP – Učíme se žít aktivně a 02 CHB a PSB – Učíme se žít samostatně. Odborný rozvoj pracovníků povede k doplnění jejich znalostí, rozvoji dovedností a zlepšení specifické práce a komunikace s uživateli sociálních služeb (dospělé osoby s mentálním a  kombinovaným  postižením). 

Předmět plnění zakázky tvoří 9 dílčích částí.


Část 1 Vzdělávání v oblasti bazální stimulace
Předmětem plnění 1. dílčí části zakázky je kurz realizovaný v rámci klíčové aktivity 01 DOZP – Učíme se žít aktivně.
1.1 Název kurzu: Základní kurz bazální stimulace
Počet pracovníků celkem: 38 osob
Specifikace pracovníků: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
Délka jednoho běhu kurzu: 24 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut), max. 8 hodin /1den.
Počet běhů kurzu: 3 
Popis obsahu kurzu:

 • historie konceptu bazální stimulace,
 • neurofyziologický úvod,
 • teoretická východiska konceptu bazální stimulace,
 • komunikační proces, komunikace v konceptu bazální stimulace,
 • somatická stimulace,
 • vestibulární stimulace,
 • vibrační stimulace,
 • biografická anamnéza, práce s biografií klienta,
 • strukturalizace a ritualizace péče,
 • 9 centrálních evropských cílů pro stanovení individuálních plánů.

Cíl vzdělávacího kurzu:

 • získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro zlepšení kvality péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Návaznost na aktivity v projektu:

 • proškolení pracovníků v konceptu bazální stimulace pomůže zlepšit a zindividualizovat péči o osoby s mentálním a kombinovaným postižením, čímž dojde k celkovému zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v organizaci.

Kurz bude realizován ve 3 bězích po 12-13 osobách, celkem nastoupí do kurzu 38 osob ze služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP). Předpoklad realizace kurzu v období od 01/2020–03/2020.

 

Část 2 Vzdělávání v oblasti aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb
Předmětem plnění 2. dílčí části zakázky je kurz realizovaný v rámci klíčové aktivity 01 DOZP – Učíme se žít aktivně.
2.1 Název kurzu: Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb
Počet pracovníků celkem: 38 osob
Specifikace pracovníků: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
Délka jednoho běhu kurzu: 8 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut).
Počet běhů kurzu: 3 
Popis obsahu kurzu:

 • volnočasové aktivity uživatelů pobytových zařízení
 • motivace klientů k činnostem 
 • aktivizační techniky

Cíl vzdělávacího kurzu:

 • získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro zlepšení kvality péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Návaznost na aktivity v projektu:

 • proškolení pracovníků v oblasti aktivizace uživatelů sociálních služeb je podporou vedoucí k rozvíjení individuálních aktivit uživatelů, čímž dojde k celkovému zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v organizaci.

Kurz bude realizován ve 3 bězích po 12-13 osobách, celkem nastoupí do kurzu 38 osob ze služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP). Předpoklad realizace kurzu v období od 11–12/2019.

 

Část 3 Vzdělávání v oblasti základů AAK
Předmětem plnění 3. dílčí části zakázky je kurz realizovaný v rámci klíčové aktivity 01 DOZP – Učíme se žít aktivně.
3.1 Název kurzu: Základy augmentativní a alternativní komunikace 
Počet pracovníků celkem: 43 osob
Specifikace pracovníků: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
Délka jednoho běhu kurzu: 16 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut), max. 8 hodin /1den.
Počet běhů kurzu: 3 
Popis obsahu kurzu:

 • vhled do systémů augmentativních a alternativních metod komunikace
 • základní principy používání AAK
 • diagnostika komunikačních dovedností
 • začlenění AAK do denních činností
 • metodika užívání AAK

Cíl vzdělávacího kurzu:

 • rozšíření možností komunikace pracovníků v sociálních službách s osobami, které mají omezené komunikační schopnosti
 • seznámení se s jinými cestami vzájemného dorozumívání, než je pouze běžně mluvená řeč
 • zvnitřnění potřeby alternativní a augmentativní formy komunikace používat ve své praxi
 • hledání cest, jak pomoci klientovi s potížemi v oblasti dorozumívání vyjádřit se pro okolí srozumitelným způsobem

 Návaznost na aktivity v projektu:

 • podpora odborných znalostí zaměstnanců v oblasti AAK pro zavádění nových řešení v oblasti AAK, které budou mít pozitivní dopad na uživatele služby.  

Kurz bude realizován ve 3 bězích po 14-15 osobách, celkem nastoupí do kurzu 43 osob, z toho 38 osob ze služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) a 5 ze služby Chráněné bydlení (dále jen CHB). Předpoklad realizace kurzu v období od 05–07/2019.

 

Část 4 Vzdělávání v oblasti praktických nácviků AAK
Předmětem plnění 4. dílčí části zakázky je kurz realizovaný v rámci klíčové aktivity 01 DOZP – Učíme se žít aktivně.
4.1 Název kurzu: Jazykový program MAKATON, výcvik gest 
Počet pracovníků celkem: 43 osob
Specifikace pracovníků: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
Délka jednoho běhu kurzu: 24 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut), max. 8 hodin /1den.
Počet běhů kurzu: 3 
Popis obsahu kurzu:

 • nácvik, procvičování a upevňování gest 9 - ti stupňů slovníku MAKATON,
 • komunikace u lidí s mentálním postižením a s kombinovaným postižením,
 • využívání manuálních znaků při běžné komunikaci a rozvoji řeči,
 • ukázky her a motivačních činností při rozvíjení komunikace a jazykových dovedností,
 • jak začlenit metody AAK do denních činností, metodika užívání AAK; formální a neformální učení, 

Cíl vzdělávacího kurzu:

 • rozšíření možností komunikace pracovníků v sociálních službách s osobami, které mají omezené komunikační schopnosti, 
 • seznámení se s jinými cestami vzájemného dorozumívání, než je pouze běžně mluvená řeč,
 • zvnitřnění potřeby alternativní a augmentativní formy komunikace používat ve své praxi – aktivně s těmito komunikačními možnostmi pracovat,
 • uvědomit si nezbytnost hledání cest, jak pomoci klientovi s potížemi v oblasti dorozumívání vyjádřit se pro okolí srozumitelným způsobem.

Návaznost na aktivity v projektu:

 • podpora odborných znalostí zaměstnanců v oblasti AAK, aby uměli lépe zavádět do praxe všechny nové poznatky a lépe uměli pracovat s novými nástroji a metodami komunikace s našimi klienty.

Kurz bude realizován ve 3 bězích po 14-15 osobách, celkem nastoupí do kurzu 43 osob, z toho 38 osob ze služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) a 5 ze služby Chráněné bydlení (dále jen CHB). Předpoklad realizace kurzu v období od 09–10/2019.
 

Část 5 Vzdělávání v oblasti etiky v sociálních službách
Předmětem plnění 5. dílčí části zakázky je kurz realizovaný v rámci klíčové aktivity 01 DOZP – Učíme se žít aktivně.
5.1 Název kurzu: Etika, etické problémy a dilemata v sociálních službách
Počet pracovníků celkem: 38 osob
Specifikace pracovníků: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
Délka jednoho běhu kurzu: 8 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut).
Počet běhů kurzu: 3 
Popis obsahu kurzu:

 • Seznámení se základními pojmy, se vztahem etiky a práva, seznámení s etickými kodexy v oblasti sociální práce
 • Etické dilemata a etické problémy, teorie a praxe
 • Praktické postupy v situacích, které frekventanti kurzu zažili nebo se jich obávají
 • Důstojnost klienta, práva a povinnosti pomáhajících pracovníků

 Cíl vzdělávacího kurzu:

 • získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro zlepšení kvality péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Návaznost na aktivity v projektu:

 • proškolení pracovníků v oblasti etiky v sociálních službách dá prostor k zamyšlení se nad etickými pravidly v nejrůznějších oblastech sociální práce, reflektování obtížných situací, kterými pracovníci procházejí. To vše povede k prohloubení jejich znalostí a dovedností, čímž dojde k celkovému zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v organizaci.

Kurz bude realizován ve 3 bězích po 12-13 osobách, celkem nastoupí do kurzu 38 osob ze služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP). Předpoklad realizace kurzu v období od 12/2019–01/2020.

 

Část 6 Vzdělávání v oblasti snižování závislosti uživatelů na sociální službě
Předmětem plnění 6. dílčí části zakázky je kurz realizovaný v rámci klíčové aktivity 02 CHB a PSB – Učíme se žít samostatně.
6.1 Název kurzu: Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
Počet pracovníků celkem: 15 osob
Specifikace pracovníků: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
Délka jednoho běhu kurzu: 8 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut).
Počet běhů kurzu: 2 
Popis obsahu kurzu:

 • podpora snižování závislosti uživatelů na sociální službě
 • problematika ochrany práv uživatelů služeb
 • faktory vzniku závislosti na sociální službě
 • možnosti řešení nepříznivé sociální situace cílové skupiny
 • metody podporovaného rozhodování
 • práce s přijatelným rizikem při snižování podpory uživatelům

Cíl vzdělávacího kurzu:

 • seznámení se metodami práce, jak podporovat rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, jak identifikovat rizikové oblasti, jak pracovat s přiměřeným rizikem

Návaznost na aktivity v projektu:

 • nové vědomosti a dovednosti pracovníků budou podporou pro snižování závislosti uživatelů na sociální službě, pro vedení uživatelů k větší míře samostatnosti včetně práce s rizikem a řešení konfliktních situací a individuálně v podpoře jednotlivých uživatelů 

Kurz bude realizován ve 2 bězích po 7-8 osobách, celkem nastoupí do kurzu 15 osob ze služby Chráněné bydlení (dále jen CHB). Předpoklad realizace kurzu v období od 11-12/2019.

 

Část 7 Vzdělávání v oblasti zvládání konfliktních situací v sociální službě
Předmětem plnění 7. dílčí části zakázky je kurz realizovaný v rámci klíčové aktivity 02 CHB a PSB – Učíme se žít samostatně.
7.1 Název kurzu: Základní metody a strategie při zvládání konfliktních situací v sociální službě
Počet pracovníků celkem: 15 osob
Specifikace pracovníků: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
Délka jednoho běhu kurzu: 8 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut).
Počet běhů kurzu: 2
Popis obsahu kurzu:

 • pochopení povahy konfliktu
 • příčiny konfliktů
 • přehled strategií zvládání konfliktu
 • umění dialogu a další dovednosti důležité pro dobré vztahy
 • vyjednávání – jak dosáhnout výsledků bez účasti třetí strany
 • vyjednávání – simulační cvičení, hraní rolí

Cíl vzdělávacího kurzu:

 • získání nových vědomostí a dovedností pro zlepšení kvality péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Návaznost na aktivity v projektu:

 • nové vědomosti a dovednosti pracovníků budou podporou pro snižování závislosti uživatelů na sociální službě, pro vedení uživatelů k větší míře samostatnosti včetně práce s rizikem a řešení konfliktních situací a individuálně v podpoře jednotlivých uživatelů 

Kurz bude realizován ve 2 bězích po 7-8 osobách, celkem nastoupí do kurzu 15 osob ze služby Chráněné bydlení (dále jen CHB). Předpoklad realizace kurzu v období od 09-10/2019.

 

Část 8 Vzdělávání v oblasti práce s rizikem
Předmětem plnění 8. dílčí části zakázky je kurz realizovaný v rámci klíčové aktivity 02 CHB a PSB – Učíme se žít samostatně.
8.1 Název kurzu: Práce s rizikem
Počet pracovníků celkem: 15 osob
Specifikace pracovníků: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
Délka jednoho běhu kurzu: 8 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut).
Počet běhů kurzu: 2
Popis obsahu kurzu:

 • legislativa týkající se práv člověka, právo na přiměřené riziko
 • jak riziko definovat
 • vyhodnotit míru rizika
 • sestavit krizový plán klienta

Cíl vzdělávacího kurzu:

 • získání nových dovedností pro zlepšení kvality péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Návaznost na aktivity v projektu:

 • nové vědomosti a dovednosti pracovníků budou podporou pro snižování závislosti uživatelů na sociální službě, pro vedení uživatelů k větší míře samostatnosti včetně práce s rizikem a řešení konfliktních situací a individuálně v podpoře jednotlivých uživatelů 

Kurz bude realizován ve 2 bězích po 7-8 osobách, celkem nastoupí do kurzu 15 osob ze služby Chráněné bydlení (dále jen CHB). Předpoklad realizace kurzu v období od 05-06/2019.

 

Část 9 Vzdělávání v oblasti práce s klienty, kteří hledají pracovní uplatnění
Předmětem plnění 9. dílčí části zakázky je kurz realizovaný v rámci klíčové aktivity 02 CHB a PSB – Učíme se žít samostatně.
9.1 Název kurzu: Možnosti práce s klienty, kteří hledají pracovní uplatnění
Počet pracovníků celkem: 15 osob
Specifikace pracovníků: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
Délka jednoho běhu kurzu: 8 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut).
Počet běhů kurzu: 2
Popis obsahu kurzu:

 • práce klíčového pracovníka s uživatelem (motivace, cvičná praxe, plánování. Udržení pracovního místa)
 • úvod do problematiky podporovaného zaměstnávání (projekty, spolupráce, podpůrné aktivity)
 • legislativa
 • finanční výhody zaměstnávání lidí s postižením

Cíl vzdělávacího kurzu:

 • získání nových dovedností pro zlepšení kvality péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Návaznost na aktivity v projektu:

 • nové vědomosti a dovednosti pracovníků budou podporou pro snižování závislosti uživatelů na sociální službě, pro vedení uživatelů k větší míře samostatnosti včetně práce s rizikem a řešení konfliktních situací a individuálně v podpoře jednotlivých uživatelů 

Kurz bude realizován ve 2 bězích po 7-8 osobách, celkem nastoupí do kurzu 15 osob ze služby Chráněné bydlení (dále jen CHB). Předpoklad realizace kurzu v období od 01-02/2020.
 

b) Nabízené kurzy se mohou oproti výše uvedeným kurzům lišit v názvech, ale svým zaměřením, obsahem, rozsahem a způsobem realizace musí nabízené kurzy odpovídat popisu i podmínkám realizace jednotlivých výše uvedených kurzů.


c) Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na kteroukoli část zakázky samostatně nebo na více částí zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkovi podat několik samostatných nabídek. Ke každé dílčí části zakázky může účastník podat pouze jednu nabídku. Pokud účastník podává nabídku na více částí, musí podat na každou část samostatnou nabídku (samostatně svázanou). Více samostatně svázaných nabídek může zaslat v jedné obálce.


d) Dodavatel zajišťuje předmět zakázky (akreditované vzdělávací kurzy) komplexně, tedy včetně:

 • obsahové a metodické přípravy kurzů,
 • vytvoření a předání studijních materiálů účastníkům vzdělávacího programu,
 • zajištění studijních pomůcek 
 • zajištění lektorů,
 • zajištění prezenčních listin a evaluačních dotazníků,
 • realizace vlastního vzdělávacího programu,
 • vystavení osvědčení o absolvování kurzu.


e) Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, evaluační dotazníky atd.) dodržení pravidel pro informování a komunikaci a vizuální identitu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


f) Dokumentaci ke kurzu (prezenční listiny, studijní materiály, evaluační dotazníky, osvědčení), případně jejich elektronickou podobu předá dodavatel zadavateli nejpozději společně s fakturou. 


g) Dodavatel musí respektovat pravidla OPZ a realizovat zakázku v souladu s Obecnou části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v aktuální verzi. 


h) Případné náklady na organizaci, dopravu a přípravu lektorů včetně nákladů na stravné a ubytování jsou plně v režii dodavatele plnění v rámci této zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 612050,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Kurzy budou realizovány v termínech určených zadavatelem po dohodě s dodavatelem v období od 05/2019-03/2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
V prostorách zadavatele Sírius, příspěvková organizace v Opavě.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. 20 „Pravidla pro zadávání zakázek“.


Hodnoticí kritérium – Nabídková cena bez DPH – váha 100 %.


Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. V případě bodové rovnosti nejvýhodnějších nabídek bude proveden náhodný transparentní výběr losem.


V případě, že se zadavatel domnívá, že je nabízená cena vzhledem k ostatním nabídkám i vzhledem k aktuálním cenám na trhu nepřiměřeně nízká, a že dodavatel nebude schopen plnění řádně a kvalitně realizovat, písemně požádá dodavatele o zdůvodnění a upřesnění nabídky. Pokud dodavatel nabízenou cenu dostatečně neobjasní, je to důvod pro vyloučení nabídky ze zadávacího řízení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Základní způsobilost

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka. Účastník použije vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této výzvy.
Profesní způsobilost (v souladu s § 77 zákona 134/2016 Sb.)
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů (stačí elektronický výpis s platností originálu s aktuálním datem).
 • Kopie Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci dle Přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obory činnosti viz 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.). 


Technická kvalifikace 
Požadavek na kvalifikaci lektora: 

 • Minimálně 3 roky praxe v oboru, který lektor vyučuje a 3 roky praxe na pozici lektor/ka,
 • Účastník prokáže splnění požadavku na kvalifikaci lektora profesním životopisem s jasným vymezením délky zkušeností s lektorováním a délky odborné praxe v dané oblasti a pro danou cílovou skupinu. Životopis bude opatřen podpisem lektora.

Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující splnění technické kvalifikace byly předloženy v podobě kopií. 

 • Účastník je povinen doložit u nabízených akreditovaných kurzů platné Rozhodnutí MPSV o udělení akreditace vzdělávacího programu, které ho opravňuje kurz realizovat, a to v prosté kopii. 

V případě, že platnost akreditace v průběhu realizace projektu vyprší, je účastník povinen k nabídce doložit Prohlášení o tom, že požádá o obnovu akreditace kurzu tak, aby byl schopen dodržet požadované termíny plnění a před zahájením kurzu vlastnil a doložil platnou akreditací. Toto ustanovení bude součástí Smlouvy o poskytování služby a nedodání platné akreditace bude důvodem k odstoupení od Smlouvy.


Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kvalifikačních kritérií nedoložením dokumentů ani po dožádání bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. 
Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo doložení dodatečných informací a dokladů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na všechny dílčí části, několik dílčích částí veřejné zakázky zároveň, popřípadě jen na kteroukoli jednotlivou dílčí část zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkovi podat několik samostatných nabídek. Ke každé dílčí části zakázky může účastník podat pouze jednu nabídku. Pokud účastník podává nabídku na více částí, musí podat na každou část samostatnou nabídku (samostatně svázanou). Více samostatně svázaných nabídek může zaslat v jedné obálce.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Nabídky musí být zadavateli podány v českém jazyce, v jednom originále, v listinné podobě v řádně uzavřené a označené obálce – viz odstavec Požadavek na písemnou formu nabídky.

Nabídka, přílohy, doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace musí být pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Účastník je povinen zpracovat nabídku a veškeré informace nezbytné pro její hodnocení v přehledné a průkazné formě. V případě uvedení zmatečných či nepravdivých informací, nebude k těmto částem nabídky při hodnocení přihlíženo. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si veškeré informace uvedené v nabídce.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

 • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.
 • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka. Účastník použije vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této výzvy.
 • Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
 • Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o poskytování služeb podepsaný účastníkem nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka.
 • V případě podepsání Smlouvy a dalších dokumentů v nabídce zástupcem účastníka, bude přílohou nabídky i plná moc udělená osobě oprávněné jednat za účastníka nebo její úředně ověřená kopie.
 • Popis obsahu nabízených kurzů.

Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena v českých korunách pro každou dílčí část zakázky, na kterou bude dodavatel podávat nabídku. Nabídková cena u jednotlivých dílčích částí zakázky nesmí překročit maximální hodnotu zakázky pro jednotlivé dílčí části zakázky. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné pro zajištění kurzů (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu, dodávku studijních materiálů apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. 

Nabídková cena za dílčí části v členění cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH (všechny uvedené kurzy jsou akreditované, tudíž jsou osvobozeny od DPH).

Při výpočtu ceny za kurz se řiďte počtem jednotek uvedených u jednotlivých kurzů. Jako jednotka je stanovena osoba/kurz.

Celková maximální jednotková cena bez DPH za jednotlivé kurzy nesmí překročit částky uvedené níže:

Část 1 Vzdělávání v oblasti bazální stimulace
1.1 Název kurzu: Základní kurz bazální stimulace
- počet jednotek = 38 osob, maximální jednotková cena = 4.000,- Kč/ osoba bez DPH.

Část 2 Vzdělávání v oblasti aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb
2.1 Název kurzu: Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb
- počet jednotek = 38 osob, maximální jednotková cena = 1.200,- Kč/ osoba bez DPH.

Část 3 Vzdělávání v oblasti základů AAK
3.1 Název kurzu: Základy augmentativní a alternativní komunikace 
- počet jednotek = 43 osob, maximální jednotková cena = 2.500,- Kč/ osoba bez DPH.

Část 4 Vzdělávání v oblasti praktických nácviků AAK
4.1 Název kurzu: Jazykový program MAKATON, výcvik gest 
- počet jednotek = 43 osob, maximální jednotková cena = 3.600,- Kč/ osoba bez DPH.

Část 5 Vzdělávání v oblasti etiky v sociálních službách
5.1 Název kurzu: Etika, etické problémy a dilemata v sociálních službách
- počet jednotek = 38 osob, maximální jednotková cena = 1.600,- Kč/ osoba bez DPH.

Část 6 Vzdělávání v oblasti snižování závislosti uživatelů na sociální službě

6.1 Název kurzu: Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
- počet jednotek = 15 osob, maximální jednotková cena = 1.390,- Kč/ osoba bez DPH.

Část 7 Vzdělávání v oblasti zvládání konfliktních situací v sociální službě
7.1 Název kurzu: Základní metody a strategie při zvládání konfliktních situací v sociální službě
- počet jednotek = 15 osob, maximální jednotková cena = 1.600,- Kč/ osoba bez DPH.

Část 8 Vzdělávání v oblasti práce s rizikem
8.1 Název kurzu: Práce s rizikem
- počet jednotek = 15 osob, maximální jednotková cena = 1.500,- Kč/ osoba bez DPH.

Část 9 Vzdělávání v oblasti práce s klienty, kteří hledají pracovní uplatnění
9.1 Název kurzu: Možnosti práce s klienty, kteří hledají pracovní uplatnění
- počet jednotek = 15 osob, maximální jednotková cena = 1.600,- Kč/ osoba bez DPH.

 

Překročení jakékoliv z uvedených maximálních cen povede k vyřazení nabídky.

Nabídkovou cenu uveďte do Přílohy č. 1 – Krycí list nabídky

 

 

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky musí být zadavateli podány v jednom originále, v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené:•Názvem zakázky: Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Sírius, příspěvková organizace Nabídka na dílčí část(i): ………………………….•Registračním číslem projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717•Nápisem NEOTVÍRAT•Kontaktními údaji účastníka (název/jméno uchazeče, adresa)Obálka bude doručena na adresu: Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, 746 01 Opava Nabídky musí být podepsány účastníkem či osobou oprávněnou zastupovat účastníka. V takovém případě bude přílohou nabídky i plná moc udělená osobě oprávněné jednat za účastníka nebo její úředně ověřená kopie.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé dílčí části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel uveřejnit i na portále www.esfr.cz.Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat písemnou formou (včetně e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Na vyzvání objednatele je účastník povinen poskytnout součinnost při uzavírání Smlouvy. V případě, že vybraný účastník tuto součinnost neposkytne, má zadavatel právo uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil jako další v pořadí, popř. zvážit možnost vyhlášení nového výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 2. 2019
 
Aktualizováno: 19. 6. 2019