Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro Window Holding a.s. II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11911

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro Window Holding a.s. II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 11. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Window Holding a.s.

Sídlo zadavatele: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jan Čajan
  • Telefon: +420388385015
  • E-mail: jan.cajan@windowholding.cz

IČ zadavatele: 28436024

DIČ zadavatele: CZ28436024

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Radka Dvořáková
  • Telefon: +420388385015
  • E-mail: radka.dvorakova@windowholding.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 12. 2017 14:00

Místo pro podání nabídek:
viz Zadávací dokumentace

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 540000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Zadvávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
viz Zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
viz Zadávací dokumentace

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, okres Příbram, PSČ 262 42; 29023521; Mgr. Pavel Procházka

    Datum podpisu smlouvy: 13. 3. 2018

Datum ukončení: 13. 3. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 11. 2017
 
Aktualizováno: 15. 3. 2018