Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti Dial Telecom, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12026

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti Dial Telecom, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 1. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Dial Telecom, a.s.

Sídlo zadavatele: Praha 8, Karlín, Křižíkova 237/36a

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Zdeněk Sivek
  • Telefon: +420226204111
  • E-mail: zdenek.sivek@dialtelecom.cz

IČ zadavatele: 28175492

DIČ zadavatele: CZ28175492

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Martina Setunská
  • Telefon: +420724631215
  • E-mail: marketing@dialtelecom.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 1. 2018 11:00

Místo pro podání nabídek:
Praha 8, Karlín, Křižíkova 237/36a

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti Dial Telecom, a.s. v tematických celcích:

Měkké a manažerské dovednosti
Obecné IT
Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Vzdělávací aktivity budou realizovány podle specifikace, která je přílohou č. 2 - této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

 

Součástí poskytnutých služeb vzdělávání je taktéž organizační zajištění školení, příprava a realizace vzdělávacích kurzů, příprava souvisejících dokumentů, zpracování studijních materiálů a dalších nezbytných výstupů souvisejících s aktivitami vzdělávání. Náklady na školící prostory hradí zadavatel.

 

Navržený konkrétní harmonogram bude uveden v tabulce Harmonogram, která je v příloze č. 2 této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 920000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od dubna 2018 do října 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Středočeský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu

Nabídková cena 60% - číselné kritérium
Metodika vzdělávání 20% -  nečíselné kritérium
Kvalita výukových materiálů 20 % - nečíselné kritérium

 

a)

                  cena z nabídky, která je

                   nejvýhodnější (nejnižší)

100 x ------------------------------------------------- x 60 %

                   cena hodnocené nabídky

 

b, c)

Pro hodnocení metodiky vzdělávání a kvality výukových materiálů se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

 

Způsob hodnocení subjektivních kritérií (b, c) je detailně popsán v dokumentu - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 - této výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku. Je postačující, aby tento doklad byl předložen v podobě kopie.

- čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení (Příloha č. 4 této výzvy). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna dodavatele zastupovat.

 

Dále zadavatel požaduje předložení:

- seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel považuje za dostačující, aby byla významná služba v uvedeném období pouze dokončena. Uchazeč musí předložit minimálně 3 realizované a ukončené zakázky.

 

Za významnou obdobnou službu se považuje služba odpovídající předmětu plnění, tj. obdobné školení pro zaměstnance, jehož cena činí minimálně 500 000,-Kč bez DPH.

Požadované informace uchazeč doplní do vzorové tabulky Seznam významných služeb v příloze č. 2 -  této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

- seznam čelenů realizačního týmu, který se bude podílet na předmětné zakázce. Realizační tým bude sestaven minimálně z 5 čelenů z nichž min. 4 budou mít vysokoškolské vzdělání a délku praxe minimálně 5 let v oblasti vzdělávání.

Požadované informace uchazeč doplní do vzorové tabulky Realizační tým v příloze č. 2 -  této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

Nabídka uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyřazena a uchazeč vyloučen.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka musí být bez překlepů a chyb, které by mohli být při hodnocení zavádějící. Součástí nabídky musí být minimálně:

1. Krycí list nabídky (Identifikace účastníka)

    Účastník doplní údaje do přílohy č. 1 této výzvy (Krycí list)

2. Doklady o prokázání splnění kvalifikace

    Příloha č. 4 této výzvy + další požadované doklady

3. Specifikace nabízeného plnění

V rozsahu minimálně organizace kurzů, životopisy lektorského týmu, zajištění didaktické techniky, zajištění školicích materiálů pro účastníky a včetně popisu metodiky vzdělávání v rozsahu požadovaném hodnotícími kritérií uvedených v příloze č. 2 - této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky)

4. Výukové materiály pro hodnocení

Uchazeč předloží kompletní výukový materiál ke kurzu Konfliktní situace, tak aby byla hodnotící komise schopna z předložených materiálů hodnotit jednotlivá kritéria, která jsou uvedena v příloze č. 2 - této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

5. Podepsaný návrh smlouvy

    Příloha č. 3 této výzvy.

6. Ostatní relevantní informace tvořící nabídku, např. plné moci, životopisy a jiné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracovaná v Kč s a bez DPH. Bude uvedena na krycím listu ve struktuře tam uvedené (příloha č. 1 této výzvy). Bude doplněna ve smlouvě ve struktuře tam uvedené (příloha č. 3 této výzvy)

Nabídková cena bude zahrnovat již veškeré nutné a uznatelné náklady na komplexní realizaci zakázky. V průběhu plnění zakázky dodavatel nemůže vyžadovat úhradu dalších dodatečných nákladů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zadavateli předložena v písemné podobě v jednom originále. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. V případě, že oprávnění osoby, která nabídku podepsala, nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku, doloží uchazeč do nabídky jiný obdobný doklad, popř. plnou moc či pověření, ze kterých bude patrné oprávnění takové osoby za uchazeče jednat. Všechny listy nabídky budou číslovány průběžnou vzestupnou řadou a spojeny tak, aby je nebylo možné bez poškození vyjmout. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce dostatečně zajištěné proti neoprávněné manipulaci a označené těmito náležitostmi: název zakázky, adresa zadavatele, adresa uchazeče, nápis „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ v levém horním rohu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. (v krycím listu nabídky).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní osobu zadavatele. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí Žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení Žádosti podle předchozího odstavce, Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www,esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy na dodání vzdělávacích služeb (dále „Smlouva“), která je Přílohou č.3 této výzvy k podání nabídek.

Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu Smlouvy uvedeném v přílohách této zadávací dokumentace s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva nebo Smlouva předpokládá (viz označení [DOPLNÍ UCHAZEČ]).

Smlouva předložená v nabídce bude podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsanou smlouvu považuje zadavatel za nepodepsanou nabídku, která je pro zadavatele právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6, platné od 1.5.2017), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 311500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): S-COMP Centre CZ s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, 261 70 621, Ing. RADOVAN HAUK

    Datum podpisu smlouvy: 16. 3. 2018

Datum ukončení: 16. 3. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 1. 2018
 
Aktualizováno: 22. 3. 2018