Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro UNEX Slévárna, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10841

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro UNEX Slévárna, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 9. 2016

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: UNEX Slévárna, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Brníčko 1032, Uničov 783 93

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Hana Bartošová, Telefon: 585 072 001, E-mail: hana.bartosova@unex.cz

IČ zadavatele: 26823861

DIČ zadavatele: CZ26823861

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Dominika Pudlová
 • Telefon: 585 072 014
 • E-mail: dominika.pudlova@unex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 10. 2016 14:00

Místo pro podání nabídek:
Brníčko 1032, Uničov 783 93, kancelář č.38

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 938750,00 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: Identifikační údaje dodavatelů: ČÁST 1 - CAD Studio a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 26197081, datum podpisu smlouvy 30. 11. 2016; ČÁST 2 - 5 zrušena; ČÁST 6 - Bit cz training, s.r.o./Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2 – Vinohrady/27371891, datum podpisu smlouvy 21. 12. 2016.

Datum ukončení: 21. 12. 2016

Soubory ke stažení:

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem zakázky je:

1.Zajištění vzdělávacích aktivit pro společnost UNEX Slévárna, s.r.o., a to včetně realizace závěrečného přezkoušení.

2.Popis vzdělávacích aktivit, počet hodin vzdělávací aktivity, maximální jednotková cena pro jednoho účastníka a počet účastníků je uveden v Příloze č. 1 této výzvy.

3.Uchazeč může podat nabídku v rozsahu:

a.Vzdělávacích aktivit uvedených v Příloze č. 1 s pořadovými čísly 1 – 6 (Dílčí plnění č. 1)

b.Vzdělávacích aktivit uvedených v Příloze č. 1 s pořadovými čísly 7 -18 (Dílčí plnění č. 2)

c.Vzdělávací aktivitou uvedenou v Příloze č. 1 s pořadovým číslem 19 (Dílčí plnění č. 3)

d.Vzdělávací aktivitou uvedenou v Příloze č. 1 s pořadovým číslem 20 (Dílčí plnění č. 4)

e.Vzdělávací aktivitou uvedenou v Příloze č. 1 s pořadovým číslem 21 (Dílčí plnění č. 5)

f.Vzdělávací aktivitou uvedenou v Příloze č. 1 s pořadovým číslem 22 (Dílčí plnění č. 6)

g.Nebo v plném rozsahu poptávaných vzdělávacích aktivit v rozsahu Dílčího plnění č. 1, Dílčího plnění č. 2, Dílčího plnění č. 3, Dílčího plnění č. 4, Dílčího plnění č. 5, Dílčího plnění č. 6.

4.Zpracování dokumentace plnění zakázky v rozsahu:

a.Evidence docházky školených zaměstnanců.

b.Dokumentace průběhu vzdělávací aktivity.

c.Vyhodnocení vzdělávací aktivity.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Maximální cena Dílčí části 1 - 118 750 Kč (bez DPH)

Maximální cena Dílčí časti 2 - 387 000 Kč (bez DPH)

Maximální cena Dílčí části 3 - 19 500 Kč (bez DPH)

Maximální cena Dílčí části 4 - 78 500 Kč (bez DPH)

Maximální cena Dílčí části 5 - 279 000 Kč (bez DPH)

Maximální cena Dílčí části 6 - 56 000 Kč (bez DPH)

Zadavatel stanovil cenu jako maximální a nepřekročitelnou.

Překročení jakékoliv z určených cen povede k vyřazení nabídky.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Říjen 2016 – červen 2017

Místo dodání / převzetí plnění

Brníčko 1032, Uničov 783 93

Hodnotící kritéria

1.Nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity (váha 40%) – číselné kritérium

Při hodnocení tohoto číselného kritéria je rozhodující nabídková cena za realizaci vzdělávací aktivity v Kč bez DPH. Za dílčí kritérium se přidělí hodnocení stanovené podle následujícího vzorce:

 

                                       Cena (nejvýhodnější nabídky)

Hodnocení    =    ------------------------------------------    x 100  x  váha vyjádřená desetinným číslem

                                        Cena (hodnocené nabídky)

 

Nejvýhodnější (nejnižší nabídková cena) i „hodnocená nabídka“ je nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity uvedená v Krycím listu nabídky. Váha v % je vyjádřena desetinným číslem a výsledné hodnocení vyjádřeno v bodech.

 

2.Metodika organizace kurzu (váha 60%) – nečíselné kritérium

V tomto dílčím nečíselném kritériu bude hodnocen dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran, ve kterém uchazeč popíše postup k plnění předmětu zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které uchazeč v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky.

Lépe bude ohodnocen uchazeč, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů z hlediska:

 • Metodiky výuky (tj. do jaké míry jsou metody výuky přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky)
 • Efektivity výukových metod (tj. výukové metody jsou nastavené tak, že účastník na konci kurzu bude schopen, popř. bude umět, tedy prokáže zlepšení pracovního výkonu v návaznosti na zvýšení odbornost a splní cíl vzdělávací aktivity)
 • Způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby (tj. jakým způsobem bude ověřována kvalita provedené výuky a získávána zpětná vazba od účastníků kurzu)

Toto subjektivní kritérium, které nelze vyjádřit číselně, bude hodnoceno na základě bodové stupnice 1 až 100 bodů tzn. hodnotící komise přiřadí nabídce takové bodové hodnocení, kterému odpovídá následující tabulka:

 

 

Hodnocení kritéria Metodika organizace kurzu

Předmět hodnocení v rámci kritéria Metodika organizace kurzu

100 b. “Vynikající”

Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky.

Efektivita výukových metod plně odpovídá splnění cíle vzdělávací aktivity.

Způsob ověřování kvalit výuky a získávání zpětné vazby plně odpovídá předpokladům zadavatele.

Nabízené plnění zcela splňuje požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a jejich přílohách.

99 - 66 b. “Velmi dobré”

Poskytnuté informace nesplňují požadavky zadavatele v plném rozsahu.

Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky.

Efektivita výukových metod dostatečně odpovídá splnění cíle vzdělávací aktivity.

Způsob ověřování kvalit výuky a získávání zpětné vazby dostatečně odpovídá předpokladům zadavatele.

Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

65 - 32 b. “Uspokojivé”

Navrhované plnění v některých bodech částečně nesplňuje požadavky zadavatele.

Metody výuky nejsou částečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky.

Efektivita výukových metod částečně neodpovídá splnění cíle vzdělávací aktivity.

Způsob ověřování kvalit výuky a získávání zpětné vazby částečně neodpovídá předpokladům zadavatele.

Zadavatel má k nabízenému plnění méně zásadní připomínky.

31 - 1 b. “Neuspokojivé”

Navrhované plnění jen v některých bodech splňuje požadavky zadavatele.

Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (popřípadě jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky.

Efektivita výukových metod neodpovídá vůbec splnění cíle vzdělávací aktivity.

Způsob ověřování kvalit výuky a získávání zpětné vazby vůbec (nebo jen minimálně) odpovídá předpokladům zadavatele.

Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

Pouze nejvýhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, body přiděluje komise jako celek.

Za dílčí kritérium se přidělí hodnocení stanovené podle následujícího vzorce:

Hodnocení         =       počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená desetinným číslem

Součet všech bodových hodnot jednotlivých nabídek ze všech dílčích kritérií (tj. Nabídková cena za realizaci vzdělávací aktivity v Kč bez DPH a Metodika organizace kurzu) určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek bude dáno absolutní hodnotou bodové nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů v rámci součtu všech hodnotících kritérií. V případě rovnosti celkového počtu bodů, bude za výhodnější nabídku považována ta s nižší cenou.

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 53 odst. 3 č. zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to v prosté kopii.

Uchazeč musí dále v rámci prokázání kvalifikace předložit:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů. Uchazeč je oprávněn prokázat kvalifikaci také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Uchazeč doloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat.

Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 100.000,- Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:

 • osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
 • osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 • smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Uchazeč předloží seznam školitelů spolu s čestným prohlášením, že školitelé mají vzdělání a praktické zkušenosti, které jim umožňují poptávanou vzdělávací aktivitu školit.

Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat Krycí list (Příloha č. 3) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.

Součástí nabídky bude vyplněný Návrh smlouvy zadavatele (Příloha č. 2), který bude obsahovat platební a obchodní podmínky.

Popis plnění zakázky – metodika organizace kurzů.

Rozsah vzdělávací aktivity bude stanoven ve vyučovacích hodinách (45 min).

Zadavatel stanovil počet účastníků vzdělávacích aktivit jako maximální.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu výběrového řízení v korunách českých (bez DPH).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3), uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Uvede informaci, do které DP se hlásí.

Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede uchazeč v nabídce ceny za jednotlivé aktivity. Nabídková cena může být měněna pouze se změnou sazby DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka bude jedenkrát na CD ve formátu pdf.

Nabídka bude podána v listinné podobě v jednom originálu.

Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (na základě plné moci od statutárního orgánu).

Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Listy nabídky budou číslovány.

Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené obálce, která bude výrazně označena - ,,Nabídka –  Zajištění vzdělávání pro UNEX Slévárna s.r.o. Dílčí část č. 1/2/3/4/5/6 -  Neotevírat“. Obálka bude obsahovat adresu pro odpověď.

Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:

 • Krycí list nabídky (Příloha č. 3) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.
 • Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče
 • Návrh smlouvy (Příloha č. 2) obsahující obchodní a platební podmínky
 • Dokument popisující metodiku organizace kurzu
 • Případné přílohy

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nevztahuje se na podání nabídky na více dílčích částí.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.

Zadavatel nepřipouští podání variantního řešení nabídek.

Pravidla této výzvy se vztahují na všechny dílčí části této veřejné zakázky, kromě informací v nichž je explicitně stanoven požadavek pro konkrétní dílčí část této veřejné zakázky.

Výběrové řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), dostupné online na  https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767,na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2016
 
Aktualizováno: 3. 1. 2017