Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělání v oblasti IT pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12244

Název zakázky: Zajištění vzdělání v oblasti IT pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Huisman Konstrukce, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nádražní 289, Sviadnov 739 25

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Darie Prymusová
 • Telefon: +420558885283
 • E-mail: dprymusova@huisman-cz.com

IČ zadavatele: 25370545

DIČ zadavatele: CZ699000608

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Darie Prymusová
 • Telefon: +420558885283
 • E-mail: dprymusova@huisman-cz.com

Lhůta pro podání nabídek: 30. 4. 2018 08:00

Místo pro podání nabídek:
Huisman Konstrukce, s.r.o, Nádražní 289, Sviadnov 739 25

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávací aktivity (VA) na téma „ITSM Best Practice Framework“, včetně závěrečné zkoušky;

Rozsah VA: 44 hodin po 60-ti minutách, z toho závěrečná zkouška 4 hodiny;

Počet účastníků: 1 zaměstnanec na pozici Aplikační inženýra

Cíl: Vzdělávací aktivita, která účastníky naučí problematice řízení IT služeb,  přinášející detailnější pohled na jednotlivé části procesu a jeho hlubší pochopení včetně jeho praktického využití;

Obsah: Vzdělávací aktivita musí zahrnovat dvě části ITIL Service Strategy a   ITIL Practitioner
 

ITIL Service Strategy  - řídí strategii v průběhu životního cyklu služby

-  patří zde strategie služby, která definuje služby a prostor na trhu,

- správa portfolia,

- řízení poptávky a finanční řízení

- porozumění rozhodujícím faktorům úspěchu a rizikům 

a  ITIL Practitioner  - "jak" tento framework implementovat v operativní i strategické úrovni tzn. best practice v organizaci

- techniky a metody adopce a adaptace ITIL® best practice
- praktické příklady v principech
- jak prakticky uchopit jednotlivé procesy, jak je implementovat a případně optimalizovat.

Závěrečná certifikační zkouška

Stanovený rozsah školení nezahrnuje přestávky na oběd. Výstupem absolvování VA bude Osvědčení o absolvování kurzu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 56750,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
vzdělávání červen 2018, zkouška do 29.6.2018 dle následné dohody se zadavatelem

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH – váha kritéria 100%
 • Uchazeč je povinen nabídnout celkovou cenu za VA v českých korunách bez DPH. Zadavatel bude tuto celkovou cenu hodnotit podle následujícího vzorce:
 • nejnižší nabídková cena v Kč / hodnocená nabídková cena v Kč x váha kritéria x 100
 • Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související s realizací VA dle veškerých specifikací uvedených v této Výzvě k podání nabídek. Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Uchazeč musí předložit (dostačující jsou kopie dokladů):
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku);
 • Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je uchazeč oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Dokumenty nesmí být starší 30 dnů.
 • Dále uchazeč předloží:
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za zadavatele.
 • Uchazeč předloží čestné prohlášení, že v uplynulých 3 letech realizoval minimálně 3 zakázky obdobného charakteru.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude zpracována v českém jazyce;
 • Součástí nabídky bude uchazečem podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou této Výzvy k podání nabídek. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče a doložení tohoto oprávnění bude součástí nabídky;
 • Zadavatel nebude poskytovat zálohy;
 • VA nesmí uchazeč poskytovat dodavatelským způsobem;
 • Uchazeč předloží seznam školitelů spolu s čestným prohlášením, že školitelé mají vzdělání a praktické zkušenosti, které jim umožňují poptávanou VA školit.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu v nabídce uchazeč uvede následujícím způsobem:

• celková nabídková cena bez DPH,

• částka DPH,

• celková cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě, ve dvou výtiscích, v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní osoba a adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána uchazečem či osobou oprávněnou uchazeče zastupovat. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Listy nabídky budou očíslovány.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, která je přílohou této Výzvy k podání nabídek;
 • Nabídka bude podána ve dvou listinných výtiscích;
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek;
 • VA nesmí uchazeč poskytovat dodavatelským způsobem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 56750.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EDU Trainings s.r.o. , IČO: 06770321, Lukáš Vallo

  Datum podpisu smlouvy: 3. 5. 2018

Datum ukončení: 3. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 4. 2018
 
Aktualizováno: 3. 5. 2018