Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ – klíčovou aktivitu č. 7 část B

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12843

Název zakázky: Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ – klíčovou aktivitu č. 7 část B

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlo zadavatele: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Zuzana Ožanová
  • Telefon: +420599442807
  • E-mail: zuzana.ozanova@moap.ostrava.cz

IČ zadavatele: 00845451

DIČ zadavatele: CZ00845451

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Petra Kupková
  • Telefon: +420599442978
  • E-mail: pkupkova@moap.ostrava.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 7. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
Poštou na adresu: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava nebo osobně na podatelnu v sídle zadavatele tamtéž. Úřední hodiny podatelny: Po, St: 8:00 – 17:00; Út, Čt: 8:00 - 15:00; Pá: 8:00 – 13:00. V případě doručení poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí zásilky adresátem. V případě osobního předání nabídky na podatelně je rozhodující datum a čas prezenčního razítka podacího místa.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacího kurzu v oblasti legislativy. Kurz je určen zaměstnancům zařazeným do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Konkrétní název aktivity je Rozvoj znalostí zaměstnanců v oblasti novelizované legislativy Část B: Rozpočet a rozpočtová skladba.

 

Popis daného kurzu a další podmínky zadavatele jsou specifikovány touto výzvou a blíže rozepsány v jejích přílohách.

 

Toto výběrové řízení vychází z projektu Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002856, který byl připravován ve spolupráci se společností AQE advisors, a.s., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno – město, IČO: 26954770.

 

Jedná se o kurz „na míru“ a jeho obsahová náplň musí být v souladu s požadavky zadavatele a zohledňovat potřeby cílové skupiny!

Konkrétní termíny konání kurzu budou stanoveny na základě domluvy mezi objednatelem a dodavatelem ve dnech uvedených v příloze č. 1 této výzvy.

Pokud v období mezi zahájením zadávacího řízení a realizací kurzu dojde k významnější změně (právní) úpravy týkající se předmětu kurzu, je vybraný dodavatel povinen změnu zohlednit v náplni samotného kurzu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 28925,62 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec 2019 – říjen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné zadavatelem (náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny za část B celkem v Kč bez DPH s váhou 100 %. Nabídková cena bude stanovena za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bez DPH bude cenou nejvýše přípustnou a bude zahrnovat veškeré náklady účastníka nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezené touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Nabídková cena bude uvedena v čl. IX bodu 9. 2 návrhu smlouvy (příloha č. 5) v české měně v členění cena bez DPH a cena včetně DPH (ceny budou v návrhu smlouvy zaokrouhleny na dvě desetinná místa).

Hodnocením nabídek na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH bude stanoveno jejich pořadí, a to dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH až po nejvyšší nabídkovou cenu bez DPH (čím nižší nabídková cena, tím lepší pořadí nabídky).

V případě, že budou podány dvě a více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou (jejich nabídková cena bude nejnižší a shodná), bude vítězný účastník vybrán pomocí náhodného výběru losem. Výběr bude v takovém případě proveden co nejtransparentnějším způsobem, účastníci, kterých se takový výběr týká, se budou moci tohoto výběru zúčastnit.  

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaný, pro plnění této zakázky, je dodavatel, který:

 

prokáže základní způsobilost:

 

Způsobilý není ten dodavatel, který:

 

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží),

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

je v likvidaci nebo proti němu bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byla nařízena nucená správa nebo je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 4 této výzvy.

 

Prokáže profesní způsobilost doložením:

 

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (výpis ze živnostenského rejstříku pro obor činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“),

aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li dodavatel v tomto rejstříku zapsán.

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

 

prokáže technickou kvalifikaci doložením:

 

seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět plnění této zakázky, tj. uskutečnění akce týkající se vzdělávání dospělých osob. Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně ode dne vyhlášení výběrového řízení. Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné služby (tímto se rozumí, že každá z těchto služeb je ve  finančním objemu minimálně 14.000 Kč bez DPH). Přílohou seznamu významných služeb musí být identifikace služby, cena služby bez DPH, doba ukončení realizace služby (měsíc a rok) a uvedení obchodní firmy/názvu/jména zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu. Seznam musí mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka. Vzor čestného prohlášení je součástí přílohy č. 4.

seznamu osob realizačního týmu, které se na plnění zakázky budou podílet po celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Komunikační jazyk v rámci poskytování služeb bude český jazyk. Zadavatel požaduje, aby členem realizačního týmu byla alespoň 1 osoba zastávající roli osoby zajišťující odbornou stránku kurzu - lektor. Seznam musí mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka (vzor čestného prohlášení je součástí přílohy č. 4) a bude zde uvedena:

osoba zajišťující odbornou stránku kurzu, tj. lektor. Požadovaná kvalifikace u lektora kurzu je: ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, dále pak za období posledních dvou let, počítáno zpětně ode dne vyhlášení výběrového řízení, odlektorováno min. 40 lektorohodin à 60 minut na téma daného kurzu.

 

Přílohu čestného prohlášení o splnění kvalifikace bude tvořit profesní životopis lektora, ze kterého bude patrné splnění výše uvedených podmínek technické kvalifikace a doklad o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání v prosté kopii. Vzorový životopis je součástí přílohy 2.

 

                   Minimální rozsah profesního životopisu v případě lektora je:

titul, jméno a příjmení,

nejvyšší dosažené vzdělání,

soupis odlektorovaných školicích dní a počet hodin v rámci těchto dní, název školení s uvedením objednatele školení a kontaktu na něj pro ověření referencí.

Výměnu člena realizačního týmu je možné provést pouze po předchozím písemném schválení zadavatelem. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na lektora kurzu uvedené v této výzvě.

V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria může být účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo doložení vysvětlení zadávacích podmínek a dokladů, nebo písemného vysvětlení nabídky.

Pokud po předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka tohoto řízení, je takový účastník povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů pak předložit nové doklady. Výše uvedená povinnost účastníkovi nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace dle této výzvy zůstanou dodrženy a nedojde k ovlivnění hodnotících kritérií.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy s vybraným účastníkem po tomto vyžadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, přičemž účastník je zadavateli při tomto povinen poskytnout svou součinnost.

 

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Údaje a informace uvedené v této výzvě a všech jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je účastník povinen plně akceptovat a respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele, uvedených v této výzvě a jejích přílohách, či změna obchodních nabídek, budou považovány za nesplnění podmínek výzvy s následným možným vyloučením účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídkou se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh či dokladů prokazujících kvalifikaci účastníka.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů a musí být zpracována v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v jednom originále a jedné kopii v listinné podobě a dále pak v jedné elektronické kopii na CD (ve formátu .pdf, s listy naskenovanými tak, jak je nabídka podávána, včetně podpisů).

Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

 

Doklady, jimiž dodavatel splňuje kvalifikaci – dle Základních požadavků na prokázání kvalifikace uvedených v této výzvě.

Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu se závazným návrhem smlouvy, který je přílohou č. 5 této výzvy. Jakékoliv změny ve smlouvě jsou nepřípustné a účastník doplní pouze údaje ve žlutě vyznačených místech, včetně příloh. Návrh smlouvy bude obsahovat nabídkovou cenu. Návrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Ostatní údaje a dokumenty vztahující se k veřejné zakázce (řazení dle uvážení účastníka)

V případě, že nabídku podává za účastníka jiná osoba než její statutární orgán, připojí účastník k nabídce úředně ověřené zmocnění této osoby.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH a celkovou cenou včetně DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 

Účastník je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zadavateli podána v listinné podobě (1 originál + 1 kopie) a v elektronické podobě na CD, vše v neprůhledné řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat – název zakázky “, na níž bude uvedena adresa zadavatele a kontaktní adresa účastníka. Nabídka i návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka. Všechny listy nabídky budou navzájem neoddělitelně spojeny tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před manipulací či vyjmutím z nabídky a budou řádně označeny vzestupnou číselnou řadou. Zadavatel doporučuje účastníkům opatřit obálku s nabídkou v místě uzavření razítkem, případně podpisem účastníka.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat jen jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedené v této výzvě a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec toho, jež je požadováno výzvou.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to v souladu s kap. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10) – dostupné na www.esfcr.cz. V takovém případě poskytne účastníkům řádné odůvodnění.

Předložením nabídky do tohoto výběrového řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, nebo neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení.

Účastník si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Náklady na účast ve výběrovém řízení nese účastník.

Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny.

Účastník zadávacího řízení se podáním nabídky zavazuje k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, nebo doplnit výzvu a její přílohy. Toto doplnění zveřejní zadavatel na profilu zadavatele https://vz-moap.ostrava.cz/ a na www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky. Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele na průběžnou kontrolu profilu zadavatele, nebo www.esfcr.cz.

 

Zadavatel umožňuje zajištění předmětu zakázky s využitím poddodavatelů, ale požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvedl:

ty části zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo

předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou již účastníkovi zadávacího řízení známi, a současně uvedl, kterou část zakázky bude každý z těchto poddodavatelů plnit

V případě, že bude dodavatel prokazovat splnění profesní způsobilosti – oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (výpis ze živnostenského rejstříku pro obor činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“), nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím jiné osoby, předloží v nabídce:

           a) výpis z obchodního rejstříku jiné osoby,

           b) doklad o splnění základní způsobilosti jiné osoby,

           c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace touto osobou,

           d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo

               poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění

               veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala splnění kvalifikace.

 

Pokud účastník nehodlá využít k plnění zakázky poddodavatele, uvede tuto skutečnost ve své nabídce. K tomuto účastník může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy.

 

V případě, že předmět zakázky má být plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat základní způsobilost a předložit výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán. Další kvalifikaci prokazují dodavatelé společně. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ze které plyne, že účastníci jsou vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.Směrnicí SME 2019 – 01 Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Postup při zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 26000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. Stanislav Loskot, MBAKošařiska 112, 739 81 MilíkovIČ: 45218170

    Datum podpisu smlouvy: 8. 10. 2019

Datum ukončení: 8. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 6. 2019
 
Aktualizováno: 8. 10. 2019