Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13347

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 3. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

Sídlo zadavatele: Tylova 1/57, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Hana Černochová
  • Telefon: +420378135678
  • E-mail: hana.cernochova@skodamt.com

IČ zadavatele: 29253462

DIČ zadavatele: CZ29253462

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. et Mgr. Lucie Loučková
  • Telefon: +420378135251
  • E-mail: lucie.louckova@skodamt.com

Lhůta pro podání nabídek: 23. 3. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1183200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 3. 2020
 
Aktualizováno: 9. 6. 2020