Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace kurzu komplexní krizové intervence

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10829

Název zakázky: Realizace kurzu komplexní krizové intervence

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Charita Olomouc

Sídlo zadavatele: Wurmova 5, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ludmila Gottwaldová DiS. +420585221127, +420731418157, info@olomouc.charita.cz

IČ zadavatele: 44936427

DIČ zadavatele: CZ44936427

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: PhDr. Jana Haasová
 • Telefon: +420739246035
 • E-mail: jana.haasova@olomouc.charita.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 9. 2016 12:00

Místo pro podání nabídek:
Charita Olomouc, Wurmova 5, 779 00 Olomouc, sekretariát

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 280000,00 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Na základě kontroly postupu zadavatele byla zjištěna pochybení týkající se prokazování kvalifikace. Podrobnosti viz soubor Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení.

Datum ukončení: 8. 11. 2016

UPOZORNĚNÍ: z důvodu opravy formálního nedostatku ve výzvě k podání nabídek (podrobnosti viz soubor Oprava formálního nedostatku ve výzvě k podání nabídek) byla posunuta lhůta pro podání nabídek na 30. září do 12:00.

 

Lhůta pro podání nabídek

Termín pro podání nabídek: 30. září 2016, 12:00 hod

Termín otevírání obálek: 30. září 2016, 13:00 hod

Místo otevírání obálek: Charita Olomouc, Wurmova 5,

779 00 Olomouc

Všichni uchazeči jsou oprávněni účastnit se otevírání obálek

(jedna osoba za uchazeče). Uchazeči se musí prokázat

plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena, kteří podali nabídku. Podmínkou je, aby nabídka byla podaná ve lhůtě pro podání nabídek.  

Místo pro podání nabídek

Charita Olomouc, Wurmova 5, 779 00 Olomouc, sekretariát

Popis (specifikace) předmětu zakázky

 • Uchazeč musí mít dle platné legislativy akreditaci (akreditace vzdělávacího programu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, u Ministerstva práce a sociálních věcí), aby mohl daný program vyučovat a udělovat osvědčení o absolvování a o složení zkoušky.
 • Realizace  kurzu Komplexní krizové intervence se uskuteční v Olomouci ve dvou fázích v říjnu a listopadu 2016 a každém měsíci od ledna do června 2017. Kurz (obě fáze) bude v rozsahu minimálně 150 hodin (jedna vyučovací hodina bude trvat 45 minut) a účastní se ho 10 až 18 osob. Výcvik bude probíhat v osmi blocích. Jeden blok jsou tři dny, rozsah jednoho dne je maximálně 8 hodin. Mezi vyučovacími hodinami budou 15 minutové přestávky, v poledne bude 1,5 hodiny na oběd.
 • Obsahem kurzu bude praktický nácvik dovedností krizové intervence tváří v tvář, krizové intervence formou chatu a telefonické krizové intervence v minimálním rozsahu 60 hodin. Uchazeč doloží rozpisem s časovou strukturou kurzu. Výuka bude probíhat v celé skupině i v menších skupinkách. Obsahem kurzu bude teoretické seznámení s následujícími tématy: krize, techniky a struktura krizové intervence, péče o krizové interventy, právní rámec krizové intervence (mlčenlivost, ochrana osobních údajů a vazba krizové intervence na zákon o sociálních službách), práce se specifickými skupinami osob v krizi, tzn. děti, senioři, rodina, psychiatričtí klienti, traumatizovaní klienti, oběti domácího násilí, sebevražední klienti, umírající a pozůstalí. Uchazeč doloží rozpisem témata kurzu. Cílem kurzu je, aby se absolvent kurzu orientoval v návazné síti služeb v regionu a byl schopen vybrat vhodnou službu pro klienta (krizové sociální služby, Integrovaný záchranný systém olomouckého kraje).
 • Zkouška bude písemná i ústní. V písemné části budou ověřeny znalosti účastníka – teoretické základy krizové intervence a probíraných témat. V ústní části účastník prokáže praktické dovednosti – v modelové situaci poskytne krizovou intervenci (telefonickou nebo tváří v tvář). Účastník kurzu, který splní podmínky 90 % účasti a složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení (akreditace MPSV ČR).
 • Každý účastník kurzu obdrží před konáním každého bloku v elektronické podobě prezentace a texty ke studiu. V den konání výuky obdrží každý účastník v papírové podobě sepnuté prezentace či texty k jednotlivým tématům. Texty budou označeny názvy témat a uzpůsobeny tak, aby bylo možné si dělat poznámky.   
 • Prostory pro realizaci kurzu zajistí objednavatel.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je stanovena na základě provedeného průzkumu trhu a odpovídá aktuální situaci na trhu a činí 280 000 Kč.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Kurz bude probíhat v následujících měsících: v říjnu a listopadu 2016 a každém měsíci od ledna do června 2017. Termíny: 21. – 23. 10. 2016, 25. – 27. 11. 2016, 13. – 15. 1. 2017, 10. – 12. 2. 2017, 10. – 12. 3. 2017, 21. – 23. 4. 2017, 26. – 28. 5. 2017, 23. – 25. 6. 2017.

Místo dodání / převzetí plnění

Olomouc

Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění zakázky. Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě rovnosti cen bude vybrána vítězná nabídka losováním.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který v nabídce předloží:

 • Doklad o živnostenském oprávnění k podnikání.
 • Rozhodnutí o akreditaci vzdělávacího programu.
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti, že subjekt nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin související s předmětem podnikání, že na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz, že subjekt není v likvidaci.  

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je uchazeč oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 127 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 134 zákona o veřejných zakázkách).

 

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

 • Uchazeč doloží složení realizačního lektorského týmu, který se musí skládat: a) minimálně ze 4 lektorů, b) minimálně 2 lektoři musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské či magisterské), obor psychologie (z důvodu školení o práci i s duševně nemocnými lidmi v akutní krizi), c) minimálně 1 lektor musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské či magisterské), obor právo (z důvodu návaznosti na právní ukotvení krizové intervence v sociálních službách), d) všichni lektoři musí mít minimálně pětiletou praxi s poskytováním krizové intervence a minimálně tříletou praxi v lektorování kurzu zaměřených na klienta v krizi.
 • Uchazeč doloží u všech členů realizačního lektorského týmu výše požadované zkušenosti formou profesních životopisů. Požadované vzdělání doloží uchazeč kopií dokladů o dosažení vzdělání prokazující odbornou způsobilost lektorů.
 • Seznam realizovaných zakázek – seznam minimálně 3 kurzů, které dodavatel realizoval a které jsou obdobné tématem za období posledních tří let. V seznamu bude uveden stručný popis, kontakty na organizaci, pro kterou byly realizovány. Seznam realizovaných zakázek musí být podepsán statutárním zástupcem uchazeče. Tento doklad se překládá v prosté kopii.

 

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Každá nabídka musí obsahovat:

 • Doklad o živnostenském oprávnění k podnikání.
 • Rozhodnutí o akreditaci vzdělávacího programu.
 • Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních požadavků (příloha č. 2), že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti dodavatele (viz příloha č. 3).
 • Popis nabízeného plnění dle předmětu zakázky (rozsah, úroveň, témata kurzu, atd.).
 • Písemný závazný návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 1). Ustanovení v něm obsažena uchazeči měnit nemohou, uchazeč doplní pouze nabídkovou cenu a hlavičku smlouvy. Návrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná v Kč bez DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky.

Cena za odvedení práce je souhrnem částek:

- lektorné za odvedené vyučovací hodiny

- odborné přípravné a hodnotící práce odborných garantů a lektorů

- zpracování a vyhotovení studijních materiálů

- provozní a organizační náklady uchazeče

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být předána či zaslána v listinné podobě na adresu zadavatele: Charita Olomouc, Wurmova 5, 779 00 Olomouc a to v uzavřené obálce viditelně označené nápisem „NEOTEVÍRAT: Výběrové řízení na realizaci projektu Společně to zvládneme – Kurz komplexní krizové intervence“ a doplněna o kontaktní údaje uchazeče (název/jméno, sídlo, IČ). Nabídky musí být podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.

V případě doručení nabídky po lhůtě pro podání nabídek bude neotevřená obálka uložena u zadavatele k archivaci. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotazy) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace spolu se zněním dotazu nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti a tyto informace současně uveřejní na všech místech, kde byla tato zakázka uveřejněna, tj. např. na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky

 • Nabídka bude předložena písemně v listinné podobě, v českém jazyce, v 1 originále a v 1 kopii na datovém nosiči CD/DVD. Dále např. že nabídka bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, že bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci. V nabídce budou uvedeny identifikační údaje uchazeče.

 

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 9. 2016
 
Aktualizováno: 9. 11. 2016