Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění generelu dopravy pro město Benešov

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13487

Název zakázky: Zajištění generelu dopravy pro město Benešov

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 6. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Benešov

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Hlavnička
  • Telefon: +420312821140
  • E-mail: hlavnicka@benesov-city.cz

IČ zadavatele: 00231401

DIČ zadavatele: CZ00231401

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Pavlína Tůmová
  • Telefon: +420312821268
  • E-mail: tumova@benesov-city.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK na adrese https://ezak.benesov-city.cz/

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, jako základního dopravně technického dokumentu v oblasti koncepce dopravy, který identifikuje hlavní přínosy a problémy v dopravní síti, potřeby uživatelů a účastníků.

Generel bude základním koncepčním a strategickým dokumentem, který vytvoří závazný rámec pro projekty a stavby na katastrálním území města a jeho místních částí. Generel má za úkol řešit koncepčně problémy v oblasti městské hromadné dopravy, dopravu v klidu, pohyb cyklistů a chodců, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu na komunikační síti, apod.

Generel vytvoří základní podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní sítě postavené na využití vlastností jednotlivých druhů dopravy, s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.

Předmět veřejné zakázky bude realizován v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, především dle Metodiky pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, zpracované Centrem dopravního výzkumu, v.v.i.

Podrobná specifikace je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3380000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
12 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Benešov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (11.1. písm. a) zadávací dokumentace) a počtu realizovaných generelů, tj. zkušeností dodavatele ( 11.1. písm. b) této zadávací dokumentace).  Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.  Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle kritéria:

a) Nabídková cena v Kč bez DPH - váha 70%

b) Počet realizovaných generelů (koncepcí) dopravy za posledních pět let od data vyhlášení veřejné zakázky pro územní samosprávné celky s počtem obyvatel nad 1 0 000 obyvatel, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava -        váha 30%

Hodnotící komise následně sečte získané body v rámci kritéria č. I a 2. pro každou nabídku a seřadí nabídky v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů za kritéria č. I a 2 po nabídku s nejnižším počtem získaných bodů za kritéria č. I a 2. Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů za kritéria č. I a 2. Při rovnosti bodů zvítězí nabídka, která je výhodnější v kritériu nabídková cena.

Podrobně viz Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

I. Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti v rozsahu § 74 odst. 1 zákona.

II. Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesní způsobilosti

a) dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo jiné obdobné evidence

b) dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to zejména doklad o oprávnění k podnikání dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tj. výpis ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - dodavatel doloží minimálně živnostenské oprávnění pro "Projektová činnost ve výstavbě“.

c)  dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů:

- autorizovaný inženýr v  oboru " Dopravní stavby“. Osoba disponující osvědčením o autorizaci v oboru "Dopravní stavby" bude v rámci plnění předmětné veřejné zakázky vykonávat odborné vedení provádění generelu = hlavní manažer projektu

- autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství – člen týmu.

III. Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace předložit dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení vč. osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto projektových prací. Doba posledních 5 let se považuje za splněnou v případě, kdy služba uvedená v seznamu byla v průběhu této doby dokončena. Pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže zohledňuje zadavatel doklady i za dobu delší než poslední 3 roky.

a) Dodavatel doloží minimálně 2 významné služby (reference) na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci generelu dopravy nebo koncepce dopravy pro obce s více jak 10 000 obyvateli, a to ve finančním objemu min. 1,5 mil. Kč bez DPH za každou zakázku;  a 1 referenci na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci generelu dopravy nebo koncepce dopravy  pro města  s více jak 15 000 obyvateli se zapojením veřejnosti a to ve finančním objemu min. 3,0 mil. Kč bez DPH.

b) Zadavatel požaduje předložit seznam techniků, a to v níže uvedeném minimálním rozsahu, a jejich odbornou kvalifikaci dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci:

- hlavní manažer projektu
- odborník na městské inženýrství
- odborník na dopravní stavby
- odborník na cyklodopravu v městské zástavbě

Doklady  k prokázání splnění kvalifikace dodavatelé dle ustanovení § 53 odst. 4 zákona předkládají v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným osvědčením pro veřejné  zakázky podle § 87 zákona.

Podrobně viz Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

I. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

II. Požadavky na obsah nabídek - nabídka dodavatele v  předmětném zadávacím řízení musí obsahovat minimálně:

- identifikační údaje dodavatele (tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu),

- doklady nebo čestné prohlášení k prokázání kvalifikace dle čl. 4 zadávací dokumentace,

- návrh smlouvy zpracovaný v souladu s čl. 6 zadávací dokumentace na základě závazného návrhu smlouvy v příloze č. 4 této zadávací dokumentace,

- seznam poddodavatelů dle čl. 8.5 - vzor seznamu poddodavatelů je přílohou č. 5 ZD

- cenová nabídka

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě při dohodnutém způsobu financování a úhrady díla.

Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k  zahájení, provedení a dokončení  dle zadávacích podmínek specifikovaných  v předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena musí být stanovena v návrhu smlouvy o dílo v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být stanovena dle základního požadovaného rozsahu, uvedeného v této zadávací dokumentaci, tj.:

I. Analytická část

II. Koncept řešení 

III. Návrh řešení

Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky.

Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné náklady účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.

Změna nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu odpovídající této změně.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK na adrese https://ezak.benesov-city.cz/. Listinná verze není přípustná.V souladu se zákonem a aktuální výkladovou praxí zadavatel konstatuje, že nabídka nemusí být elektronicky podepsaná.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadá-vacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabí-dek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel může zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 zákona a § 54 odst. 5 zákona vysvětlit, přičemž je povinen vysvětlení zadávací dokumentace uveřejnit na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, je zadavatel povinen postupovat dle § 99 zákona. Pokud tato povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.Dodavatel je oprávněn písemně požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí dle § 211 odst. 3 zákona probí-hat elektronicky a žádosti o písemné vysvětlení zadávací dokumentace musí být podány elektronicky. Žádosti o písemné vysvětlení zadávací dokumentace zasílejte na kontaktní osobu zadavatele, email: tumova@benesov-city.cz, datovou schránkou nebo prostřednictvím profilu zadavatele - elektronické-ho nástroje E- ZAK na adrese https://ezak.benesov-city.cz/.Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele v sekci „Ostatní zprávy k zakázce“.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadávací dokumentace - oprava administrativní chyby:

V dokumentu byla opravena administrativní chyba - doplněn vzorec hodnocení a uveden tak do souladu s textem Výzvy k podání nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 6. 2020
 
Aktualizováno: 22. 7. 2020