Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti ARAMARK, s.r.o. v Moravskoslezském kraji

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11364

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti ARAMARK, s.r.o. v Moravskoslezském kraji

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 7. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ARAMARK, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Pekařská 628/14, Praha 5

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Vladimír Staněk, generální ředitel, Ing. Michal Hašek, jednatel
 • Telefon: +420286014111
 • E-mail: info@aramark.cz

IČ zadavatele: 45794707

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Kahounová
 • Telefon: +420286014233
 • E-mail: kahounova-lucie@aramark.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
ARAMARK, s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti ARAMARK v oblasti gastronomie.

Jedná se o tři tematické celky:

•          Kurz přípravy mexické kuchyně pro zaměstnance firmy Aramark

•          Speciální koncepty studené kuchyně pro firmu Aramark

•          Kurz zpracování masa pro zaměstnance firmy Aramark

Vzdělávací aktivity budou realizovány v Moravskoslezském kraji, a to podle specifikace uvedené u jednotlivých kurzů.

Počet zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě a počet hodin pro jednoho účastníka je specifikován u jednotlivých kurzů.

 

Konkrétní specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 130000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Do 31. 10. 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
Volba místa realizace kurzu je na dodavateli. Dodavatel musí zvolit místo realizace kurzu tak, aby byla zajištěna jeho dostupnost v rámci regionu. Bližší informace k místu realizace veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu:

•    Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

•    Metodika organizace kurzů (30 %) – nečíselné kritérium

•    Kvalita a zkušenosti osob podílejících se na organizaci kurzu (30 %) – číselné kritérium

Způsob hodnocení je detailně popsán v Zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní kvalifikační předpoklady,

Profesní kvalifikační předpoklady,

Technické kvalifikační předpoklady.

 

Konkrétní požadavky včetně způsobu jejich prokázání jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.

 

Nabídka uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyřazena a uchazeč vyloučen.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána v českém jazyce. Jako součást nabídky dodavatelé předloží

Metodiky organizace jednotlivých kurzů zpracované dle požadavků zadavatele
Harmonogram veřejné zakázky (harmonogram může být před podpisem smlouvy upraven dle požadavků zadavatele)

Návrh smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy o dílo musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje uchazeče, finanční částky nabídkové ceny) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění dle jednotlivých vzdělávacích aktivit bez DPH. Dodavatel uvede cenu za osobu v Kč bez DPH, celkovou cenu v Kč bez DPH za každou vzdělávací aktivitu a celkovou cenu zakázky v Kč bez DPH.

Dodavatel doplní nabídkovou cenu v tomto členění do tabulky uvedené na návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatelé mohou nabídky předkládat v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:a)Identifikační údaje uchazeče.b)Prokázání splnění kvalifikačních požadavků.c)Nabídková cena v členění dle Požadavku na způsob zpracování nabídkové cenyd)Návrh smlouvy, který bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném v této výzvě.e)Metodiky organizace jednotlivých kurzů zpracované dle požadavků zadavatelef)Harmonogram veřejné zakázky (harmonogram může být před podpisem smlouvy upraven dle požadavků zadavatele).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
 • Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): bit cz training, s.r.o., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 27371891

  Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2017

Datum ukončení: 8. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 7. 2017
 
Aktualizováno: 8. 8. 2017