Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění evaluace projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10842

Název zakázky: Zajištění evaluace projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Jihočeský kraj

Sídlo zadavatele: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, +420 386 720 492, zimola@kraj-jihocesky.cz

IČ zadavatele: 70890650

DIČ zadavatele: CZ70890650

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Aneta Majerová - koordinátor kontrol, monitoringu a evaluace projektu
  • Telefon: +420 386 720 741
  • E-mail: majerova@kraj-jihocesky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 10. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podání poštou na adresu: Krajský úřad - Jihočeský kraj, OREG - oddělení realizace veřejných zakázek, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Podání osobně: na podatelnu (č. dveří 1.039) Jihočeského kraje - krajského úřadu (pondělí a středa: 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek: 8:00 – 16:00 hodin, pátek: 8:00 – 14:00 hodin).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 495868,00 bez DPH

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2016
 
Aktualizováno: 4. 1. 2017