Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění realizace vzdělávání manažerů společnosti TATRA METALURGIE a. s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10889

Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávání manažerů společnosti TATRA METALURGIE a. s.

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 11. 2016

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: TATRA METALURGIE a. s.

Sídlo zadavatele: Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Libor Bartoň, tel. 556 49 2427, e-mail: libor.barton@tatra.cz

IČ zadavatele: 03667952

DIČ zadavatele: CZ03667952

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Marcela Mikulová
 • Telefon: 556 49 3480
 • E-mail: marcela.mikulova@tatra.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 12. 2016 12:00

Místo pro podání nabídek:
TATRA METALURGIE a. s., Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 912000,00 bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz níže nebo výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz níže nebo výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
Viz níže nebo výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz níže nebo výzva k podání nabídek ke stažení

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): HM PARTNERS s.r.o., Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25869507, jednatel Ing. Zdeněk Michálek

  Datum podpisu smlouvy: 8. 2. 2017

Datum ukončení: 8. 2. 2017

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na poskytnutí služby zajištění realizace vzdělávání manažerů společnosti TATRA METALURGIE a. s.

Na realizaci zakázky je schválen Úřadem práce České republiky příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“.

Předmětem plnění zakázky je vlastní realizace tří vzdělávacích aktivit dle specifikace níže:

1. Akreditovaný kurz Vedoucí provozu – mistr/mistrová (1. skupina)

- cíl: zvýšení odborných dovedností mistrů a parťáků

- cílová skupina: mistři a parťáci výrobních provozů

- předpokládaný termín realizace: leden – červenec 2017

- počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka: 124 (1 hodina = 45 minut, 120 výuka + 4 hodiny zkouška)

- počet účastníků: 15 zaměstnanců pracujících na pozicích mistrů a parťáků (1. skupina). Potřeba jejich rozvoje a vzdělávání je definována strategickým rozhodnutím vedení zadavatele zvláště pak proto, že v rámci plánování kariéry je dána příležitost růstu interním zaměstnancům. Výrazným důvodem tohoto „povyšování“ je také skutečnost, že na trhu práce je vnímám absolutní nedostatek kvalifikovaného strojírensky zaměřeného nejnižšího řídícího personálu se znalostí slévárenství a kovárenství. Zadavatel tedy využívá velikého odborného know how stávajících zaměstnanců, u kterých vidí předpoklady pro manažerskou práci.   

- obsah: je žádoucí, aby komplexní rozvojová aktivita byla koncipována jako kombinace tvrdých a měkkých znalostí, hlavně pak dovedností, jako kombinace teoretické a praktické výuky. Z pohledu zadavatele pro chápání zvláště pak souvislostí práce liniového manažera bude takovéto komplexní vzdělávání přínosné. Zadavatel požaduje, aby linioví manažeři získali a doplnili si znalosti a dovednosti v oblastech vedení lidí a jejich motivování, týmové práce, asertivní komunikace a řešení konfliktů, vedení hodnotících rozhovorů, moderních nástrojů řízení výroby, pracovního práva, BOZP, ekonomického myšlení, managementu kvality a schopnosti prezentování.

2. Akreditovaný kurz Vedoucí provozu – mistr/mistrová (2. skupina)

- cíl: zvýšení odborných dovedností mistrů a parťáků

- cílová skupina: mistři a parťáci

- předpokládaný termín realizace: leden – červenec 2017

- počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka: 124 (1 hodina = 45 minut, 120 výuka + 4 hodiny zkouška)

- počet účastníků: 15 zaměstnanců pracujících na pozicích mistrů a parťáků (2. skupina). Potřeba jejich rozvoje a vzdělávání je definována strategickým rozhodnutím vedení zadavatele zvláště pak proto, že v rámci plánování kariéry je dána příležitost růstu interním zaměstnancům. Výrazným důvodem tohoto „povyšování“ je také skutečnost, že na trhu práce je vnímám absolutní nedostatek kvalifikovaného strojírensky zaměřeného nejnižšího řídícího personálu se znalostí slévárenství a kovárenství. Zadavatel tedy využívá velikého odborného know how stávajících zaměstnanců, u kterých vidí předpoklady pro manažerskou práci.  

- obsah: je žádoucí, aby komplexní rozvojová aktivita byla koncipována jako kombinace tvrdých a měkkých znalostí, hlavně pak dovedností, jako kombinace teoretické a praktické výuky. Z pohledu zadavatele pro chápání zvláště pak souvislostí práce liniového manažera bude takovéto komplexní vzdělávání přínosné. Zadavatel požaduje, aby linioví manažeři získali a doplnili si znalosti a dovednosti v oblastech vedení lidí a jejich motivování, týmové práce, asertivní komunikace a řešení konfliktů, vedení hodnotících rozhovorů, moderních nástrojů (lean) řízení výroby, pracovního práva, BOZP, ekonomického myšlení, managementu kvality a schopnosti prezentování.

3. Akreditovaný kurz Manažer

- cíl: zvýšení odborných znalostí a dovedností středního managementu v oblasti strategického řízení, řízen í lidských zdrojů, procesní řízení, marketingu a prodeje, finančního řízení, řízení inovací a změn.

- cílová skupina: střední management

- předpokládaný termín realizace: leden – červenec 2017

- počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka: 128 (1 hodina = 45 minut, 124 hodin výuka + 4 hodiny zkouška)

- počet účastníků: 15 zaměstnanců pracujících na pozicích středního managementu. Potřeba jejich rozvoje a vzdělávání byla definována strategickým rozhodnutím vedení zadavatele zvláště pak proto, že v rámci plánování kariéry je dána příležitost růstu interním zaměstnancům. Zadavatel tak využívá jejich velikého odborného know how, nicméně potřebuje investovat do jejich manažerského růstu. Většina z navržených účastníků neměla při nástupu na manažerskou pozici životní zkušenost manažera.

- obsah: opět je žádoucí, aby komplexní rozvojová aktivita byla koncipována jako kombinace tvrdých a měkkých znalostí, hlavně pak dovedností, jako kombinace teoretické a praktické výuky. Z pohledu zadavatele pro chápání zvláště pak souvislostí manažerské práce bude takovéto komplexní vzdělávání přínosné. Zadavatel požaduje, aby manažeři získali a doplnili si znalosti a dovednosti v oblastech strategického řízení, řízení lidských zdrojů, procesního řízení, marketingu a prodeje, manažerských financí, reportingu, controllingu, řízení inovací a změn.          

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Předpokládaná hodnota zakázky je 912.000,- Kč bez DPH a odvíjí se od průzkumu trhu provedeného v srpnu 2016, přičemž předpokládaná hodnota akreditovaného kurzu:

-Vedoucí provozu mistr/mistrová je 298.500,- Kč  bez DPH

-Manažer je 315.000,- Kč bez DPH.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Předpokládaný časový harmonogram/ doba trvání zakázky je stanovena na období leden  - červenec 2017.

Místo dodání / převzetí plnění

Prostory společnosti TATRA METALURGIE a. s. nebo jiné  prostory vhodné pro vzdělávání manažerů v rámci města Kopřivnice. Za výběr vzdělávacích  prostor zodpovídá zadavatel.

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

Kritéria pro hodnocení nabídek jsou:

 • Nabídková cena na zajištění každé ze tří vzdělávacích aktivit = váha 40%.
 • Metodika vzdělávání a způsob plnění zakázky = váha 40%.
 • Projektové a organizační zajištění = váha 20%.

 

Metody a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící komise bude nabídky hodnotit dle výše uvedených kritérií a jim přiřazených vah.

Pro hodnocení nabídkové ceny, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne nejnižší hodnotu,  bude použita metoda:

                                           nejvhodnější nabídka

                               100  x  ------------------------------     x  váha kritéria vyjádřená v %

                                             hodnocená nabídka

 

 

Pro hodnocení subjektivních nečíselných kritérií (Metodika vzdělávání a způsob plnění zakázky, Projektové a organizační zajištění) bude použita bodová stupnice  1 až 100 dle hodnocení dílčích kategorií jednotlivých kritérií,  viz níže:

 

Kritérium:  Metodika vzdělávání a způsob plnění zakázky

Hodnocená kategorie: Kvalita zpracování osnov jednotlivých vzdělávacích aktivit = 1 až 25 bodů

Osnovy vzdělávacích aktivit jsou zpracovány s vědomím odbornosti i vhodného dopadu do pracovního či osobního života účastníků vzdělávání. Respektují potřeby cílové skupiny. Hlavními směry pro posuzování nabídky jsou:

-Odborný teoretický rámec (zpracování tématu na základě nejnovějších poznatků a současných trendů).

-Praktická využitelnost (zpracování tématu na základě zdůraznění přínosu pro praxi, tzn. jak účastníci využijí znalosti v pracovním či osobním životě).

-Logická obsahová posloupnost (vhodné strukturování obsahu).

-Zpracování témat v návaznosti na harmonogram školícího dne (vhodné rozložení témat v čase)

Hodnocená kategorie: Kvalita předložených ukázek studijních materiálů = 1 až 15 bodů

Studijní materiály mají znaky vycházející z didaktických doporučení při práci s cílovou skupinou dospělých. Hlavním rysem pro posuzování nabídky jsou:

-Interaktivní zapojení účastníka (nutí účastníka k aktivní práci s textem, podporuje proces učení metodikou „učení problémem“,  mobilizuje vlastní zdroje účastníka, podporuje tvořivost).

-Shrnutí látky (umožňuje širší nadhled nad učivem, rychlou zpětnou vazbu a orientaci, podporuje proces učení opakováním a zdůrazněním podstatných bodů. Vyzdvihuje, co se účastník naučil či naučí).

-Praktická použitelnost (zdůrazňuje dopady do praktického života, podněcuje představivost pro transfer poznatků do vlastního života).

-Strukturovaný text (uživatelská přívětivost textu, snadná orientace).

-Odkazy na další zdroje (dává směry a možnost dalšího prohlubování znalostí a dovedností).

 

Hodnocená kategorie: Komplexnost nabízených služeb (evaluace a návrh vyhodnocení efektivita a účinností vzdělávání = 1 až 35 bodů

Hodnocena bude úroveň metodiky poskytovatele při vyhodnocení efektivity a účinnosti vzdělávání. Je žádoucí, aby byly hodnoceny níže uvedené roviny:

-Reakce účastníka (subjektivní zpětná vazba, pocitová rovina).

-Učení (nově nabyté znalosti a dovednosti).

-Chování (jak účastník využívá nově nabyté znalosti a dovednosti v pracovním životě).

-Výsledky (jak vzdělávání přispělo ke zvýšení výkonu společnosti).

Dodavatel vzdělávání v průběhu realizace aktivně zpracovává a předává výstupy hodnocených úrovní reakce a učení. Zároveň spolupracuje na hodnocení úrovní chování a výsledků.

Hodnocená kategorie: Systematičnost nabízených služeb = 1 až 25 bodů

Hodnocena bude úroveň zpětné vazby dodavatele vzdělávání na potřeby aktuální cílové skupiny. Dodavatel reaguje na potřeby aktuální cílové skupiny tím, že prokáže:

-Aktivní přístup při zjišťování vzdělávacích a rozvojových potřeb (navrhuje spolupráci při přípravě vzdělávání).

-Možnost změny obsahového rámce při dodržení původního tématu.

 

Kritérium:  Projektové a organizační zajištění

Hodnocená kategorie: Efektivní způsob realizace zakázky = 1 až 90 bodů

Realizace zakázky bude efektivní proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání. Hlavními směry pro posuzování nabídky jsou:

-Způsob komunikace se zadavatelem a účastníky (popis uplatňovaných způsobů komunikace během realizace zakázky).

-Definování možných rizik spojených s prováděním zakázky včetně návrhů na jejich eliminaci.

-Popis kontrolních mechanismů uvnitř týmu dodavatele (jasně definované odpovědnosti v rámci realizačního týmu dodavatele a způsob kontroly plnění zakázky).

Hodnocená kategorie: Aplikace pravidel administrativy OP Zaměstnanost = 1 až 10 bodů

V rámci plnění zakázky je nutné aplikovat platná pravidla Operačního programu Zaměstnanost. Posuzována bude  dosavadní zkušenost dodavatele (její popis) v oblasti vzdělávání zaměstnanců, které bylo realizováno s finančním příspěvkem ESF a státního rozpočtu ČR 

 

          

Nejvhodnější nabídce (té, která dosáhne nejvyššího počtu dílčích bodů) bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Pro konečnou hodnotu bude použita metoda:

 

počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala   x  váha kritéria vyjádřená v %

 

Takto získané vážené body ze všech hodnotících kritérií se sečtou. Nabídka, která získá v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, bude nabídkou vítěznou.   

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel musí v rámci prokázání kvalifikace předložit:: 

 • Kopii dokladu o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského, obchodního rejstříku).
 • Čestné prohlášení o tom, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Seznam minimálně pěti významných služeb, které řádně, odborně a úspěšně poskytl v oblasti vzdělávání dospělých, konkrétně v oblasti vzdělávání středního a liniového managementu v posledních třech letech (ve formě čestného prohlášení).   
 • Profily potenciálních lektorů, podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit, z nichž je patrná jejich  andragogická odbornost a zkušenost.
 • Kopie dokladů o akreditaci jednotlivých vzdělávacích aktivit, které jsou předmětem zakázky.  

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v členění uvedeném níže a zároveň obsahovala:

 • Titulní stranu, na které bude uvedena adresa zadavatele, název zakázky, identifikační údaje dodavatele a údaj, zda se jedná o originál či kopii.
 • Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých oddílů (kapitol, bodů, příloh) a čísel stránek.
 • Nabídkovou cenu, která bude strukturována dle „Požadavku na způsob zpracování nabídkové ceny“ (kapitola níže).
 • Obsahovou specifikaci jednotlivých vzdělávacích aktivit včetně hodinového rozsahu jednotlivých témat.
 • Ukázku studijních materiálů.
 • Popis metodiky vzdělávání a způsobu plnění zakázky.
 • Popis projektového a organizačního zajištění zakázky.
 • Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele.

 

Pokud nabídka nebude obsahovat kteroukoliv z výše uvedených náležitostí, v požadovaném  rozsahu, bude posuzována jako neúplná nabídka.  

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována na každou vzdělávací aktivitu zakázky samostatně:

 • Akreditovaný kurz Vedoucí provozu -  mistr/mistrová (1. skupina)

-rozsah 124 hodin (včetně ověření získaných znalostí a dovedností)

-15 účastníků

 • Akreditovaný kurz Vedoucí provozu – mistr/mistrová (2. skupina)

-rozsah 124 hodin (včetně ověření získaných znalostí a dovedností)

-15 účastníků

 • Akreditovaný kurz Manažer

-rozsah 128 hodin (včetně ověření získaných znalostí a dovedností)

-15 účastníků

Nabídková cena bude zpracována v členění bez DPH, samostatně DPH a celkem včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky

 • Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele.
 • Nabídka bude podána v 1 originále a ve 2 kopiích.
 • Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná. Nebude obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 • Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
 • Nabídka bude doručena na adresu:

             TATRA METALURGIE, a. s.

             Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice

             osobně na sekretariát společnosti, doporučeně poštou
             nebo kurýrní službou.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Mgr. Marcela Mikulová, manažer personalistiky

telefon: 556 49 3480, email: marcela.mikulova@tatra.cz

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

 • Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností minimálně 14 dnů.
 • Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
 • Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.
 • Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, dodavatelé jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění zakázky.
 • V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. 

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 11. 2016
 
Aktualizováno: 9. 2. 2017