Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění specifických odborných vzdělávacích služeb pro pracovníky OSPOD v rámci projektu „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13611

Název zakázky: Zajištění specifických odborných vzdělávacích služeb pro pracovníky OSPOD v rámci projektu „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu, kontakty viz Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky
  • Telefon: +420595622917
  • E-mail: veronika.lesakova@msk.cz

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Veronika Lesáková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení veřejných zakázek
  • Telefon: +420595622917
  • E-mail: veronika.lesakova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění odborného výcviku orientovaného na moderní přístupy v sociální práci se zaměřením na komunikaci s dítětem a rodinou, včetně provedení jeho evaluace. Zúčastní se jej celkem 120 pracovníků OSPOD v Moravskoslezském kraji. Cílem výcviku je vybavit vybrané pracovníky OSPOD dalšími znalostmi a dovednostmi (mediační techniky, participační přístup a další) do té míry, že budou specialisty na problematiku práce s konkrétní cílovou skupinou. Tito specialisté by měli být v praxi k dispozici ostatním kolegům na pracovišti jako konzultanti v případě řešení složitých kauz. Dlouhodobé výcvikové aktivity budou rozděleny do tří bloků a zaměřeny na níže uvedené cílové skupiny:

1.    blok - Sociální pracovníci pracující s rodinami v rozvodovém/rozchodovém sporu (40 pracovníků OSPOD)

2.    blok - Sociální pracovníci pracující primárně s ohroženým dítětem a jeho rodinou (40 pracovníků OSPOD)

3.    blok - Kurátoři pro děti a mládež (40 pracovníků OSPOD)

Výcvik bude v plném rozsahu akreditován MPSV, bude probíhat ve dvoudenních blocích, realizovaných ve vhodných konferenčních prostorách na území Moravskoslezského kraje.

Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 obchodních podmínek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 984000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31. 5. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj, blíže viz Obchodní podmínky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 100%).

Hodnocena bude výše nabídkové ceny v Kč uvedená dodavatelem v čl. IV. odst. 1 návrhu smlouvy, a to:

v případě plátce DPH - cena celkem bez DPH

v případě neplátce DPH - cena celkem

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší. V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvhodnější nabídka vybrána losem. Losování proběhne za účasti dodavatelů, v místě a čase, o kterém bude zadavatel informovat min. 3 pracovní dny předem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Podrobně uvedeno v příloze - Výzva k podání nabídky

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podrobně uvedeno v příloze - Výzva k podání nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podrobně uvedeno v příloze - Výzva k podání nabídky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN, a to na adrese profilu zadavatele url: https://nen.nipez.cz/profil/MSK.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Bližší informace viz Výzva k podání nabídky.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 9. 2020
 
Aktualizováno: 8. 9. 2020