Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12214

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 3. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: BOHEMILK a.s.

Sídlo zadavatele: Podzámčí 385, 517 73 Opočno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Antonín Kolář
  • Telefon: +420494678215
  • E-mail: info@bohemilk.cz

IČ zadavatele: 26470535

DIČ zadavatele: CZ26470535

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Marie Hrušková
  • Telefon: +420494678215
  • E-mail: marie.hruskova@bohemilk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 4. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podzámčí 385, 517 73 Opočno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 113200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
vz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Spirax Sarco spol. s r. o., Pražská 1455/18a, Praha - Hostivař, PSČ 102 00, IČO: 49685554

    Datum podpisu smlouvy: 25. 6. 2018

Datum ukončení: 25. 6. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 3. 2018
 
Aktualizováno: 29. 6. 2018