Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro HP-Pelzer s.r.o III.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12378

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro HP-Pelzer s.r.o III.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: HP-Pelzer s.r.o.

Sídlo zadavatele: Pod Kyjovem 349/18, 322 00 Plzeň – Radčice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Vladimír Malík, Ing. Josef Šašek
  • Telefon: +420724749124
  • E-mail: v.malik@pelzer-plzen.cz

IČ zadavatele: 40524604

DIČ zadavatele: CZ40524604

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Miroslava Mísařová
  • Telefon: +420326501811
  • E-mail: hp-pelzer@post.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 7. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 676000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521

    Datum podpisu smlouvy: 15. 8. 2018

Datum ukončení: 15. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 7. 2018
 
Aktualizováno: 20. 8. 2018