Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání - dílčí část 6 - Podpora sociálního začleňování uživatelů sociálních služeb

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13674

Název zakázky: Zajištění vzdělávání - dílčí část 6 - Podpora sociálního začleňování uživatelů sociálních služeb

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 11. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
 • Telefon: +420495817222
 • E-mail: jstepan@kr-kralovehradecky.cz

IČ zadavatele: 70889546

DIČ zadavatele: CZ70889546

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lenka Kaplanová
 • Telefon: +420495817857
 • E-mail: kaplanova@cirihk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je akreditované vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a sociálních pracovníků obecních úřadů v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015987, který je spolufinancovaný z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje za podpory Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „služby“).

Specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy – Popis předmětu plnění.

Předmět plnění bude spočívat v realizaci vzdělávacího kurzu, a to v rozsahu následujících činností:

 1. realizace kurzu včetně veškerých aktivit souvisejících s organizačním zajištěním kurzu a jeho jednotlivých běhů,
 2. aktivní spolupráce s pověřenými osobami zadavatele,
 3. zajištění kompletních studijních materiálů pro účastníky kurzu,
 4. vyhodnocení každého jednotlivého běhu kurzu dle požadavků zadavatele,
 5. vyhotovení a předání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu jeho účastníkům,
 6. zpracování závěrečného (evaluačního) dotazníku pro účastníky kurzu (resp. každého jednotlivého běhu) k obsahu a formě absolvovaného kurzu a jeho předložení účastníkům kurzu k vyplnění,
 7. předložení dokumentů a podkladů vztahujících se ke kurzu zadavateli, a to po ukončení každého běhu kurzu.

Zajištění prostor pro vzdělávání, občerstvení, popř. stravné účastníků vzdělávání, technického vybavení (dataprojektor, flipchart) není předmětem veřejné zakázky a bude zajištěno zadavatelem, resp. daným poskytovatelem sociálních služeb.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 48000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín plnění je uveden v příloze č. 1 (Popis předmětu plnění) a příloze č. 3 (Závazný návrh Smlouvy o realizaci vzdělávacích kurzů této výzvy).

Místo dodání / převzetí plnění:
Plnění předmětu zakázky bude realizováno na území Královéhradeckého kraje, a to u poskytovatele sociálních služeb uvedeného v příloze č. 1 (Popis předmětu plnění) této výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude hodnotit na základě poměru nabídkové ceny a kvality. Konkrétně dle následujících dílčích kritérií:

 1. Nabídková cena v Kč bez DPH – 80 %
 2. Zkušenosti člena realizačního týmu – lektora – 20 %

V rámci kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH budou nabídky hodnoceny na základě celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené ve vyplněné příloze č. 4 této výzvy (Hodnotící tabulka).

V rámci kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, a váhy daného kritéria. Nabídková cena nesmí překročit výši předpokládané hodnoty zakázky.

V rámci kritéria Zkušenosti člena realizačního týmu - lektora budou nabídky hodnoceny na základě zkušeností 1 určeného člena realizačního týmu – lektora s realizací obdobných služeb, jako jsou služby uvedené v příloze č. 1 této výzvy (tj. lektorování kurzu v oblasti sociálních služeb akreditovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „MPSV“) dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném a účinném znění (dále jen „ZSS“) se zaměřením odpovídajícím náplni kurzu uvedenému právě v příloze č. 1 této výzvy), a to nad rámec zkušeností uvedených dodavatelem pro účely prokázání kvalifikace.

Předmětem hodnocení v tomto dílčím kritériu bude počet obdobných služeb, na jejichž realizaci se podílel člen realizačního týmu – lektor, a to formou přímé lektorské činnosti, uvedený ve vyplněné příloze č. 4 této výzvy (Hodnotící tabulka), a to za období posledních 3 let před zahájením výběrového řízení. 

Nejvhodnější nabídkou bude ta, v níž dodavatel předloží nejvyšší hodnotu kritéria (tj. nejvyšší počet zkušeností). Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, a váhy daného kritéria. Maximální hodnotou v tomto dílčím kritériu je 10 obdobných služeb. Zkušenosti člena realizačního týmu - lektora nad stanovený počet 10 obdobných služeb nebudou v rámci hodnocení zohledněny.

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:

 1. neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 2. neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,
 3. neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy. Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel disponoval akreditací udělenou MPSV dle § 117a ZSS pro příslušný kurz, jehož popis je uveden v příloze č. 1 (Popis předmětu plnění). Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce a zároveň předložením osvědčení, resp. dokladu o udělení akreditace, přičemž postačí předložení prosté kopie tohoto dokladu. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy. Dodavatel musí disponovat akreditací po dobu běhu výběrového řízení, tj. od podání nabídky do uzavření Smlouvy, a vybraný dodavatel rovněž v době konání kurzu dle uzavřené Smlouvy.

Zadavatel v rámci kvalifikace rovněž požaduje, aby členem realizačního týmu, který se bude podílet na plnění předmětu zakázky, byla alespoň 1 osoba zastávající roli člen realizačního týmu - lektor, přičemž zadavatel požaduje, aby tato osoba měla zkušenost s realizací alespoň 1 obdobné služby, jako je služba, jež je předmětem této veřejné zakázky (tj. lektorování kurzu v oblasti sociálních služeb akreditovaného MPSV dle § 117a ZSS shodného zaměření jako je kurz uvedený v příloze č. 1 – Popis předmětu plnění), a to za období posledních 3 let ode dne zahájení této veřejné zakázky. Uvádí-li dodavatel (nad rámec požadavků zadavatele) více členů týmu - lektorů, označí 1 člena týmu – lektora, jehož zkušenosti budou předmětem hodnocení.

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení, jehož obsahem budou všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení splnění minimálních požadavků zadavatele. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy. Zároveň dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace čestným prohlášením člena realizačního týmu – lektora, že je připraven se osobně a přímo podílet na realizaci předmětné veřejné zakázky (viz příloha č. 5 – Čestné prohlášení člena realizačního týmu).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována písemně a v elektronické podobě. Nabídky se podávají v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídka podaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nemusí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Do nástroje E-ZAK se lze přihlásit pouze prostřednictvím účtu v Centrální databázi dodavatelů („CDD“). Tato databáze je dostupná na adrese https://fen.cz.

Každý dodavatel (dodavatelský účet) může disponovat neomezeným počtem uživatelů (uživatelských účtů). Za jednoho dodavatele se tedy může do CDD přihlašovat více fyzických osob.

Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na adrese https://zakazky.cenakhk.cz. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní e-mail zástupce zadavatele.

Dodavatel v nabídce musí předložit:

 • krycí list nabídky (vzor je součástí přílohy č. 2 výzvy)
 • informace a dokumenty k prokázání kvalifikace (vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace je součástí přílohy č. 2 této výzvy);
 • vyplněnou přílohu č. 4 této výzvy (Hodnotící tabulka) a čestné prohlášení člena realizačního týmu – lektora
 • seznam poddodavatelů (součástí přílohy č. 2 této výzvy).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za předmět zakázky včetně všech souvisejících nákladů.

Nabídková cena nesmí překročit výši předpokládané hodnoty zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována písemně a v elektronické podobě. Nabídky se podávají v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozí věty.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 11. 2020
 
Aktualizováno: 1. 2. 2021