Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro členy AOBP II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13212

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro členy AOBP II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Sídlo zadavatele: Washingtonova 25, Praha 1, 110 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: RNDr. Jiří Hynek
 • Telefon: +420224235320
 • E-mail: info@aobp.cz

IČ zadavatele: 67362176

DIČ zadavatele: CZ67362176

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D.
 • Telefon: +420224235320
 • E-mail: info@aobp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zajisteni-vzdelavani-pro-cleny-aobp-ii

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zadavatel postupuje v tomto zadávacím řízení dle ust. § 35 zákona a rozděluje veřejnou zakázku na 5 dílčích částí, přičemž účastníci zadávacího řízení (dále jen „účastníci“) jsou oprávnění podat nabídku na každou jednotlivou dílčí část veřejné zakázky zvlášť, na jejich libovolné kombinace či na všechny dílčí části veřejné zakázky včetně možnosti využití poddodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci platí pro všechny dílčí části veřejné zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Seznam dílčích částí veřejné zakázky

Dílčí část 1 – Účetní, ekonomické a právní kurzy
Dílčí část 2 – Měkké a manažerské vzdělávání
Dílčí část 3 – Obecné IT vzdělávání
Dílčí část 4 – Specializované IT vzdělávání
Dílčí část 5 – Jazykové vzdělávání

Konkrétní témata, která je možné v rámci dané části veřejné zakázky realizovat jsou uvedena v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Příloha č. 1 obsahuje podrobnosti ke každé části veřejné zakázky, a to vždy na samostatném listu.
Zajištění vzdělávání bude realizováno formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení partnerům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb.
Organizačně technické podrobnosti budou stanoveny v rámci plánu kurzů (místo, čas konání, počet účastníků kurzu) který bude nastaven mezi zadavatelem a vybraným účastníkem zadávacího řízení. Zajištěné vzdělávání musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, a to:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
(dále jen jako „pravidla OPZ“).

Vybraný účastník zadávacího řízení zajistí realizaci všech vzdělávacích aktivit v rámci dílčí části veřejné zakázky, do které podává nabídku. Zajištěním vzdělávacích aktivit se rozumí:

 1. příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora;
 2. odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem;
 3. součinnost dodavatele se zadavatelem při zajištění vhodných školících prostor (prostory bude zajišťovat na vlastní náklady dodavatel), v případě požadavku zadavatele se bude konat kurz přímo v prostorách zapojených subjektů zadavatele.
 4. poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů za současného dodržení pravidel pro publicitu dle výše uvedených požadavků Operačního programu Zaměstnanost;
 5. tisk a distribuci materiálů pro účastníky kurzů, zejména plány, osnovy kurzů a další dokumenty sloužící jako podklady pro výuku za současného dodržení publicity dle výše uvedených pravidel Operačního programu Zaměstnanost;
 6. zajištění Dokladu o absolvování každého kurzu pro jednotlivé účastníky kurzů, a to vždy jeden originál pro účastníka kurzu a jeden pro zadavatele, případně pro zadavatelem označeného partnera za současného dodržení publicity dle výše uvedených pravidel Operačního programu Zaměstnanost;
 7. zajištění prezenční listiny s podpisy účastníků kurzu a lektora v každém kurzu za současného dodržení publicity dle výše uvedených pravidel Operačního programu Zaměstnanost;
 8. zajištění hodnotících dotazníků z kurzů a zpráv od lektorů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu;
 9. zajištění počítačů a dalších technických zařízení pro účastníky kurzu pro výuku v jednotlivých kurzech podle potřeb jednotlivých kurzů.

Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky
Zadavatel uvádí tematické okruhy v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, přičemž vychází z kurzů vytipovaných MPSV (coby poskytovatelem dotace) ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání (číslo vydání 7, účinnost 1.1.2019). Jedná se tedy o témata, která je možné v rámci projektu (smlouvy) proškolit, ale jejich realizace není nezbytně nutná, neboť bude odviset od aktuální poptávky zapojených firem. Uchazeč/dodavatel však musí počítat s tím, že každý uvedený typ kurz by mohl být v rámci zakázky realizován. Stanovení tematických okruhů vychází z předchozích zkušeností zadavatele a odráží zájem firem zapojených do projektu. Uvedený výčet tematických okruhů je pouze orientační a podle aktuální poptávky mohou být požadována i témata výslovně neuvedená v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Smlouva o poskytnutí služby se sjednává jako smlouva rámcová, která stanoví zejména cenu a podmínky plnění. Realizace konkrétních školení bude odviset od aktuální potřeby firem zapojených do projektu a bude konkretizována prostřednictvím plánů školení dle článku III. odst. 3.4 smlouvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 9898841,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
20.1.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR mimo území hl. m. Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Každá z dílčích částí veřejné zakázky bude hodnocena zvlášť dle níže uvedených kritériích pro jednotlivé dílčí části.
Zadavatel upozorňuje, že účastníkem navržené způsoby provedení předmětu veřejné zakázky, jež jsou ve veřejné zakázce předmětem hodnocení (typicky maximalizační subjektivní kritéria), představují závazek účastníka, stane-li se vybraným dodavatelem, provádět předmět veřejné zakázky takovým způsobem, který nabídl do veřejné zakázky a na základě něhož byla jeho nabídka hodnocena.

A. Dílčí část 1 – Účetní, ekonomické a právní kurzy

Nabídky v dílčí části 1 budou dle ust. § 114 odst. 2 zákona hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, která je stanovena na základě nejnižší nabídkové ceny.
V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za 1 osobohodinu bez DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy.
Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to nejnižší nabídkovou cenu.

B. Dílčí část 2 – Měkké a manažerské vzdělávání
C. Dílčí část 3 – Obecné IT vzdělávání
D. Dílčí část 4 – Specializované IT vzdělávání
E. Dílčí část 5 – Jazykové vzdělávání

Nabídky v dílčí části 2 - 5 budou dle ust. § 114 odst. 2 zákona hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, která bude stanovena na základě těchto dílčích kritérií a jím přisuzované váze:
i. Nabídková cena s DPH (váha 30 %)
ii. Kvalita nabízených služeb a využitelnost pro praxi (váha 70 %)
Nabídky budou vyhodnoceny na základě součtu obdržených bodů v jednotlivých dílčích subkritériích stanovených v písm. i. až ii., přičemž nejvyšší celkové bodové hodnocení znamená nejvýhodnější nabídku a nejnižší celkové bodové hodnocení znamená nejméně výhodnou nabídku.

i. Nabídková cena

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle nabídkové ceny za 1 osobohodinu bez DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena uvedená ve smlouvě.
Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka
obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny
vynásobeného 100. Získaný počet bodů pak bude vynásoben vahou kritéria vyjádřenou v procentech. Pro výpočet bude použit vzorec:
100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

ii. Kvalita navržených osnov kurzů a využitelnost pro praxi

Hodnocen bude komplexní a detailní popis předmětu zakázky: organizační zajištění zakázky, návrh výukových materiálů a pomůcek, návrh školících metod a technik, zastoupení praktické formy výuky a aplikovatelnosti poznatků do praxe a návrh obsahu a struktury kurzů.
Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Jelikož se jedná o komplexní hodnocení, bude toto hodnotící kritérium dále rozděleno na 3 dílčí subkritéria.
Stanovená dílčí subkritéria jsou následující:
a) organizační zajištění zakázky (1 – 40 bodů)
b) ukázky výukových materiálů a pomůcek (1 – 30 bodů)
c) efektivnost metod výuky a způsob evaluace (1- 30 bodů)

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Obecná ustanovení o prokázání kvalifikace
Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona,
c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona,
d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.
Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v Zadávací dokumentaci.

Společná ustanovení ke kvalifikaci
Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady v souladu s § 83 odst. 1 zákona.
Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a v případě společného prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

Požadavek na prokázání kvalifikace subdodavatele
Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho subdodavatelů.

Doklady o kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 45 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách požadované doklady prokazující splnění kvalifikace v kopiích, nebo mohou prokázat kvalifikaci jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující:
- profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
- základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.

Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze dle § 234 zákona prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Pod pojmem nabídka se rozumí zejména návrh smlouvy předložený dodavatelem v zadávacím řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele musí být v nabídce předloženy v souladu s požadavky zadavatele uvedenými ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.

Ve smyslu § 103 odst. 1 písm. c) zákona zadavatel stanovuje formu a způsob podání nabídek, a to předložení nabídky pouze elektronicky prostřednictvím Portálu pro vhodné uveřejnění v českém jazyce vložením elektronických obrazů dokumentů.

Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v bodu 7. této zadávací dokumentace. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Dodavatel při zpracování své nabídky dodrží následující pokyny:
a) Nabídka bude předložena v českém jazyce (vyjma dokladů o nevyšším dosaženém vzdělání a kvalifikaci, které jsou připuštěny také v latinském jazyce a zadavatel dále připouští tyto doklady v anglickém a německém jazyce).
b) Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musejí být podepsány osobou oprávněnou jménem nebo za účastníka jednat; v případě podpisu jinou osobou musí být plná moc doložena v nabídce. Zadavatel si může vyžádat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie plné moci.
c) Veškeré doklady musí být dobře čitelné.
d) Všechny dokumenty, u nichž je vyžadován podpis, budou předloženy ve formátu .pdf. Návrh smlouvy bude předložen také ve formátu .docx (případně .doc). Zadavatel doporučuje, aby účastník předložil doklady podepsané zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné za účastníka jednat (tedy v elektronickém originálu).
e) Pokud bude nabídka účastníka tvořena více dokumenty, doporučuje zadavatel její předložení v komprimovaném formátu .zip.

Nabídky účastníků musí být předloženy nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek způsobem uvedeným v bodu 7. této zadávací dokumentace.

Předložená nabídka účastníka musí obsahovat minimálně níže uvedený rozsah dokumentů, zadavatel rovněž doporučuje použít uvedené řazení jednotlivých dokumentů:
a) Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů účastníkem dle požadavků uvedených v kapitole 4 této zadávací dokumentace.
b) Návrh smlouvy (příloha č. 2 této zadávací dokumentace – návrh smlouvy) podepsaný osobou oprávněnou za účastníka jednat. Účastník nesmí měnit obsah návrhu smlouvy kromě doplnění částí žlutě podbarvených a označených jako „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“.
c) Listiny a podklady k hodnocení nabídky účastníka obsahující informace, jež budou hodnoceny zadavatelem dle kap. 10 těchto zadávacích podmínek.
d) Účastníci podávají nabídku pro každou dílčí část zvlášť, tj. do každé dílčí části podají samostatnou nabídku. Doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace mohou být účastníkem předloženy pouze jednou, a to i pokud podává nabídku pro více částí.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění, které je předmětem veřejné zakázky, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a konečná, platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předložené specifikace předmětu veřejné zakázky (příloha č. 1 této Zadávací dokumentace).
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, tak jak je vymezeno v bodu 2 Zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude stanovena jako nabídková cena za 1 osobohodinu. Dodavatel stanoví stejnou cenu 1 osobohodiny pro celou část veřejné zakázky, tzn. zadavatel nepřipouští, aby v rámci jednotlivých témat zahrnutých v dané části veřejné zakázky, byly nabídnuty různé nabídkové ceny za 1 osobohodinu.

Nabídková cena bude uvedena ve struktuře cena bez DPH, DPH v zákonné výši a cena včetně DPH. Dodavatel uvede nabídkovou cenu ve výše uvedeném členění v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace. Údaj o nabídkové ceně uvedený v návrhu smlouvy bude zadavatel považovat za nabídkovou cenu rozhodnou pro hodnocení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Ve smyslu § 103 odst. 1 písm. c) zákona zadavatel stanovuje formu a způsob podání nabídek, a to předložení nabídky pouze elektronicky prostřednictvím Portálu pro vhodné uveřejnění v českém jazyce vložením elektronických obrazů dokumentů.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 12. 2019
 
Aktualizováno: 6. 1. 2020