Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Poličských strojíren a.s. - MAX

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10827

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Poličských strojíren a.s. - MAX

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 9. 2016

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Poličské strojírny a.s.

Sídlo zadavatele: Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Pavel Svatoň, tel.: +420 733 673 802, e-mail: svaton@pos.cz

IČ zadavatele: 46504851

DIČ zadavatele: CZ46504851

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Pavel Svatoň
 • Telefon: +420 733 673 802
 • E-mail: svaton@pos.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 9. 2016 00:00

Místo pro podání nabídek:
Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 0,00 bez DPH

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: Identifikační údaje dodavatele: S&T CZ s. r. o., se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14000, IČ: 44846029, osoba oprávněná za dodavatele jednat: Miroslav Bečka, Ing. Václav Kraus

Datum ukončení: 6. 10. 2016

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Zajištění vzdělávacích aktivit za účelem zvýšení kvalifikace v oblasti využití podnikového informačního systému MAX pro společnost Poličské strojírny a.s., a to včetně realizace závěrečného přezkoušení.

Jedná se celkem o 7 tematických okruhů školení dle níže uvedené specifikace, všechny níže uvedená školení mají návaznost na hlavní obory činnosti zaměstnavatele.

Zakázka je dělena na dílčí části s následujícím rozsahem:

 

 1. Přehledové školení TPV, procesy v oblasti TPV – ERP TPV

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka je 38 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 40 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 10 zaměstnanců v jedné skupině.

 

 1. Přehledové školení nákup a klady a procesy v oblasti zásobování – ERP MAX – Nákup a zásobování

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka je 38 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 40 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 5 zaměstnanců v jedné skupině.

 

 1. Přehledové školení pro plánování a řízení výroby a procesů ve výrobě – ERP MAX – Plánování a řízení výroby

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka je 38 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 40 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 10 zaměstnanců v jedné skupině.

 

 1. Přehledové školení v oblasti prodeje a obchodu – ERP MAX – Prodej a obchod

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka je 38 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 40 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 10 zaměstnanců v jedné skupině.

 

 1. Přehledové školení modulu Workflow a nastavení procesů – ERP MAX – Workflow

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka je 54 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 56 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 23 zaměstnanců v jedné skupině.

 

 1. Rozvoj kvalifikací v účetní oblasti IS ERP MAX – ERP MAX – Účetnictví

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka je 102 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 104 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 5 zaměstnanců v jedné skupině.

 

 1. Rozvoj kvalifikací v oblasti manažerského reportingu nad IS ERP MAX – ERP MAX – Management

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka je 102 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 104 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 8 zaměstnanců v jedné skupině.

                                                         

Společné pro všechny části:

 

Obsah školení:

 

Účetní oblast:

 • Školení - Čištění účetních dat, výmaz historie (HK, KN, KP, DPH, BM, měny)
 • Školení - Změna účtového rozvrhu – zkrácení účtu HK                        
 • Detailní skolení vybraných procesů oblasti Financí                

 

Neúčetní oblast:                                                         

 • Přehledové školení TPV, procesy v oblasti TPV                                     
 • Přehledové školení Nákup a Sklady, procesy v oblasti zásobování     
 • Přehledové školení Plánování a řízení výroby, procesy ve výrobě      
 • Přehledové školení Prodej, prodejní procesy                                         
 • Školení modulu Workflow, nastavení procesů workflow      
 • Detailní školení vybraných procesů TPV                                  
 • Detailní školení vybraných procesů Nákup a Sklady                             
 • Detailní školení vybraných procesů Plánování a řízení výroby            
 • Detailní školení vybraných procesů Prodej                              
 • Detailní školení nastavení vybraných procesů Workflow                                                                                                                                           

Oblast manažerského reportingu:

 • Školení - Přehled funkcionality a základní administrace prostředí MS SQL Server pro potřeby tvorby reportů
 • Školení - Pokročilé metody návrhu struktury datového skladu, propojení na datové zdroje a vytváření ETL procesů pro naplnění datového skladu                                                                                                                                                 
 • Školení - Modelování OLAP datových kostek, stanovení přístupových práv uživatelů k analytickým databázím
 • Školení - Tvorby reportů v prostředí MS SQL serveru                                                                                                                                              

Školení - Práce s hotovými reporty MS SQL Report Server a úpravy reportů pomocí nástroje Report Builder

Stanovený rozsah školení nezahrnuje přestávky.

Výstupem školení bude Osvědčení o absolvování školení.

Výuka bude probíhat presenční formou u zadavatele

Poskytnutí komplexních služeb spočívá v zajištění realizace všech výše uvedených školení ve stanoveném rozsahu, včetně závěrečného přezkoušení. Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění dopravy školitelů, dodání potřebných výukových studijních materiálů a vydání písemného osvědčení o absolvování školení zaměstnancům.

Cíl: Cílem výše uvedených vzdělávacích aktivit je zvýšení kvalifikace v oblasti využití podnikového informačního systému MAX. Po absolvovaném školení budou zaměstnanci schopni efektivně využívat informační systém v účetní i neúčetní oblasti a v oblasti manažerského reportingu. Cílem je  zejména zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými pracovníky, zlepšení komunikace uvnitř firmy, předcházení případným chybám a možnost rozšíření výrobních kapacit.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

10/2016 – 5/2017 

Místo dodání / převzetí plnění

Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH (100%) – jako jediné kritérium

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Uchazeč je povinen  v nabídce v rámci prokázání kvalifikace předložit:

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií. Doklady nesmějí být starší 90 dnů

Uchazeč dále doloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a níže uvedených dokumentů dokládající jejich kvalifikaci:  

·         Doložení kvalifikace školitele např.: praxe v oboru

Předložení těchto dokladů postačuje v prosté kopii

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:

 • Krycí list s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.
 • Popis plnění zakázky – metodika organizace kurzů
 • Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče
 • Případné přílohy

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu.

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.

Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

 

Uchazeč zpracuje celkovou nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu v Kč za realizaci předmětu zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Dále uchazeč rozpracuje nabídkovou cenu na jednotlivé dílčí okruhy školení, k jednotlivým  školením také uvede cenu za 1 (jeden) den.

Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ a název zakázky, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Uchazeč  je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

Platební a obchodní podmínky:

Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Uchazeč je vázán svoji nabídkou po celou dobu plnění předmětu nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 9. 2016
 
Aktualizováno: 1. 11. 2016