Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky Magdaléna, o.p.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10830

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky Magdaléna, o.p.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Magdaléna, o.p.s.

Sídlo zadavatele: Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Petr Nevšímal, +420603867385, nevsimal@magdalena-ops.cz

IČ zadavatele: 25617401

DIČ zadavatele: --

Lhůta pro podání nabídek: 3. 10. 2016 12:00

Místo pro podání nabídek:
Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 595297,60 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel neobdržel žádnou nabídku.

Datum ukončení: 3. 10. 2016

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000988

Název projektu

Mainstreaming duševního zdraví při optimalizaci intervencí u klientů s duální diagnózou

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky Magdalény o.p.s. dle specifikace blíže definované v příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služeb. Zajištěním se rozumí realizace 17 akreditovaných vzdělávacích kurzů (rozpis, viz příloha č.1 smlouvy), včetně dodání monitorovacích dokumentů objednateli (prezenční listina, kopie osvědčení, program vzdělávacího kurzu, monitorovací list). Zadavatel požaduje zajištění všech kurzů a nepřipouští dílčí plnění zakázky.

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Mainstreaming duševního zdraví při optimalizaci intervencí u klientů s duální diagnózou“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000988, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Viz část „hodnotící kritéria“

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Od účinnosti smlouvy nejpozději do 31.7.2018

Místo dodání / převzetí plnění

Území Středočeského kraje, Praha, Brno nebo Olomouc

 

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Hodnocení bude provedeno členy hodnotící komise jmenované zadavatelem. Jako nejvýhodnější pak bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

 

S ohledem na spolufinancování této zakázky z evropských fondů a na zdroje vyčleněné v rozpočtu projektu nepřipouští zadavatel překročení celkové částky 720.310,- Kč včetně DPH za plnění zakázky (pokud bude DPH relevantní). Uchazeč, který v nabídce jako cenu za plnění zakázky včetně DPH uvede částku vyšší než uvedený limit, bude z hodnocení vyloučen.

 

Způsob hodnocení nabídkové ceny

Hodnotící kritérium “Nabídková cena v Kč včetně DPH“ musí obsahovat všechny náklady spojené se splněním zakázky, s tím že u plátců DPH bude hodnocena nabídková cena včetně DPH a u neplátců DPH bude hodnocena jediná navržená konečná nabídková cena, přičemž platí, že 720.310,- Kč včetně DPH je cena nejvýše přípustná. Nabídková cena uchazeče bude zahrnovat zajištění kurzů, včetně nákladů na lektora (strava, doprava apod.), zajištění fotodokumentace (el. výstup) a vč. pronájmu místností. Kurzy s počtem 5 a více účastníků budou probíhat v prostorách zadavatele nebo v prostorách uchazeče, pokud jsou vhodné na školení. Kurzy s počtem 4 a méně účastníků budou probíhat v prostorách uchazeče anebo na jiném místě zajištěném uchazečem.  Bude zpracována za jednotlivé části zakázky podle nabídkového rozpočtu (viz příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb).

Hodnocení nabídek bude provedeno členy hodnotící komise jmenované zadavatelem.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

- Uchazeč předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii živnostenského listu) a rovněž prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku (nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky), pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání uchazeče na celý rozsah zakázky, může uchazeč v chybějícím rozsahu prokázat oprávnění k podnikání prostřednictvím subdodavatele.

- Uchazeč, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii oprávnění k podnikání či jiného dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).

- Uchazeč předloží analogicky dle § 53 odst. 1 zákona splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel požadované základní kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou této výzvy – čestné prohlášení nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

- Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je uchazeč oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 127 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“) nebo prostou kopii certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 134 zákona).

- Uchazeč v nabídce předloží seznam významných realizovaných zakázek obdobného charakteru k této veřejné zakázce, plněných uchazečem v posledních 5 letech. V tomto seznamu bude uvedena minimálně 1 dokončená zakázka, jejímž předmětem bylo zajištění vzdělávacích kurzů zaměřených na téma obdobného charakteru (dle specifikace v příloze 1 návrhu smlouvy) ve finančním objemu alespoň 100.000,- Kč bez DPH. V seznamu musí být uveden zákazník, místo realizace, datum a celková hodnota zakázky (bez DPH). Seznam bude přiložen formou čestného prohlášení a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je přílohou této výzvy - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů.

- V případě, že dílčí část zakázky je realizována formou subdodávky, pak k prokázání kvalifikace subdodavatele je postačující doložení smluvního vztahu mezi dodavatelem a subdodavatelem (například formou smlouvy o dílo, smlouvy o smlouvě budoucí, nebo čestným prohlášením). Subdodavatel nemůže plnit za dodavatele základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., a profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 a) výpis z OR nebo jiné obdobné evidence.

Pokud nabídka nesplní všechny požadavky stanovené ve výzvě k podání nabídek, nepostoupí do fáze hodnocení nabídek a ze zadávacího řízení bude vyřazena.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídku musí uchazeč podat na celý rozsah plnění zakázky.

Nabídka musí obsahovat:

1, Krycí list podle přílohy č. 1 - Krycí list nabídky.

2, Vlastní text nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče včetně obsahu , cílů a náplně jednotlivých kurzů, návrhu harmonogramu kurzů, seznam lektorů pro jednotlivé kurzy, podmínek k získání osvědčení, způsob náhrady kurzů z důvodu nepřítomnosti lektora.

3, Nabídku ceny v požadované struktuře viz příloha č. 2 návrhu smlouvy

4, Kontaktní osoby, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu

5, Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérii (viz příloha č. 2 ČP-základní kvalifikační kriteria)  

6, Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán anebo kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ne starší 90-ti dnů (viz předchozí odsek – Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele)

7, Seznam realizovaných zakázek formou čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče (viz příloha č. 3 ČP-technické kvalifikační předpoklady)

8, Seznam případných subdodavatelů včetně finančního rozsahu služeb, které budou zajišťovat (je-li relevantní)

9, Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče ve dvou vyhotoveních (viz příloha č. 4 Smlouva o poskytování služeb)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Zpracovatel neumožňuje dílčí plnění zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně bez DPH i s DPH (pokud relevantní) a to v členění uvedeném ve Smlouvě o poskytování služeb v čl. IV. odst. 1 a v příloze č. 2. smlouvy. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky, tedy:

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Školící materiály pro účastníky
 • Osvědčení pro absolventy kurzu
 • Podklady pro monitorování (fotodokumentace, prezenční listina, monitorovací list)
 • Náklady na lektora (mzda, doprava, strava apod.)
 • Výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele
 • Pronájem prostor v případě, že školení bude probíhat mimo prostory zadavatele

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.

 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky Magdaléna, o.p.s.

NEOTEVÍRAT!

 

 

 

 

 

 

Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Nabídku je možné doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou na adresu:

Magdaléna, o.p.s.

Včelník 1070

252 10 Mníšek pod Brdy

Nebo osobně v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 (po tel. domluvě s kontaktní osobou)

Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Písemná žádost (e-mail) musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Další požadavky na zpracování nabídky

 • Platební a obchodní podmínky jsou stanoveny návrhem Smlouvy o poskytování služeb, které je přílohou této výzvy.
 • Uchazeč má povinnost do zapečetěné obálky přiložit naskenovanou kopii nabídky i s podpisy na datovém nosiči (CD apod.). a to ve formátu .pdf (dokumenty, které nejsou k dispozici v elektronické podobě budou naskenované včetně podpisů).
 • Nabídka musí být zpracována v českém jazyce
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení
 • Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč uvede v nabídce seznam všech subdodavatelů, se kterými uchazeč uvažuje při plnění veřejné zakázky. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), pak uchazeč uvede, že se na plnění předmětu veřejné zakázky nebude/nebudou podílet subdodavatel/é.
 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel plně respektoval pravidla publicity OPZ v aktuální verzi a zakázku realizoval v souladu s pravidly OPZ.
 • Společnost si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a odstoupit od smlouvy v odůvodněných případech (za podmínek kap. 20.10.1.2 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost). Společnost má možnost zrušit výběrové řízení a odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace a z ostatních zákonných důvodů.
 • Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předané nabídky nebudou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. Nabídky předložené jednotlivými uchazeči se nevracejí.
 • Uchazeči o zakázku nevzniká žádné právo na úhradu nákladů spojených s touto účastí.
 • Otevírání obálek bude zahájeno neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo otevřít obálky s nabídkami. Uchazeči mohou být přítomni při otevírání obálek (za každého uchazeče 1 zástupce)
 • Zadavatel nepožaduje doložení akreditací vzdělávacích kurzů v rámci předložené nabídky. Uchazeč předloží platné akreditace před uzavřením smlouvy.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 9. 2016
 
Aktualizováno: 6. 10. 2016