Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro Česko-slezská výrobní a.s. III

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12841

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro Česko-slezská výrobní a.s. III

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 6. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česko-slezská výrobní a.s.

Sídlo zadavatele: Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MIroslav Dostál, MBA
  • Telefon: +420584487401
  • E-mail: ceskoslezskavyrobni@email.cz

IČ zadavatele: 25870599

DIČ zadavatele: CZ25870599

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Petra Růžková
  • Telefon: +420774740710
  • E-mail: ceskoslezskavyrobni@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 7. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 419480,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ABECEDA s.r.o., Roháčova 145/14, Praha 3, 130 00, IČ 26836904

    Datum podpisu smlouvy: 20. 9. 2019

Datum ukončení: 20. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 6. 2019
 
Aktualizováno: 25. 9. 2019