Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění poštovních služeb

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10836

Název zakázky: Zajištění poštovních služeb

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Fond dalšího vzdělávání

Sídlo zadavatele: Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel

IČ zadavatele: 00405698

DIČ zadavatele: ---

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lenka Holubkovová
  • Telefon: +420 773 784 137
  • E-mail: lenka.holubkovova@fdv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 10. 2016 13:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel požaduje podání nabídek písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele, a to osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nabídka musí být doručena v zapečetěné obálce s nápisem „Veřejná zakázka – Zajištění poštovních služeb – NEOTVÍRAT“

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1842319,00 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: Identifikační údaje dodavatele: EDM (Entre Direct Marketing), s.r.o., Chodovecké nám. 8, 141 00 Praha 4, IČO: 61057509, Ing. Zdeněk Kadlec, jednatel.

Datum ukončení: 1. 11. 2016

Soubory ke stažení:

Název projektu

Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti I.

Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trh práce

Cesta k uplatnění na trhu práce

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002735

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002746

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002762

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termínem zahájení plnění veřejné zakázky je den následující po dni uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem, přičemž předpokládané datum uzavření smlouvy je bez zbytečného odkladu po ukončení tohoto výběrového řízení.

Předmět veřejné zakázky bude vykonáván na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem na dobu určitou, a to na dobu do 31. 12. 2019, či na dobu, dokud úhrada odměn za plnění veřejné zakázky nedosáhne maximálně přípustné výše stanovené ve smlouvě (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Místo dodání / převzetí plnění

Místo plnění: místem pro sběr poštovních zásilek, předávání dokumentů a komunikaci se zadavatelem je hlavní město Praha, sídlo zadavatele.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková cena v Kč včetně DPH za předpokládaný rozsah plnění veřejné zakázky uvedená v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky - Specifikace předmětu plnění.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, jehož celková nabídková cena v Kč včetně DPH bude nejnižší

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele ve výběrovém řízení.

Prokázáním kvalifikace se rozumí:

  • splnění základních kvalifikačních předpokladů (uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče);
  • splnění profesních kvalifikačních předpokladů (uchazeč předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci).;
  • splnění technických kvalifikačních předpokladů (uchazeč předloží seznam nejméně 2 významných služeb odpovídajících svým rozsahem a zaměřením požadovanému předmětu plnění, poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech, s uvedením jejich předmětu, rozsahu a doby plnění. Finanční objem každé jedné významné služby musí činit minimálně 400.000,- Kč bez DPH. Součástí tohoto seznamu budou kontaktní údaje osob, u kterých lze referenční zakázku ověřit.)

Blíže viz Výzva k podání nabídky.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu, a to včetně kontaktní e-mailové adresy a telefonu. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče a musí být podána v českém jazyce. Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou uchazeče zastupovat. Návrh smlouvy bude respektovat všechny zadávací podmínky uvedené v této výzvě. Bude-li návrh smlouvy podepsán osobou zmocněnou k takovému jednání osobou oprávněnou uchazeče zastupovat, je uchazeč povinen doložit do nabídky plnou moc podepsanou osobou oprávněnou uchazeče zastupovat. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč ve své nabídce předloží nabídkovou cenu ve struktuře dle přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídky - Specifikace předmětu plnění. Nabídková cena bude uvedená v korunách českých za celý předmět plnění požadovaný zadavatelem. Nabídková cena navržená uchazečem bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče nezbytné pro řádné plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Zadavatel požaduje podání nabídek písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele, a to osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nabídka musí být doručena v zapečetěné obálce s nápisem „Veřejná zakázka – Zajištění poštovních služeb – NEOTVÍRAT“

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky

Bližší požadavky jsou stanoveny v samotné zadávací dokumentaci, která je spolu se všemi přílohami zveřejněna na profilu zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_12.html. a na www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 9. 2016
 
Aktualizováno: 2. 11. 2016